Odluka o izmjenama Odluke o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09) i člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija ” broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinsko vijeće Kalesija, na sjednici održanoj dana 28.04.2018.godine, d o n o s i:

O D L U K U

o izmjenama Odluke o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem

Član 1.

U članu 8. Odluke o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj 1/18), broj “04”, zamjenjuje se brojem “10”.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Kalesija“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
Broj: 01-05-2-2149/18 specijalista opšte hirurgije, s.r.
Datum, 30.04.2018. godine