Sekretar Općinskog Vijeća

Biografija:

Hajrudin (Muhamed) Huseinović – rođen 31.05.1965. godine u Donjim Raincima općina Kalesija.
Oženjen, otac dvoje djece.

OBRAZOVANJE

1995. god. – dipl. pravnik – Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu
2016.godine – Magistar prava uža naučna oblast javnopravna

RADNO ISKUSTVO

 • Stručni sradnik za boračko invalidsku zaštitu,
 • Stručni saradnik za upravno rješavanje,
 • Sekretar sekretarijata za boračka pitanja,
 • Direktor uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove,
 • Sekretar općinskog vijeća od 2000. godine i danas.

DODATNE PROFESIONALNE AKTIVNOSTI

 • Član radnih grupa za normativno pravnu izradu akata, radnih tijela i komisija,
 • autor više stručnih radova objavljenih u stručnim časopisima iz oblasti javne uprave i izbora,
 • učesnik više međunarodnih i domaćih seminara i edukacija iz oblasti javne uprave, izbora i izbornih sistema,
 • voditelj i član grupe za saradnju sa UNDP – om i OSCE – om u periodu 2006 – 2012. god.
 • predsjednik i član organa upravljanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK,
 • Na listi experata Agencije za državnu službu F BiH za izbor državnih službenika

IZBORNO ISKUSTVO

 • Predsjednik biračkog odbora,
 • Član općinske izborne komisije,
 • Predsjednik općinske izborne komisije – u mandatu.