Odluka o poništenju javnog konkursa za raspodjelu sredstava

Na osnovu člana 1. Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federale uprave civilne zaštite za pomoć za sanaciju uništenih objekata u vlasništvu građana („Sl.glasnik Općine Kalesija“, broj: 10/16), a u vezi sa Odlukom Federelanog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona, broj:12-02/10-588-15/15 od 08.12.2015.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e:

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA

za raspodjelu sredstava kao pomoć vlasnicima uništenih i oštećenih objekata usljed prirodne nesreće od 15.05.2014.godine i 05.08.2016. godine, uzrokovane poplavama i klizištima, za namjenu izgradnje novih i sanaciju oštećenih objekata, u skladu sa važećim propisima iz oblasti građenja, objavljenog dana 25.10.2016. godine u dnevnom listu “Faktor”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercdegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-3567/16
Datum: 02.12.2016.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić

_______________________________________________________

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06.), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), a u vezi sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 59/14.), Uredbom o kriterijima za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 66/14.) i Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 96/15.), Načelnik općine Kalesija, dana 02.12.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU O PONIŠTENJU
Odluke o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalne uprave civilne zaštite kao pomoć vlasnicima uništenih i oštećenih objekata usljed prirodne nesreće u 2014. godini na području općine Kalesija

Član 1.

Poništava se Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalne uprave civilne zaštite kao pomoć vlasnicima uništenih i oštećenih objekata usljed prirodne nesreće u 2014. godini na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 8/16).

Član 2.

Sve pravne radnje koje su proistekle po navedenoj Odluci, stavljaju se van snage.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kalesija“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercdegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-3567/16
Datum: 02.12.2016.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić