Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške organizacijama civilnog društva u Kalesiji

Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija, (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Služba za opću upravu I društvene djelatnosti, dana  04.04.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

             I. Predmet Javnog poziva:

Općina Kalesija – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije (u daljem tekstu OCD) sa područja općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizovati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
    1. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
    1. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
    1. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
    1. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

U Budžetu općine Kalesija za 2019. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresovani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 (dva) projekta.

Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

            II Pravo učešća:

Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području općine. 

Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

            Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

            d) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kalesija,

            e) da su projekti namijenjeni građanima općine Kalesija,

            f) da se projekti odnose na oblasti koje je općina odredila kao prioritetne prema strateškim             dokumentima,

            g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće                 godine.

            III Prijavna dokumentacija:

Spisak dokumentacije koju je uz prijavu na Javni poziv aplikant obavezan dostaviti, naveden je u listi za provjeru koja se sa obrascima i uputstvima za prijavu, zajedno sa ovim Javnim pozivom objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba).

                IV Predaja aplikacija:

Prijave na Javni poziv na propisanom obrascu (sa pratećom dokumentacijom), potrebno je u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol općine Kalesija ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija- Ne otvarati“.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanjau dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-709.

Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljen na web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba), a aplikanti čiji projekti nisu uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.