Poništenje Javnog oglasa za prijem namještenika

Na osnovu Odluke o poništenju javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog vijeća br.02/3-1-30-2-97-4/22  od 04.03.2022.godine, Općinski načelnik objavljuje

                                                               P O N I Š T E NJ E
javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog vijeća

             Poništava se Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog vijeća br. 02/3-1-30-2-97-2/22 od 17.01.2022.godine objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 12/13.02.2022.godine.

                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                       Sead Džafić,dipl.ecc.