Javni poziv za angažovanje osoba sa visokom stručnom spremom

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973-Izdaci za volonterski rad za 2022.godinu br.02-11-207/22 od 17.01.2022.godine, Općinski načelnik dana 17.01.2022.godine, objavljuje

   J   A   V   N   I    P   O   Z   I   V

za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                            I

Pozivaju se lica sa prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Kalesija sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo, a koja su evidentirana kao nezaposlena lica u JU Službi za zapošljavanje TK-a, da se prijave na Javni poziv za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

                                                                           II

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

  1. Univerzitetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
    1. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS prijava),
    1. Uvjerenje da se lice, nakon sticanja visoke stručne spreme, nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje TK-a
    1. Saglasnost poslodavca o iskazanoj potrebi za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prijave sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu Općine Kalesija ili putem pošte na adresu Ul.Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija.

                                                                           III

Sa licima koja ispunjavaju uslove iz ovog poziva i koja dostave dokumentaciju iz stava II ovog poziva i poslodavcem koji iskaže spremnost za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivaja radnog odnosa, zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prava i obaveze u vezi angažovanja lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će utvrđeni ugovorom koji zaključe Općinski načelnik, poslodavac i lice na stručnom osposobljavanju.

Ugovor o stručnom osposobljavanju se zaključuje najduže do 12 mjeseci.

Općina Kalesija se obavezuje da će plaćati zakonom propisanih doprinosa u skladu sa čl.34.st.5.Zakona o radu (“Sl.Novine FBiH” br.26/16 i 89/18).

                                                                            IV 

Javni poziv za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa, objavljuje se na službenoj stranici Općine Kalesija, oglasnoj ploči Općine Kalesija i elektronskim medijima i bit će otvoren do 30.11.2022.godine ili do utroška budžetski sredstava za ovu vrstu namjene.

                                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                        Sead Džafić, dipl.ecc.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-11-207/22

Datum:23.03.2022. godine

           Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Sl. Novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, dana 23.03.2022. godine,donosi

U P U T S T V O

Član 1.

            Ovim Uputstvom bliže se razrađuje Odluka  o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973 -Izdaci za volonterski rad za 2022.godinu br.02-11-207/22 od 17.01.2022.godine i apliciranje na Javni poziv za angažovanje oosba sa visokom stručnom spremom, koji je objavljen na Internet stranici Općine Kalesija dana 24.01.2022.godine.

                                                                       Član 2.

            Na Javni poziv za angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mogu se prijaviti i lica sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo, a koja nisu evidentirana kao nezaposlena lica u JU Službi za zapošljavanje TK-a i koja uz dokumentaciju propisanu Odlukom o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda 613973 -Izdaci za volonterski rad za 2022.godinu br.02-11-207/22 od 17.01.2022.godine i javnim pozivom dostave uvjerenje iz Poreske uprave iz kojeg se može utvrditi da lice nije u radnom odnosu, uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK-a da se lice ne nalazi na evidenciji i izjavu lica ovjerenu od strane nadležnog organa da nema radnog iskustva sa završenom visokom stručnom spremom.

Član 3.

            Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                    Po ovlaštenju

                                                                                                                                         Općinskog načelnika

                                                                                                                                         Mujo Tosunbegović