Javni poziv za raseljene osobe u općini Kalesija

Na osnovu dlana 62. Zakona o orgauizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima ipostupku odabira korisnika, dodjeli, nadinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u visestambenim zgradama izgradenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (,,Službeni glasnik BiH”, broj 69/13), Načelnik općine Kalesija, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i zbjeglice BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

raseljenim osobama u općini Kalesija za podnošenje prijava za pomoć u

stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje

stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja

(20 stanova)

            Pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa (RSp) se

dodjeljuje raseljenim osobama u FBiH u vidu:

            Osiguranja stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu sa propisanim standardima (Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika, ,,sluzbeni glasnik BiH”, broj 74/12 od 24.09.2012. godine, uključujući i standarde iz CEB politike za zaštitu životne sredine), kroz izgradnju zgrada po modelima neprofitnog -socijalnog stanovanja, u cilju integracije u mjestu raseljenja.

            Sredstva će se osigurati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.

            Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator Projekta na podrudju Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

I- OPGIKRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA

            Opći kriteriji/uslovi za utvrdivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RSP) su :

            a) korisnik je interno raseljena osoba u BiH ili izbjegla osoba iz Republike Hrvatske iz

perioda od 1991. do 1995. godine neovisno od trenutnog formalno-pravnog statusa,

            b) korisnik je upoznat sa mogućnostima trajnih rješenja za izbjeglice i raseljene osobe u okviru RSP-a i odluku o trajnom rješenju i zbjegličko-raseljeničkog problema kroz lokalnu integraciju u BiH, donio je dobrovoljno na osnovu dobre informisanosti,

            c) korisnik i članovi korisničkog domaćinstva nisu vlasnici/suvlasnici ili posjednici stambene jedinice koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova kako na teritoriji BiH tako i u Republici Hrvatskoj i nisu ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova,

            d) korisnik nije dobrovoljno raspolagao svojom stambenom jedinicom iz 1991. godine

(prodaja, zamjena, poklon i sl.).

II- ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA OPĆIH KRITERIJA

            1. Raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.

            2. Ispunjavanje općih kriterija po okolnostima iz Odjeljka I stav a), b), c) i d) dokazuje

se potvrdom/uvjerenjem nadležnog organa i potpisanom i ovjerenom izjavom podnositelja prijave uz saglasnost podnositelja prijave za prosljeđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju provjere tajnosti i vjerodostojnosti, uključujući i provjere po službenoj dužnosti.

            Ukoliko se prilikom dodjele pomoći, u bilo kojoj fazi, utvrdi da su pojedini korisnici namjerno ili svjesno dali netačne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takva prijava će biti diskvalificirana po službenoj dužnosti.

III – POSEBNI KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA

            Posebni kriteriji za odabir korisnika su:

            a) stambeni status,

            b) socijalni status i

            c) pripadnost ranjivim grupama.

IV – VREDNOVANJE POSEBNIH KRITERIJA I PRAVO PRVENSTVA

            Na osnovu posebnih kriterija potencijalnom korisniku se može dodijeliti 200 bodova, i to:

            a) po osnovu stambenog statusa – maksimalno 70 bodova,

            b) po osnovu pripadnosti ranjivim grupama – maksimalno 100 bodova,

            c) po osnovu socijalnog statusa – maksimalno 30 bodova.

            Broj bodova dodijeljen potencijalnom korisniku po svim osnovima se zbraja i potencijani korisnici se rangiraju prema opadajućem redoslijedu od najvišeg do najnižeg ukupnog broja bodova posebno za svaku grupu korisničkih domaćinstava.

            U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po svim osnovima, prednost se daje korisnicima koji su ostvarili više bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama,

            U sludaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po osnovu

pripadnosti ranjivim grupama prednost se daje višečlanim obiteljima sa djecom/djetetom.

V – DOKAZIVANJE STAMBENOG STATUSA, PRIPADNOSTI RANJIVIM GRUPAMA I SOCIJALNOG STATUSA

            Stambeni status dokazuje se potvrdom nadležnog organa o vrsti smještaja, ugovorom o podstanarskom odnosu ili drugom odgovarajućom potvrdom izdatom od strane nadležnog organa, ito:

            a) stanovanje u nedostojnim uslovima i u improviziranom smještaju kao i stanovanje u kolektivnom smještaju dokazuje se potvrdom lokalne zajednice na čijem području korisnik živi,

            b) stanovanje u alternativnom smještaju dokazuje se rješenjem nadležnog organa o vrsti alternativnog smještaja, stanovanje sa drugim porodicama i podstanarstvo dokazuje se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa ili ugovorom o podstanarskom odnosu.

            Pripadnost ranjivim grupama dokazuje se potvrdom izdatom od strane nadležne medicinske ustanove i/ili drugih organa koji vode službene evidencije za pojedine kategorije koje se boduju.

            Zadovoljavanje posebnih kriterija po osnovu socijalnog statusa dokazuje se:

            a) odgovarajućom potvrdom nadležnog centra za socijalni rad koji vodi službenu evidenciju u odnosu na korisnička domaćinstva u stanju socijalne potrebe

            b) odgovarajućom potvrdom Službe za zapošljavanje za sve punoljetne članove korisničkog domaćinstva u stanju socijalne potrebe

VI – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA POSEBNIH KRITERIJA

            Ispunjavanje posebnih kriterija korisnik označava u obrascu prijave/izjave.

            Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se vodi službena evidencija kod nadležnih organa pribavljaju se službenim putem ukoliko ih potencijani korisnik nije dostavio.

            Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se ne vodi službena evidencija podliježu provjeri i to uvidom na terenu putem nadležnih općinskih službi, uvidom u odgovarajuće baze podataka kao i putem drugih dostupnih izvora.

VII- PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA

            Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu općine Kalesija, Ul. Patriotske lige br. 15. sa naznakom “RSP u BiH”.

            Prijave se mogu preuzeti u prostorijama općine Kalesija, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice i na web stranici općine Kalesija.

            Javni poziv ostaje otvoren od 31.05.2019.godine do 21.06.2019. godine (15 radnih dana), od dana objavljivanja na oglasnim pločama općine Kalesija, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici općine Kalesija.