Program rada Općinskog vijeća

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Sl.novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ), člana 60. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, 6/08, 10/11 i 9/16), na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća Kalesija, Općinsko vijeće Kalesija na sjednici održanoj 31.12.2016.godine, d o n o s i

PROGRAM RADA
Općinskog vijeća Kalesija za 2017.godinu

I UVOD

Općinsko vijeće će u toku planske 2017.godine održavati redovne, tematske i vanredne sjednice radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća određene Ustavom FBiH, Ustavom Tuzlanskog kantona, Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i drugim zakonima i pozitivnim propisima Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona i Statutom općine Kalesija.

Osim navedenih u 2017.godini, bit će održavane i svečane sjednice Općinskog vijeća Kalesija, a u povodu obilježavanja značajnih datuma u historiji Kalesije kao i u povodu obilježavanja utvrđenih praznika.

U okviru normativne djelatnosti Općinsko vijeće će u 2017.godini donositi odluke, druge propise i opće i pojedinačne akte te razmatrati analize, izvještaje, informacije i druge materijale, a čije je donošenje i razmatranje u nadležnosti Općinskog vijeća.

II TEMATSKI DIO

Januar – Februar

1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine iz prethodne godine.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove
Predlagač: Općinski načelnik.

2. Razmatranje i donošenje Programa uređenja građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2017. godine.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

4. Razmatranje i donošenje Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kalesija za period 2015 – 2035. godina.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

5. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Južna zona Kalesija” i “Sjeverna zona Kalesija”.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove. Predlagač: Općinski načelnik

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025. godina.
Obrađivač: Službe za upravu.
Predlagač: Općinski načelnik.

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade općine Kalesija za period 2017-2025. godina.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko
invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik.

9. Razmatranje i donošenje Programa asfaltiranja puteva na području općine Kalesija u periodu 2017 – 2020. godina.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

10. Razmatranje i donošenje Kriterija za izradu Plana izgradnje i asfaltiranja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

11. Razmatranje i usvajanje Plana proljetne sjetve za 2017. godinu.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i
inspekcijske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu za 2016. godinu.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko
invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik.

13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji sportske dvorane.
Obrađivač: Stručna služba općinskog načelnika
Predlagač: Općinski načelnik

14. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2017. godinu.
Obrađivač: Sportski savez općine Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2016.godinu.
Obrađivač: Sportski savez općine Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju zdravstvene zastite na području općine Kalesija.
Obrađivač: JZU Dom zdravlja Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

Mart – April

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2016. godinu.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i
inspekcijske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2016. godinu.
Obrađivač: Općinski načelnik
Predlagač: Općinski načelnik.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

4. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na I polugodištu školske 2016/2017. godine.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik.

5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2016.godini.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik.

6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite.
Obrađivač: JU «Centar za socijalni rad» Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za period I – XII 2016.godine:
a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija,
c) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
d) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik.

8. Razmatranje i usvajanje Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove
Predlagač: Općinski načelnik

9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o vodosnabdijevanju i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o toku izgradnje Regionalne deponije “Crni vrh”
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

11. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Memići” Kalesija.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

12. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

13. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izrade Regulacionih planova “Poslovnih zona” na području općine Kalesija.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

14. Razmatranje i donošenje Odluke o zaštiti izvorišta vode Krušik.

Obrađivač: Službe za upravu.
Predlagač: Općinski načelnik

15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JU „Služba za zapošljavanje TK“ Biro Kalesija, sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija.
Obrađivač: JU „Služba za zapošljavanje TK“
Biro Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o higijensko – epidemiološkoj situaciji i stanju opće i komunalne higijene na području općine Kalesija za 2016.godinu.
Obrađivač: JZU Dom zdravlja Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda Kalesija.
Obrađivač: Općinski sud Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik.

Maj – Juni

1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elektro mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2017. godini
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

2. Razmatranje i prihvatanje informacije o radu vijeća mjesnih zajednica, sa osvrtom na funkcionisanje i rad organa mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2016. godini.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik

3. Razmatanje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata iz Strategije razvoja općine Kalesija zasnovane na poštivanju ljudskih prava u 2016. godini.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik

4. Razmatranje i donošenje Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima na području općine Kalesija.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kriminaliteta, maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici, stanja javnog reda i mira, bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području općine Kalesija za 2016. godinu.
Obrađivač: PU Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

Juli – Avgust

1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

2. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija u 2016. godini.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i
inspekcijske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

3. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2016/2017.godine.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko-
invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik

4. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija u 2016.godini.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko-
invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik

5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti maloljetničke delikvencije.
Obrađivač: JU «Centar za socijalni rad» Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o aktivnostima u provođenju protokola u slučajevima nasilja u porodici.
Obrađivač: JU «Centar za socijalni rad» Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Kalesija u prvom polugodištu 2017.godine.

Obrađivač: Kolegij Općinskog vijeća
Predlagač: Općinski načelnik

Septembar – Oktobar

1. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za 2018. godinu.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i
inspekcijske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2018 godinu.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i
inspekcijske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

3. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija i stanju bespravne gradnje na području općine Kalesija u 2016.godini.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i
inspekcijske poslove,
Predlagač: Općinski načelnik

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2017. godini čiji je osnivač Općina Kalesija:
a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija
c) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
d) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,

Obrađivač: Skupštine javnih preduzeća
Predlagač: Općinski načelnik

5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2016/2017. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola na području općine Kalesija.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik

6. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2017/2018. godinu.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

7. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Kalesija.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Kalesija Grad i KO Vukovije.

Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

Novembar – Decembar

1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradnji sportske dvorane.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove.
Predlagač: Općinski načelnik

2. Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2017. godini.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove. Predlagač: Općinski načelnik

3. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i
inspekcijske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2018. godinu.
Obrađivač: Služba za poljoprivredu, budžet i
inspekcijske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

5. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2018. godinu
Obrađivač: Općinski načelnik
Predlagač: Općinski načelnik

6. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2018. godinu.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove. Predlagač: Općinski načelnik

7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programa zajedničke komunalne potrošnje na području općine Kalesija za 2018. godinu.
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove. Predlagač: Općinski načelnik
8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta vode za piće, zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava i stanju protivpožarne zaštite.

Obrađivač: Služba civilne zaštite Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o izgradji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove. Predlagač: Općinski načelnik

10. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2018. godinu:
a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija,
c) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
d) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
Obrađivač: Služba za opću upravu, boračko
invalidsku zaštitu i raseljena lica
Predlagač: Općinski načelnik

III OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA

U programiranom periodu Općinsko vijeće će kontinuirano, na osnovu ukazane potrebe i prijedloga Kolegija Općinskog vijeća i ovlaštenih predlagača stavljati na dnevni red sjednica i razmatrati pitanja koja se tiču:

 donošenja potrebnih odluka i drugih akata obaveznih po zakonu i potrebama općine Kalesija,
 razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada Kantona, Federacije BiH i BiH,

Općinsko vijeće u okviru svojih prava i dužnosti će razmatrati i sva druga pitanja za koja se ukaže potreba u cilju preduzimanja mjera iz određene oblasti, posebno pitanja koja se tiču obezbjeđenja uslova za normalizaciju života i rada u općini.

IV IZVRŠENJE PROGRAMA

Općinski načelnik i drugi obrađivači materijala dužni su materijale pripremiti u dovoljnom broju primjeraka za članove Općinskog vijeća u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća i iste blagovremeno dostaviti Općinskom vijeću.

Materijali moraju biti sadržajni i prilagođeni mehanizmu razmatranja u Općinskom vijeću.

O sprovođenju ovog Programa starat će se Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća, sekretar Vijeća i Općinski načelnik kao obrađivač i predlagač materijala.

Ovaj Program otvoren je za sva nova aktuelna pitanja i opravdane zahtjeve koje nameće aktuelno stanje i potrebe i čine njegov sastavni dio.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE Fadil Alić, prof.
Broj: 01-05-8/17
Datum, 04.01.2017.godine