Obavještenje o provođenju ankete “Anketa Godišnje istraživanje farmi 2019.”

Shodno dopisu broj: 03-32.2- 55-15/19 od 13.11.2019.godine, Federalnog zavoda za statistiku, a skladu Zakonu o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 63/03 i 9/09) a na osnovu Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, obavještavamo građane opštine Kalesija, da će se izvršiti anketiranje domaćinstava o provođenju ankete “Godišnje istraživanje farmi 2019.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će akreditovani anketari, ovlašteni od Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstava na području opštine Kalesija, počevši od 01.12.2019 do 15.12.2019.godine.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno članovima 36. do 42. Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.