Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za novembar 2019.godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Stručna služba Općinskog vijeća

Broj: 01-05-511-5/19

Datum, 06.11.2019. godine

Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija (”Službeni glasnik općine Kalesija”, broj 1/18) i člana 5. Programa obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2019. godinu broj: 01-05-511/19 od 01.02.2019.godine, dostavlja se

Obavijest o održavanju obuke vijećnika . –

Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija održat će se, kako slijedi:

  • MJESTO I ULOGA CIVILNE ZAŠTITE

Organizacija i funkcionisanje CZ na području Općine Kalesija,

Organizacija i funkcionisanje zaštite od požara  na području Općine Kalesija

Sistem uzbunjivanja na području općine Kalesija,

Dan – 08.11.2019. godine,

Vrijeme – 15:30 – 16:30 h

Mjesto – sala Općinskog vijeća

SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA

Hajrudin Huseinović, mr. prava