Komisija za statutarna pitanja i propise

U Komisiju za statutarna pitanja i propise izabrani i imenovani su:

1. Alić Fadil, za predsjednika,
2. Aljić Ibrahim, za člana,
3. Barčić Amir, za člana,
4. Križevac Amra, za člana,
5. Atlagić Huso, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije:

a) utvrđuje nacrt i prijedlog Statuta i Poslovnika;

b) prati, razmatra i analizira donošenje Statuta i Poslovnika kao i potrebu njihove dalje razrade i dogradnje;

c) razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem Statuta sa ustavom i zakonom;

d) predlaže OV pokretanja postupka za promjenu Statuta i Poslovnika;

e) razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi OV u pogledu njihove
usaglašenosti sa ustavom, zakonom i Statutom;

f) razmatra inicijative za donošenje odluka i općih akata OV;

g) daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra;

h) razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka ili drugih akata OV i utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja;

i) razmatra opšta akta organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost OV i o tome daje mišljenje i prijedloge OV;

j) utvrđuje i izdaje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa OV;

k) razmatra i druga pitanja koja se odnose na Statut, Poslovnik i druga akta OV.