Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u Komisijama za tehnički pregled građevina

Na osnovu 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl.novine TK” br:6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 56 Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl.glasnik općine Kalesija” br:10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Načelnik općine Kalesija o b j a v l j u j e: J A V N I P O Z I V

Za izbor stručnih lica za rad u Komisijama za tehnički pregled građevina

 

Pozivaju se stručna lica da se jave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina i dostave dokaze da ispunjavaju uslove iz člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl.novine TK” br:6/11) i to:

  • da su diplomirani inžinjeri sa pet godina radnog iskustva (struke: arhitektonske, građevinske, mašinske, elektro, telekomunikacije, zaštita na radu, zaštita od požara itd.)
  • da imaju položen stručni ispit u struci

Uz prijavu na javni poziv, stručna lica su obavezna dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– kratak CV sa ličnim podacima i kretanjem u službi

  • ovjerena kopija lične karte
  • ovjerena kopija diplome o završenoj VSS
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje ili potvrdu o radnom stažu

Prijave sa traženim dokumentima, stručna lica mogu dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu na adresu:

Općina Kalesija, Općinski načelnik, Patriotske lige br. 15, 75260 Kalesija, sa naznakom: ”Prijava za rad u komisijama za rad za tehnički pregled građevina” .