Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u Kalesiji

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. novine FBiH” br. 52/09), člana 7. Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.7/11), Pravilnika o kriterijima za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija(“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/22), Odluke o utvrđivanju kriterija o visini zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona(“Sl.novine Tuzlanskog kantona”br.13/11), Ispravke Odluke o utvrđivanju kriterija o visini zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona (“Sl.novine Tuzlanskog kantona”br.3/11), Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspisivanju javnog poziva za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj:04/2-04-002786/22 od 15.02.2022.godine i člana 56.Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst(“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) Općinski načelnik Kalesija, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija

I

Predmet javnog poziva je dodjela u zakup poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu države na području općine Kalesija i to: poljoprivredno zemljište u K.O. Jeginov Lug, K.O. Memići, K.O. Prnjavor, K.O.Gojčin, K.O.Rainci Donji, K.O.Vukovije i K.O. Hrasno prema popisu katastarskih čestica prikazanih u tabelama koje su sastavni dio ovog poziva.


II

Pregled poljoprivrednog zemljišta iz člana I javnog poziva po katastarskim česticama zainteresovani mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kalesija.


III

Poljoprivredno zemljište se dodjeljuje u zakup na period do 25 (dvadesetpet) godina za podizanje nasada voćnjaka,vinograda i rasadnika, odnosno na period do 10 (deset) godina za drugo poljoprivredno iskorištavanje.

IV

Postupak javnog poziva provest će komisija koju rješenjem imenuje Općinski načelnik.

V

VI


Početna cijena iz tačke V ovog poziva umanjuje se za 50% za neobrađeno, zapušteno ili neplodno poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem, prema nalazu komisije.

VII

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Kalesija dodjeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima sa prebivalištem i sjedištem u općini Kalesija, izuzetno ponuđači mogu biti i pravna lica registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem izvan općine Kalesija, ukoliko isti ponude Program investicionog ulaganja koji bi realizirali zakupom poljoprivrednog zemljišta, čime doprinose privrednom razvoju općine Kalesija i zapošljavanju novih radnika.

Pri odabiru prava prvenstva zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta redoslijed će se utvrditi na osnovu kumulativno ostvarenih bodova po kriterijima kako slijedi:

a. Broj uposlenih radnika: po postojećem uposlenom radniku……………….2 bod
a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova.
b. Osnovna djelatnost, poljoprivredna proizvodnja………………………………15 bodova
Dopunska djelatnost, poljoprivredna proizvodnja………………………………5 bodova
c. Raspoloživa poljoprivredna mehanizacija po registrovanoj poljoprivrednoj mašini……… 2 boda, a makasimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova
d. Vrsta poljoprivredne djelatnosti:
d.1.) Stočarstvo (1 do 5 grla)………………………………………………………. 5 bodova
Stočarstvo (6 do 15 grla)……………………………………………………10 bodova
Stočarstvo (16 grla i više)…………………………………………………..15 bodova
d.2.)Voćarstvo …………………………………………………………………………….. 5 bodova
d.3.) Peradarstvo od 5000 do 10000 brojlera po turnusu……………………. 5 bodova
preko 10000 brojlera po turnusu ……………………………………………..10 bodova
d.4.) Ratarstvo
žitarice………………………………………………………………………………….15 bodova
plastenička i staklenička proizvodnja………………………………………. 7 bodova
ostala proizvodnja ……………………………………………………………….. 5 bodova
e. Ponuđena cijena zakupa u odnosu na početnu cijenu , za svakih 5 KM/ha više
od početne cijene…………………………………………………………………………1 bod, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova
f. Poljoprivredni proizvođači kojima je poljoprivredna osnovna djaltnost, a bili su pripadnici Armije RBiH u periodu 1992 – 1995. godine, za svaku godinu provedenu u Armiji RBiH ……………………. 1 bod
g. Zakupac koji je redovno izmirio obaveze iz ugovora, a prijavljuje se na parcelu koju je prethodno koristio u zakupu ……………………………………………………… 15 bodova

VIII

Prijave na javni poziv zakupaca koji su do sada koristili državno poljoprivredno zemljište a nisu izmirili svoje obaveze oko plaćanja zakupa istog, neće biti uzete u razmatranje prilikom dodjele zemljišta u zakup.

IX

Potpisane prijave za zakup poljoprivrednog zemljišta po javnom pozivu, sa visinom ponuđene zakupnine, dostavlja se Komisiji za provođenje procedure po javnom pozivu za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na podrućju općine Kalesija uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) Za pravna lica

• kopija rješenja o upisu u sudski registar sa izvodom iz statistike o razvrstavanju djelatnosti
• potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata
• saobraćajna/e dozvola/e za poljoprivrednu mašinu koja podliježe registraciji ili je registrovana na člana poljoprivrednog gazdinstva
• potvrdu veterinarske stanice o broju grla stoke ili broju brojlera u turnusu
• izjava o planiranoj vrsti poljoprivredne proizvodnje
• izvod iz posjedovnog lista i kopiju katastarskog plana za parcelu sa naznačenim dijelom za koju se prijavljuje

b) Za fizička lica

• rješenje nadležne općinske službe o registraciji poljoprivredne djelatnosti kao osnovnog zanimanja (ukoliko je aplikant registrovan)
• fotokopija lične karte
• kopija stočnih pasoša
• izjava o planiranoj vrsti poljoprivredne proizvodnje
• saobraćajna dozvola za poljoprivredu mašinu koja podliježe registraciji
• uvjerenje o učešću u Armiji RBiH u periodu 1992.-1995.godine
• izvod iz posjedovnog lista i kopiju katastarskog plana za parcelu sa naznačenim dijelom za
koju se prijavljuje.

Napomena :Svi dokumenti moraju biti orginal ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa.

Bodovanje po osnovu blagovremenog izmirivanja obaveza po ranijim ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta vršit će se na osnovu podataka nadležne Općinske službe.
Ponuđena cijena za zakup poljoprivrednog zemljišta ne može se prihvatiti ukoliko je niža od naprijed navedene početne cijene u ovom javnom pozivu.

Prijavni obrzac podnosioci prijava mogu preuzeti u Centru za pružanje usluga gradanima (šalter sali) Općine Kalesija.

X

Prijave sa dokumentacijom za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili preporučenom poštom u Centar za pruženje usluga građanima (Šalter sala) u zgradi Općine Kalesija, na adresu :
OPĆINA KALESIJA
Patriotske lige broj 15
75260 Kalesija
“Komisija za provođenje procedure po javnom pozivu za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija”

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Nepotpune,neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija ima zadatak da razmotri prijave prispjele na Javni poziv, sačini rang listu najpovoljnijih ponuđača i predloži listu za dodjelu zemljišta u roku od 15 dana od dana zaključenja Javnog poziva.

Na listu iz predhodnog stava učesnici Javnog poziva mogu izjaviti prigovor Komisiji za drugostepeno
upravno rješavanje Općine Kalesija u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija.

Na prijedlog Komisije, Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za dodjelu zemljišta u zakup donosi Općinski načelnik, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK ,nakon čega Ministarstvo i odabrani učesnik u ovom javnom pozivu sklapaju ugovor o zakupu.

Na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države zakupca uvodi Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove podnošenja prijava po javnom pozivu, te zadržava pravo da isti poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog poziva.

Preuzmite tabelu sa brojevima parcela koje su sastavni dio Javnog poziva

TABELA