Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za juni 2020.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Stručna služba Općinskog vijeća

Broj: 01-05-511-3/20
Datum, 10.06.2020. godine

Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija (”Sl. Glasnik općine Kalesija”, broj 1/18) i člana 5. Programa obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2020. godinu broj 01-05-511/20 od 13.01.2020. godine, dostavlja se

Obavijest o održavanju obuke vijećnika . –

Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija održat će se , kako slijedi:

 INFORMATIČKA OSPOSOBLJENOST –

  • Osnove informatike
  • Upoznavanje sa MS office alatima
  • Elektronska komunikacija

Dan – 12.06.2020. godine,
Vrijeme – 15.30 – 16.30 h
Mjesto – sala Općinskog vijeća

SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA

Hajrudin Huseinović mr. prava