Održana 16.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Danas je održana 16.redovna sjednica Općinkog vijeća Kalesija, na kojoj se raspravljalo o petnaest tačaka dnevnog reda.

Vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija, Odluku o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za Opće izbore 2018.godine i Odluku o davanju na korištenje i upravljanje poslovnih idrugih objekata za vodosnabdijevanje.

Od strane vijećnika podržana je i Odluka o utvrđivanju potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani putem javno-privatnog partnerstva na području općine Kalesija, Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“, doo Kalesija kao i Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za razvoj općine Kalesija doo Kalesija.

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KP „Komunalac“ dd Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „Komunalac“ dd Kalesija također je dobila potrebu većinu na 16.sjednici Općinskog vijeća.

Vijećnici su podržali Odluku o davanju saglasnosti Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ doo Kalesija na Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ doo Kalesija, Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija, Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025. godina.

Također na sjednici vijeća prihvaćena je i Informacija o analizi zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2017.godinu, Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija kao i Informacija o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.