Odluka o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave (”Službene novine FBiH” broj: 49/06 i 59/09) i člana 42. Statuta općine Kalesija-Prečišćen tekst (”Sl. Glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 1011, 3/12 i 6/13), člana 11.a Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16), Općinsko vijeće Kalesija, na sjednici održanoj 30.12.2017. godine, donosi

ODLUKA
o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija

Član 1.
Ovom Odlukom određuje se obavezna obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija radi njihovog informisanja, kontinuiranog i stručnog usavršavanja za donošenje odluka putem parlamentarne procedure.

Član 2.
Obuka će se organizovati i održavati prema programu obuke iz sledećih oblasti:
 pravni okvir za lokalnu samoupravu,
 rad Općinskog vijeća,
 prava i obaveze vijećnika,
 javne finansije,
 prostorno uređenje,
 evidentiranje,upravljanje i zaštita općinske imovine,
 inspekcijski nadzor iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
 komunalna oblast,
 društvena djelatnost i opća uprava,
 odnos građana i općinske administracije,
 mjesto i uloga civilne zaštite,
 informatičko osposobljavanje.

Član 3.
Obuku će sprovoditi sekretar Općinskog vijeća, pomoćnici općinskog načelnika Općinski pravobranilac i stručni radnici općinske administracije.

Član 4.
Kolegij Općinskog vijeća će najkasnije do 31.01.2018. godine donijeti program obuke sa konkretnim temama po oblastima iz člana 2. ove odluke, periodom održavanja i vremenom trajanja obuke kao I licima koja će vršiti obuku.

Član 5.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Kalesija.”.

.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
OPĆINSKO VIJEĆE specijalista opšte hirurgije, s.r.
Broj:01-05-2-14/18