Javni konkurs-raspodjela sredstava kao pomoć vlasnicima uništenih i oštećenih objekata usljed prirodne nesreće

Na osnovu člana 4. Odluke o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federale uprave civilne zaštite kao pomoć vlasnicima uništenih i oštećenih objekata usljed prirodne nesreće u 2014. godini na području općine Kalesija broj: 02-05-2-3567/16 od 06.02.2017. godine, a u vezi sa Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona, broj:12-02/10-588-15/15 od 08.12.2015.godine (“Sl. novine FBiH” br. 96/15) Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI KONKURS

1. Pedmet javnog konkursa

Predmet ovog javnog konkursa je raspodjela sredstava kao pomoć vlasnicima uništenih i oštećenih objekata usljed prirodne nesreće od 15.05.2014.godine i 05.08.2016. godine, uzrokovane poplavama i klizištima, za namjenu izgradnje novih i sanaciju oštećenih objekata, u skladu sa važećim propisima iz oblasti građenja.

Shodno tački I i II Odluke Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona, broj:12-02/10-588-15/15 od 08.12.2015.godine, Općini Kalesija je odobreno 235.000,00 KM (slovima: dvijestotinetridesetpethiljada KM).

Od ukupnih naprijed navedenih financijskih sredstva iznos od 150.000,00 KM (stotinusedamdesetpethiljada konvertibilnih maraka) će se dodijeliti za potrebe izgradnje stambenih jedinica vlasnicima stambenog prostora koji su uništeni ili oštećeni djelovanjem prirodne nesreće poplava i klizišta u 2014. godini i čija je šteta procijenjena u 100% iznosu i koji nisu do sada dobijali donaciju u novčanim sredstvima niti u građevinskom materijalu, shodno zaključku Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH koji su preporučili da se sredstva utroše na izgradnju stambenih jedinica.

Preostali dio od 85.000,00 KM (osamdesetpethiljada konvertibilnih maraka) će se dodijeliti vlasnicima stambenih prostora koji su uništeni ili oštećenih djelovanjem prirodne nesreće poplava i klizišta u 2014. godini, u skladu sa Pravilnikom.

Visina pomoći iz ukupnih sredstava po ovom Pravilniku će biti raspoređena u jednu kategoriju u iznosu od minimalno 1.000,00 KM ili više u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih aplikanata. Sredstva koja su na raspolaganju iz člana l. i 5. ovog Pravilnika će biti dodjeljivana prema utvrđenoj konačnoj rang listi aplikanata u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih aplikanata i ukupnog broja ostvarenih bodova svakog aplikanta, a do ukupnog iznosa predviđenih sredstva.

2. Korisnici sredstava, koji imaju pravo na podnošenje prijave

Korisnici sredstava po ovom javnom konkursu su vlasnici (pravni ili faktički) stambenih objekata koji su uništeni prirodnom nesrećom uzrokovanom obilnim kišnim padavinama i klizištima na dan 15.05.2014. godine i 05.08.2014. godine.

Pravo na pomoć za obnovu stambenih prostora imaju isključivo vlasnici ili posjednici stambenih prostora pod uslovom:

1) da je njihov stambeni prostor evidentiran u Evidenciji stambenih prostora Općinske komisije za popis i procjenu šteta općine Kalesija,

2) da je vlasnik, odnosno posjednik uništenog ili oštećenog stambenog prostora imao prebivalište na području općine Kalesija na dan 15.05.2014. godine (u daljnjem tekstu: korisnik pomoći). Podstanar ili drugi korisnik stambenog prostora ne može biti korisnik pomoći.

3) da nisu korisnici sredstava UNDP-ija kojima su izgrađeni stambeni objekti po sistemu ključ u ruke,

4) da nisu potpisnici Tripartitnog sporazuma o donaciji građevinskog materijala zaključenog sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i općine Kalesija kojim su vlasnici stambenih objekata uništenih ili oštećenih djelovanjem prirodne nesreće poplava i klizišta u 2014. godini preuzeli obavezu da u roku od tri mjeseca izvrše sanaciju ili izgradnju objekta i da se u isti usele.

Pod stambenim prostorom smatra se skup prostorija namijenjenih za trajno stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorima, koje u pravilu čine jednu građevinsku cjelinu i imaju posebni glavni ulaz.

Pod obnovom se podrazumijeva takav opseg radova koji je nužan kako bi se stambeni prostor doveo u stanje prikladno za život, odnosno boravak i korištenje.

3. Uslovi, koji podnosioci prijave moraju ispunjavati

3.1. Pravo na pomoc i iznos pomoći za obnovu korisnici ostvaruju prema redu prvenstva utvrđenom prema slijedećim kriterijima:

· Kriterij do sada dobivenih sredstava za obnovu i izgradnju stambenih objekata,

· Kriterij broja članova domaćinstva,

· Kriterij broja djece u domaćinstvu (djeca do 18. godine života kao i osobe preko 18. godina starosti koja žive u zajedničkom domaćinstvu i koji se nalaze na redovitom školovanju ili studiranju),

· Kriterij socijalnog statusa,

· Kriterij stručnog mišljenja komisije o prioritetu obnove.

3.2. Kriterij do sada dobivenih sredstava za obnovu i izgradnju stambenih objekata utvrđuje se i boduje na slijedeći način:

a) korisnici koji do sada nisu dobili nikakava sredstva za obnovu i izgradnju stambenih objekata…………………………………………………………………………………………………… 50 bodova,

b) korisnici koji su dobili sredstva za obnovu i izgradnju stambenih objekata u iznosu do 2.500,00 KM……………………… …………………………………………………………………….30 bodova,

c) korisnici koji su dobili sredstva za obnovu i izgradnju stambenih objekata u iznosu od 2.500,00 KM do 5.000,00 KM……………………………………………………………………..20 bodova,

d) korisnici koji su dobili sredstva za obnovu i izgradnju stambenih objekata u iznosu iznad 5.000,00 KM ……………………………………………………………………………………………….0 bodova.

3.3. Kriterij broja članova domaćinstva utvrđuje se i boduje na slijedeći način:

a) jednočlano domaćinstvo………………………………………………………………………5 bodova

b) dvočlano domaćinstvo……………………………………………………………………….10 bodova

e) tročlano domaćinstvo…………………………………………………………………………15 bodova

d) četvoročlano domaćinstvo…………………………………………………………………. 25 bodova

e) višečlano tj domaćinstvo preko 4 člana…………………………………………………35 bodova

U ukupan broj članova domaćinstva iz prethodnog stava ubraja se i podnosilac zahtjeva.

3.4.Kriterij broja maloljetne djece u domaćinstvu utvrđuje se i boduje na slijedeći način:

domaćinstva sa maloljetnom djecom kao i sa punoljetnom djecom starosti preko 18.godina ali koja žive u zajedničkom domaćinstvu i koji se nalaze na redovnom školovanju ili studiranju, po djetetu boduju se sa ……………………………………………………………………………………………………5 bodova

3.5. Kriterij socijalnog statusa utvrđuje se i boduje na slijedeći način:

svaki korisnik stalne socijalne pomoći u domaćinstvu boduje se sa…………………………..10 bodova.

3.6. Kriterij stručnog mišljenja komisije o prioritetu obnove boduje se………do 30 bodova.

Vikend objekti se ne smatraju objektima iz prethodnog člana ovog Konkursa.

Ako stambeni objekat ima više suvlasnika, pravo na jednokratnu novčanu pomoć u smislu ovog Konkursa može ostvariti samo jedan od suvlasnika uništenog stambenog objekta.

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu

Dokumentacija, koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ove Odluke je sljedeća :

1. Dokaz o stvarnom ili faktičnom vlasništvu stambenog objekta (posjedovni list, z.k. izvadak ili drugi dokument o dokazu stvarnog vlasništva).

2. Račun ili kopija računa za električnu energiju za predmetni stambeni objekat za bilo koji mjesec u 2014.godini.

3. Uvjerenje o prebivalištu svih punoljetnih članova domaćinstva na području općine Kalesija na dan 15.05.2014.godine. (PBA-1 obrazac, uvjerenje od strane MZ )

4. Potpisan i ovjeren Obrazac o do sada dobivenim sredstvima članova domaćinstva za obnovu i izgradnju stambenog objekta.

5. Kućna lista o broju članova domaćinstva ovjerena kod nadležnog općinskog organa.

6. Za svakog maloljetnog člana domaćinstva kopija rodnog lista ili kopija drugog odgovarajućeg dokumenta, a za svakog punoljetnog člana koji se školuje, dokaz o statusu, odnosno da se nalazi na redovnom školovanju ili studiranju.

7. Potvrda JU Centar za socijalni rad Kalesija o korisnicima stalne socijalne pomoći u domaćinstvu.

8. Potvrda nadležne općinske službe ili kopija zapisnika Općinske komisije za procjenu šteta o stepenu oštećenja stambenog objekta.

Dokaz iz tačke 8. prethodnog stava ovog člana Komisija iz člana 15. ovog Pravilnika će pribaviti po službenoj dužnosti.

5. Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira određeni su Pravilnikom o kriterijima i načinu dodjele sredstava doobivenih od Federalnog štaba civilne zaštite za sanaciju šteta nastalih tokom prirodne nesreće poplava i klizišta ua 2014. godini na prostoru općine Kalesija.

6. Kontrola

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, davalac sredstava je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u originalnu dokumentaciju, te obilaskom korisnika sredstava. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljenja sredstva u roku od 8 dana od dana zahtjeva davaoca sredstava.

7. Mjesto i rok za dostavu prijave na konkurs

Prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona, ne otvarati“, na slijedeću adresu:

OPĆINA KALESIJA

Komisija za provođenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona Adresa: Općina Kalesija – Služba civilne zaštite – Ulica Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija

Zainteresovani su dužni da prijavu na Javni konkurs i tražene dokumente dostave Komisiji za provođenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u jednom od dnevnih listova, na web stranici Općine Kalesija i oglasnoj tabli općine Kalesija.

Prijave predate/pristigle nakon navedenih rokova neće se razmatrati.

8. Rok za donošenje odluke o odabiru korisnika za dodjelu novčane pomoći

Ovaj rok ne može biti duži od 15 danan od dana zatvaranja Javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kalesija na telefon +387 35 367-700, fax: ++ 387 35 631-286

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercdegovine OPĆINSKI NAČELNIK

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK Sead Džafić

Broj: 02-05-2-3567/16

Datum: 15.02.2017.godine.