JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića putem sufinansiranja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1045-11/20                                                                 

Datum: 17.08.2020.godine                                                           

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” međunarodne organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, a na osnovu Sporazuma o sufinansiranju broj: WVI-AREA TZ-20/345 zaključenog između Općine Kalesija i World Vision International u Bosni i Hercegovini, od 15.07.2020. godine, i na osnovu utvrđenih uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu brojler pilića u projektu “Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” kojim su osigurana sredstva u cilju nabavke i dodjele brojler pilića, organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općina Kalesija-Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića putem sufinansiranja

            World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića na području općine Kalesija. Projekat sufinansiraju Općina Kalesija u iznosu od 50% i međunarodna organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini u iznosu od 50 % od ukupne vrijednosti projekta. 77 korisnika će biti podržano kroz dodjeljivanje paketa od 55 brojler pilića i neophodne stočne hrane za sve tri faze uzgoja/tova.

            I- PRAVO UČEŠĆA

            Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Kalesija, koje posjeduju parcele o zemljište  na kojem je izgrađendodatni objekat ili zatvoreni prostor pogodan za uzgoj/tov pilića. Prioritet se daje porodicama sa djecom registrovanom u programu organizacije World Vision.

            Pravo na učešće imaju osobe koje u svom posjedu imaju zatvoreni prostor ili dodatni objekat površine najmanje  6 m2 na području općine Kalesija koji je pogodan za uzgoj/tov pilića (zatvoren, ograđen prostor sa pristupom električnoj energiji).

            Pravo na dodjelu brojler pilića nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 5 godina.

            Pravo učešća nemaju lica koja u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju brojler piliće.

            Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općine Kalesija.

            II – USLOVI

            Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće osnovne i dopunske kriterije:

IIa. OSNOVNI KRITERIJI

            1. Domaćinstvo sa pet i više članova,

            2. Domaćinstvo sa najmanje dvoje maloljetne djece,

            3. Domaćinstvo bez stalnih mjesečnih prihoda,

            4. Domaćinstvo sa stalnim mjesečnim prihodima po članu ispod 400,00 KM

            5. Domaćinstvo čiji su mjesečni prihodi socijalni prihodi, 

            6. Domaćinstvo čiji je jedini izvor mjesečnih prihoda poljoprivreda,

            7. Domaćinstvo čiji je nosilac žena,

            8. Domaćinstvo čiji je nosilac ili član osoba sa invaliditetom (neratni invalidi i civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi I i II kategorije), dijete i/ili osoba sa smetnjama u razvoju, nezaposlena mlada osoba (do 35 godina starosti), nezaposleni roditelj maloljetnog djeteta, samohrani roditelj i/ili žrtva nasilja u porodici.

IIb. DOPUNSKI KRITERIJI

 1. Djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program,

            Ispunjavanje najmanje prva dva od navedenih osnovnih kriterija (tačka IIa. 1. i IIa. 2) je obavezujuće za sve potencijalne korisnike prilikom administrativne provjere. Administrativna provjera će podrazumijevati direktnu posjetu korisnicima s ciljem utvrđivanja tačnosti podataka navedenih u prijavnom obrascu/zahtjevu za prijavu. U slučaju izjednačenosti tokom procesa bodovanja potencijalnih korisnika, prednost će se dati aplikantima čija su djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program (tačka IIb. 1).

            III POTREBNA DOKUMENTACIJA

            Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Dokaz o prebivalištu,
 3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. Kućna lista,
 5. Dokaz o primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva,
 6. Uvjerenje JU Centar za socijalni rad o statusu – primanjima,
 7. Dokaz o invaliditetu nosioca domaćinstva,
 8. Izjava o izvorima pihoda iz poljoprivrede (ovjerena od strane nadležnog organa),
 9. Izjava o posjedovanju zatvorenog prostora ili dodatnog objekta minimalne površine 6 m2,
 10. Izjava da ne posjeduju brojler piliće, da nisu dobili ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u poslednjih 5 godina i da nisu članovi uže porodice zaposlenika Općine Kalesija iili World Vision International u Bosni Hercegovini.

            IV- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

            Općina Kalesija će oformiti Komisiju za selekciju korisnika za donaciju brojler pilića u sastavu predstavnik Općine, predstavnik Grupe za dobrobit djece Kalesija – Centar za socijalni rad Kalesija, predstavnik WVI u BiH i izvršiti selekciju 77 korisnika.

            Zadatak Komisije za dodjelu brojler pilića je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostaviti Općinskom načelniku.
 • Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje gore navedena komisija.
 • Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

            NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu brojler pilića obavezni su prisustvovati edukaciji o uzgoju/tovu pilića.

            Obrasci prijavnog obrasca/zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Šalter sali Općine Kalesija. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter sali Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu brojler pilića WVI u BiH“, a rok za podnošenje zahtjeva je 7 radnih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba, te oglasnoj ploči općine Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Stručnoj službi općinskog načelnika, ili na broj telefona 035 367 700 svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati, te na broj telefona 063 776 715 – World Vision International.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Prijavni obrazac