STALNI JAVNI POZIV Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Broj: 02/3-1-36-1900/20                                                                    

Datum: 26.10.2020. godine

Na osnovu člana 15 stav 1 Zakona o mladima Federacije BiH (Službene novine FBiH broj:36/10) i člana 4,5,6 i 7 Pravilnika o vođenju spiska omladinskih udruženja na području općine Kalesija, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija objavljuje:

STALNI JAVNI POZIV

Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

I

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registrovan ured na području općine Kalesija da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija.

II

“Omladinsko udruženje“ prema Zakonu označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrovano. Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrovana i u Bosni i Hercegovini.

III

Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih Općine Kalesija dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja Općine.

IV

Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija, Stručnom saradniku za društvene djelatnosti, mlade i NVO  nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravde.

Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja.

Zahtjev se prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela i to:

a) podaci o omladinskom udruženju

b) podaci o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje       

c) podaci o upravnom odboru i skupštini.

Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se odnose.

Uz zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja prilažu se:

   a) rješenje o registraciji

   b) osnivački akt

   c) statut

   d) ovjerena i potpisana izjava kojom se potvrđuje da rukovodeći organi i predstavnici omladinskih udruženja nisu članovi upravnih i drugih odbora političkih stranaka i da neće slijediti upute političkih stranaka.

Prilozi se podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Obrazac 1. se popunjava na računaru i može se preuzeti na web stranici Općine Kalesija: www.kalesija.ba

Zahtjev i propisanu dokumentaciju dostaviti na pisarnicu Općine Kalesija ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija

Ulica Patriotske lige br.15.

75260 Kalesija

sa naznakom

JAVNI POZIV

omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

“NE OTVARATI”

VI

Ovaj Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija i stalnog je karaktera.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija, direktno u kancelariji br.25 Stručni saradnik za društvene djelatnosti, mlade i NVO – Elvira Mehmedović ili putem e-maila  elvira.mehmedovic@kalesija.ba i br.telefona 035/367-722.

Pomoćnik Općinskog načelnika

Hata Mujčinović

Obrazac 1