Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-05-2-1534/17.
Datum:09.02.2017. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56.Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o rspodijeli sredstava sa Ekonomskog koda 613973- Izdaci za volonterski rad u 2017. godini broj 02-05-2-1534/17. od 09.02.2017. godine, Općinski načelnik Kalesija, dana 09.02.2017. godine, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

U cilju stvaranja uslova za brže zapošljavanje mladih na području općine Kalesija, Općina Kalesija poziva sve zainteresovane osobe sa Visokom stručnom spremom, I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavnje u Kalesiji, a koji su bez radnog iskustva, da se prijave kako bi bili angažovani na poslovima stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a koji će im omogućiti sticanje uslova za zapošljavanje.

Uslovi angažovanja u svojstvu lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će utvrđeni ugovorom koji će biti zaključen između općine Kalesija, Poslodavca i Lica na stručnom osposobljavanju.

Općina Kalesija, kao davalac sredstava, obavezuje se da će obezbijediti plaćanje zakonom propisanih doprinosa za svakog angažovanog lica u skladu sa članom 34. stav 5. Zakona o radu (“Sl. novine FBiH” br. 62/15)

Kriteriji za izbor lica:

1. Prebivalište/boravak na području općine Kalesija (kopija LK i CIPS obrazac)

2. Univerzitetska diploma I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (Ovjerena kopija diplome ili ovjereno Uvjerenje o diplomiranju),

3. Uvjerenje o evidenciji Biroa za zapošljavanje Kalesija,

4. Saglasnost poslodavca o iskazanoj spremnosti i potrebi za angažovanjem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv ostaje otvoren do kraja 2017. godine, odnosno do iscrpljivanja sredstava za obaveze koje ima općina Kalesija za angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa Zakonom, a koja sredstva su planirana Budžetom općine Kalesija za aove namjene.

Dodatne informacije mogu se dobiti svaki radni dan u Stručnoj službi Općinskog načelnika na broj 035-367-700.

Javni poziv je objavljen na web stranici općine Kalesija, u programu Radija “Feral” Kalesija i oglasnoj ploči općine Kalesija.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić