Administrativna komisija

U Administrativnu komisiju izabrani i imenovani su:

1. Trgovčević Sejfo, za predsjednika,
2. Đedović Suhdin, za člana,
3. Pašalić Aldin, za člana,
4. Avdić Suad, za člana,
5. Mujanović Edis, za člana

Nadležnosti djelovanja komisije

– donosi akta i odluke kojima se utvrđuju naknade (vijećnički paušali), uređuju troškovi vijećnika, kao i plaće i druga primanja Općinskog načelnika, predsjedavajućeg Vijeća, pripremanje prijedloga budžeta Vijeća i stručne službe Općinskog vijeća,

– utvrđuje visinu naknada troškova i posebne naknade za rad članova komisija Vijeća,

– utvrđuje uslove i način korištenja putničkih automobila za obavljanje službenih poslova iz nadležnosti Vijeća,

– prati realizaciju odobrenog Budžeta Vijeća,

– daje mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Općinskog vijeća,

– daje prijedlog i mišljenje o promjeni organizacije i načina rada Općinskog vijeća,

– vrši i druge poslove u vezi sa ovim pitanjima,