Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana13. stav (3) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini, broj: 15/1-02-010098/18 od 15.03.2018. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-02-010098-1/18 od 15.03.2018. godine, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI /ODSIJEK ZA BORAČKO – INVALIDSKU ZAŠTITU I RASELJENA LICA OPĆINE KALESIJA, raspisuje

O G L A S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini KALESIJA

I Korisnici prava

Pravo na dodjelu sredstava po Pravilniku o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) i ovom oglasu ima:

– lice iz člana 1. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br.: -prečišćeni tekst 5/12, 5/14 i 12/16, u daljem tekstu, Zakon),
– lice iz člana 4. Zakona i
– lice u statusu: djeteta porodice šehida – poginulog, umrlog i nestalog branioca (u daljem tekstu: PŠ-PB), supruga šehida – poginulog, umrlog i nestalog braninioca supruga umrlog ratnog vojnog invalida (u daljem tekstu: RVI) i supruga umrlog demobilisanog branioca (u daljem tekstu: DB) sa malodobnim djetetom/djecom ili djetetom/djecom koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 25. godina života, kod kojih dokaz o vlasništvu na zemljištu i građevinska dokumentacija glasi na branioca.

II Uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

a) ima stalno mjesto prebivališta na području Kantona,

b) ostvaruje pravo iz oblasti branilačko invalidske zaštite na području Kantona,
c) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate ostvarene u predhodnoj godini na području F BiH, prema podacima Zavoda, izuzev lica koja su u statusa samca i ostvaruju pravo na minimalnu PIO penziju,

d) posjeduje valjanu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom za učešće u ovom postupku i

e) rješava stambene potrebe na području Kantona.

III Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

(1) Pravo na jednokratnu pomoć po Pravilniku i ovom oglasu nemaju slijedeći korisnici prava iz tačke I ovog Oglasa (u daljem tekstu: lice):

a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate ostvarene u predhodnoj godini na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: F BiH), prema podacima Zavoda za statistiku u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), izuzev lica koja su u statusa samca i ostvaruju pravo na minimalnu PIO penziju;
b) koje je vlasnik/posjednik kuće (porodične stambene zgrade), stana ili takav stan ili zgradu koji zadovoljavaju stambene potrebe, posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva;
c) koje je ranije ostvarilo pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju po ranijim programima i prethodno važećim pravilnicima, uredbama i odlukama ovoga Ministarstva u bilo kom iznosu;
d) koje je dobilo donaciju od općine ili kantona ili F BiH ili humanitarne organizacije u svrhu stambenog zbrinjavanja u prijeratnom ili sadašnjem mjestu prebivališta i sa istim riješio stambene potrebe;
e) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine utvrđene članom 6. Pravilnika i
f) koje živi kod roditelja ili stanuje sa roditeljima i koristi stambeni prostor površine, veći od prostora utvrđenim članom 6. Pravilnika.
(2) Izuzetno od stava (1) alineje c) i d) ove tačke, pravo na novu jednokratnu pomoć po Pravilniku i ovom oglasu ima lice, pod uslovom da je objekat devastiran, uništen ili oštećen usljed prirodnih nepogoda izazvanih katastrofama, odnosno ljudskim djelovanjem, a nakon ostvarivanja ranijeg prava na jednokratnu pomoć.

(3) Pravo učešća po ovom oglasu nema lice koje u sastavu Oružanih snaga nije proveo najmanje jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine

IV Namjena jednokratne pomoći

(1) Finansijska sredstva za jednokratnu pomoć mogu se odobriti za:
a) rekonstrukciju stambenog objekata (u daljem tekstu: objekat), a isto podrazumjeva postojanje objekta koji je devastiran, uništen ili oštećen i kod kojeg je potrebno izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu uticati na stabilnost tog objekta ili njegovih pojedinih dijelova,
b) sanaciju objekta, a isto podrazumjeva izvođenje građevinskih i drugih radova na oštećenom objektu kojima će se isti dovesti u stanje sa minimalnim uslovima za življenje, pod uslovom da je oštećenje nastalo kao posljedica starosti objekta ili kao posljedica prirodnih nepogoda izazvanih katastrofama, odnosno ljudskim djelovanjem,
c) novoizgrađeni objekat koji nije pokriven, a isto podrazumjeva objekat, pod pločom i bez krovne konstrukcije,
d) objekat sa urađenim grubim radovima, a isto podrazumjeva pokriven objekat bez ostalih unutrašnjih završnih i instalaterskih radova, kojima se neuseljivi dio objekta dovodi u funkciju sa minimalnim uslovima stanovanja,
e) priključak na električnu ili drugu komunalnu mrežu, uz prilaganje odgovarajućeg predračuna o visini potrebnih sredstava za navedene namjene, a isto podrazumjeva objekat kod kojeg nije izvršeno priključivanje na električnu ili drugu komunalnu mrežu i
f) naknadu učinjenih izdataka na objektu da bi se isti doveo u funkciju sa minimalnim uslovima stanovanja, a isto podrazumjeva objekat koji je saniran sa ciljem da se spriječi šteta sa posljedicama, s tim da dokazi o izdacima potiču iz perioda počev od 01.06.2017. godine, a najkasnije do zaključivanja oglasa iz člana 13. ovoga Pravilnika.

(2) Sredstva iz stava (1) ove tačke odobravaju se sa ciljem da se spriječi dalja šteta sa posledicama koje dalje ugrožavaju zdravlje, život ili stambenu situaciju branilaca i članova njihovih porodica, odnosno da se objekat dovede u stanje sa minimalnim uslovima za življenje.

(3) Pod minimalnim uslovima stanovanja u smislu stava (2) ove tačke, smatra se prostor koji obezbeđuje uslove za življenje i boravak u njemu.

V Visina jednokratne pomoći

Iznos jednokratne pomoći koji se može odobriti, u direktnoj je vezi sa zapisnikom lica građevinske struke i odobrava se maximalno do 5.000,00 KM, odnosno do iznosa učinjenih izdataka iz tačke IV stav (1) tačka f) ovoga oglasa, ali ne preko utvrđenog maximalnog iznosa od 5.000,00 KM.

VI Ugovor

(1) Na osnovu konačne rang liste Ministarstvo zaključuje ugovor sa licem kojem su odobrena sredstva.
(2) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć licu se mogu isplatiti tek kada potpiše ugovor kojim se obavezuje da će ista utrošiti namjenski za stambeno zbrinjavanje prema podnesenom zahtjevu i u skladu sa sačinjenim zapisnikom lica građevinske struke.
(3) U slučaju smrti lica nakon zatvaranja oglasa, odobrena sredstva se mogu isplatiti članovima porodičnog domaćinstva iz člana 10. stav (3) Pravilnika, nakon provedenog ostavinskog postupka.
(4) Lice koje najkasnije u roku od 30 dana od dana isticanja liste ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od sredstava za jednokratnu pomoć, izuzev u slučaju kada iz opravdanih razloga nije u mogućnosti potpisati ugovor o čemu dostavlja dokaz.

VII Način isplate jednokratne pomoći

(1) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć u skladu sa članom 25. Pravilnika, za situacije iz tačke IV stav (1) podtačke a), b) c) i d) poslovna banka isplaćuje licu u dvije rate.
(2) Prva rata licu se isplaćuje odmah na način da se 50% odobrenih sredstava realizuje plaćanjem (pro) faktura za trebovani građevinski materijal.
(3) Preostalih 50% odobrenih sredstava isplaćuje se gotovinski u dvije podrate, od čega ½ odmah, a druga ½ isključivo na osnovu zapisnika o utvrđenom namjenskom utrošku prethodno doznačenih sredstava sačinjenog od Službe.
(4) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć u skladu sa članom 25. Pravilnika, za situaciju iz tačke IV stav (1) podtačka e) poslovna banka uplaćuje na račun pravnog subjekta prema priloženom predračunu.
(5) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć u skladu sa članom 25. Pravilnika, za situaciju iz tačke IV stav (1) podtačka f) poslovna banka uplaćuje na račun lica u cjelokupno odobrenom iznosu.

VII POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

Dokazna sredstva ne mogu biti starija od šest mjeseci do momenta raspisivanja ovog javnog oglasa, a ista se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

P R I L O G
popis potrebne dokumentacije uz Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći

VI Rok za podnošenje zahtjeva:

Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugoženih branitelja i članova njihove porodice po ovom oglasu za 2018. godinu, podnosi se gradskoj/općinskoj službi nadležnoj za boračko – invalidsku zaštitu.

Zahtjev se podnosi u periodu od 20.03.2018. godine, a zaključno sa 04.04.2018. godine,

neposredno ili na adresu:

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti / Odsijek za boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Kalesija, ul.Patriotske lige br.15, sa naznakom (Obrazac zahtjeva se nalazi u šalter sali Općine Kalesija.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

Potrebni obrazac možete preuzeti O V D J E