Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Komisija za privredu, ekonomska i finansijska pitanja

Datum: 16.01.2017. 19:03

U Komisiju za privredu, ekonomska i finansijska pitanja izabrani i imenovani su:

1. Baručić Ramiz za predsjednika,
2. Suljkanović (Hase) Mehmed, za člana,
3. Hodžić (Mehmedalije) Mehmed, za člana,
4. Alić Hasan, za člana,
5. Sokolović Denisa, za člana.
 

Nadležnosti djelovanja komisije

– prati provođenje politike, izvršavanja propisa koji se odnose na Vijeće u oblasti privrede i finansija i daje prijedloge za unapređenje odnosa u svim oblastima,

– radi i razmatra stretegiju i politiku ekonomskog razvoja općine, vrši procjenu realizacije i predlaže mjere za revizije strategije razvoja općine i o tome daje mišljenja i podnosi prijedloge Vijeću,

– podnosi Vijeću prijedloge mjera ekonomske politike i prijedloge programa razvoja u pojedinim oblastima ili segmentima oblasti,

– ostvaruje suradnju sa drugim općinama Kantona radi usklađivanja planova i unapređenja razvoja općine i razvoja od zajedničkog interesa,

– surađuje sa izvršnim organima vlasti općine na planu kreiranja i inplementiranja mjera finansijske politike podržavajuće za programe ekonomskog razvoja općine.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map