ANKETA: Građani zadovljni radom Općine Kalesija i javnih preduzeća

Anketiranje građana i građanki je provedeno kao aktivnost JLS, a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama. Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka.

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga je provedeno u decembru 2017 i to na uzorku od 400 građana i građanki.

Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno pred prostorijama općine, i to metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave.

Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika/ca.

Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika/ca ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika/ca izjasnio da je ili neutralan ili da ne zna.

Usluge sa kojima su građani UGLAVNOM ZADOVOLJNI

 

Snabdijevanje vodom

80% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno snabdijevanjem vodom dok je 16% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno

Prikupljanje otpada i odvoz smeća

69% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno prikupljanjem otpada i odvozom smeća dok je 23% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno.

 

Brzina usluga u JLS

75% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno brzinom usluge JLS dok je 15% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno

Ljubaznost osoblja u JLS

72% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno ljubaznošću osoblja JLS dok je 14% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno

Kvalitet usluge u JLS

78% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno kvalitetom usluge JLS dok je 13% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno

Cijene administrativnih usluga u JLS

71% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno cijenom usluge JLS dok je 14% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno.

Pokrivenost JLS javnom rasvjetom

52% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno kvalitetom javne rasvjete (osvjetljenja) dok je 28% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno

Rad Civilne zaštite

58% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno radom civilne zaštite na sprječavanju posljedica prirodnih katastrofa dok je 23% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno

Kulturna dešavanja na teritoriji JLS

65% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno kulturnim dešavanjima na teritoriji JLS dok je 29% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno.

Znanje osoblja u JLS

70% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno znanjem osoblja JLS dok je 13% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno.

Rad Doma zdravlja

57% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno radom domova zdravlja / ambulanti dok je 40% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno

Usluge sa kojima su građani UGLAVNOM NEZADOVOLJNI

 

Održavanje lokalnih puteva na teritoriji JLS

19% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno uslugom održavanja lokalnih puteve (uključujući i zimsko održavanje) dok je 69% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno.

Redovnost usluge održavanja lokalnih puteva

18% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno ili vrlo zadovoljno redovnošću održavanja lokalnih puteva (uključujući i zimsko održavanje) dok je 69% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno ili vrlo nezadovoljno

Uključenost u javne rasprave i debate

22% ispitanika/ca je izjavilo da se uključivalo u protekle dvije godine, u javne rasprave ili debate dok je 74% ispitanika/ca odgovorilo da se nije uključivalo.

Redovni sastanci vijećnika sa građanima

17% ispitanika/ca je ocijenilo dobrim ili veoma dobrim redovne sastanke vijećnika/odbornika sa građanima dok je 63% stanovnika odgovorilo da ne postoje ili da nisu upoznati sa njima

Internet komunikacija između građana i JLS

40% ispitanika/ca je ocijenilo dobrim ili veoma dobrim internet komunikacije između građana i službi JLS dok je 47% stanovnika odgovorilo da ne postoje ili da nisu upoznati sa njima

Rad mjesnih zajednica

36% ispitanika/ca je izjavilo da je zadovoljno radom mjesnih zajednica dok je 52% ispitanika/ca odgovorilo da je nezadovoljno