Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-2727-5/18

Datum: 05.03.2019.godine

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”, Općina Kalesija na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Kalesija, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“, broj: 02-05-2726-2/19. od 22.02.2019. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“  40 %, Ministarstva  40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju pružanja podrške održivom povratku i razvoju plasteničke proizvodnje na području općine Kalesija, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

            I- PRAVO UČEŠĆA

            Pravo  na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja općine Kalesija, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

            I-  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

            Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima.
 2. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 3. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 4. Da ne posjeduje u svom vlasništvu plastenik veći od 100 m2,
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
 7. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u općini Kalesija i izvršio ažuriranje podataka za 2019. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika.

            Služba za privredu i budžet Općine Kalesija je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

            III- KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

            Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), 1 – 3 boda

 • slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod
 • dobri uslovi (relativno vleiki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) – 2 boda
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. Veliki nagib, veličina parcele i sl) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje, neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

 • dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje)- 1 – 4 boda.                                              
 • 0d 0-3 godine ………………….. 1 bod
 • od 3-6 godina ………………….. 2 boda
 • od 6-10 godina ………………..  3 boda
 • više od 10 godina …………….  4 boda

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod.

– za svakog izdržavanog člana porodice,  (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) ………… 1 bod

 • mlada osoba životne starosti do 35 godina, …………………. 3 boda
 • podnosilac zahtjeva samohrani roditelj, ……………………… 2 boda
 • socijalni aspekt – nema primanja ………………………………. 6 bodova
 •      ”           ”      – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM  ….. 5 boda
 •      ”           ”      – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM …… 4 boda
 •      ”           ”      – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM …… 3 boda
 •      ”           ”      – primanja po članu domaćinstva veća od 300,00 KM ……………. 0 bodova
 •      ”           ”      – stanje na terenu ……………………………………………………………….. 0-4 boda

            Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status  mlade osobe.  

            IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

            Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

            1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,

            2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija

            3. ovjerena kopija lične karte

            4. ovjerena kućna lista,

            5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da  osoba nije poreski obveznik

            6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje (ili kopija zdravstvene knjižice osiguranika)

            7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)

            8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere poslednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke)

            9. vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu)

            10.ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu veći od 100m2 .

            11.ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,

            12.ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u poslednjih 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

            13. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke  proizvodnje u trajanju od dva dana,

            14. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu),

            15. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili da će dostaviti ovjerenu izjavu da ća se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

            V- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

            Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa Ministarstvom i humanitarnim organizacijama čine: predstavnik organizacije Muslim Aid i predstavnik Općine.

            Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu mjesta, sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

            Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

            Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

            NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

            Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na web portalu općine Kalesija, šalter sali Općine Kalesija i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Kalesija (Radio Feral i Neon TV), web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba , te oglasnoj ploči općine Kalesija.

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i budžet Općine Kalesija, ili na broj telefona .035-367-715, svakim radnim danom od 08,00-16:30 sati.

            Javni poziv ostaje otvoren do 22.03.2019. godine do 16,30 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc

Prijavni obrazac

Izjava uz prijavu

Pravilnik o ostvarivanju prava na dodjelu