JAVNI KONKURS za odabir korisnika grant sredstava po Projektu za odabir korisnika grant sredstava po Projektu u okviru MEG Projekta u Općini Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-400-19/17-5
Datum: 27.07.2018. godine

Na osnovu Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027.,”Službeni glasnik općine Kalesija” broj:1A/18 i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kalesija za 2018. godinu, kao i Smjernica za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija u 2018. godini te u skladu sa članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službeni novine FBiH”, broj:broj 49/06 i 51/09 ), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za odabir korisnika grant sredstava po Projektu
“Podrška u zapošljavanju u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji” za 2018.godinu”
u okviru MEG Projekta u Općini Kalesija

 

I PREDMET JAVOG KONKURSA

Općina Kalesija raspisuje Javni konkurs za prikupljanje prijava za odabir korisnika Grant sredstava Općine Kalesija po Projektu “Podrška u zapošljavanju u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija. Sredstva grant sheme usmjeriti će se na poticanje kao podrška zapošljavanja u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji području općine Kalesija. Kroz realizaciju Projekta treba da se doprinese ostvarenju ciljeva Projekta;

• Zaposleno minimalno 16 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje
• Privredni subjekti, korisnici poticaja, povećali izvozne kapacitete na nova ili postojeća tržišta za 3%.

 

II KORISNICI SREDSTAVA

Program predviđa utrošak sredstva po modelu sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba posredstvom poslodavaca sa područja općine Kalesija. Prijave mogu podnijeti poslodavci-privredni subjekti-korisnici sredstava za upošljavanje lica koja pripadaju ciljnoj grupi potrebno je da ispunjavaju sljedeće eliminacijske kriterije i to:

– da je djelatnost registrovana i ima sjedište na području općine Kalesija,
– da je njihova djelatnost proizvodnog karaktera, (minimalno 80% prihoda ostvaruju od prodaje vlastitog proizvoda) ,
– da su po klasifikaciji djelatnosti razvrstani kao djelatnosti metaloprerade ili drvoprerade.
– da su pozitivno poslovali u 2017. godini,
– da nemaju dugovanja prema općini Kalesija,
– da nemaju dugovanja po osnovu poreza (uključuje direktne i indirektne poreze)

Svaka prijava treba da se sastoji od slijedećih obaveznih dokumenta:
1. Popunjen prijavni obrazac u zadatom formatu
2. Ovjerena kopija rješenja o registraciji poslovnog subjekta kod nadležnog organa
3. Ovjerena kopija financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Dokaz o ostvarenom izvozu
5. Izjava o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
6. Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz aplikacije
7. Kopija certifikata koje kompanija posjeduje (ukoliko u aplikaciji naznači da ih posjeduje)

Po okončanju Javnog konkursa, aplikanti koji ostvare pravo na dodjelu sredstava dužni su da u roku od 14 dana dostave:
– Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno) za sve uposlene
– Uvjerenje Uprave za Indirektno Oporezivanje BIH o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
Da ukoliko ne dostavi tražena uvjerenja aplikant će biti diskvalifikovan.

Selekcioni kriteriji, evaluacija podnosioca prijava, način podnošenja prijava, vremenski okvir podnošenja prijava, dodatne informacije, kao i prava i obaveze korisnika sredstava su definisani u Smjernicama za podnosioce zahtjeva – https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Smjernice_GRANT-SHEMA.doc

 

III VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PRIJEDLOGA

Poticajima se financiraju sljedeći troškovi;
• Sufinansiranje doprinosa i ostalih obaveznih davanja za novozaposlene osobe više i visoke stručne spreme u maksimalnom iznosu od 580,00 KM/mjesec po osobi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna iznos rezervisan za ovaj Lot je 34.800,00 KM.
• Sufinansiranje doprinosa i ostalih obaveznih davanja za novozaposlene osobe srednje stručne spreme (III I IV stepen) u maksimalnom iznosu od 380,00 KM/mjesec po osobi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna iznos rezervisan za ovaj Lot je 50.160,00 KM.

Maksimalan broj novouposlenih po aplikantu koji može biti podržan kroz ovaj Projekat je 4 sa srednjom stručnom spremom i 2 sa visokom i višom stručnom spremom.

 

IV NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Podnosilac prijave priprema svoju prijavu u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u općini Kalesija u 2018. godini, a koje su sastavni dio aplikacionog paketa koji je dostupan na web stranici Općine Kalesija ( https://kalesija.ba/javni-konkurs-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-po-projektu-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-po-projektu-u-okviru-meg-projekta-u-opcini-kalesija/ ) ili lično u zgradi općine Kalesija u kancelariji 17.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u šalter sali općine Kalesija (šalter broj 6.) ili poštom na adresu:
OPĆINA KALESIJA
ul. Patriotske lige br. 15
75260 Kalesija
s naznakom:
Ne otvarati – Po javnom konkursu za odabir korisnika Grant sheme “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1.septembar 2018. godine.

 

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Smjernicama za podnosioce prijava.

 

VI DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa ovim javnim natječajem mogu se postaviti putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, ili na telefone 035/367-709 i 035/367-716, kao i lično u zgradi općine Kalesija.

Dostavljeno:
1. Web stranica,
2. Mediji,
3. a/a

 

OPĆINSKI NAČELNIK
___________________

Sead Džafić

 

Izjava direktni i indirektni porezi Kalesija

Izjava obaveze iz aplikacije Kalesija

Prijavni obrazac Kalesija 1

Smjernice GRANT SHEMA