Odluka o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09) i člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija ” broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinsko vijeće Kalesija, na sjednici održanoj dana 30.12.2017.godine, d o n o s i:

O D L U K U
o dostavi i prijemu materijala elektronskim putem

Član 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se i uređuje elektronska komunikacija (e-mail i drugi oblici komunikacije elektronskim putem) u dostavi i prijemu materijala značajnih za rad Općinskog vijeća Kalesija.

Član 2.

Pod materijalom iz člana 1. ove Odluke podrazumijeva se poziv, materijali za razmatranje i odlučivanje na sjednicama Općinskog vijeća, radnih tijela, organa i komisija koje formira i imenuje Općinsko vijeće, vijećnička pitanja i vijećničke inicijative, odgovori na postavljena vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative, prijedlog dopune dnevnog reda i drugi materijali iz nadležnosti Općinskog vijeća i Stručne službe Općinskog vijeća.

Član 3.

Dostava materijala se vrši vijećnicima, članovima kolegija općinskog vijeća, predsjedniku i članovima stalnih i povremenih radnih tijela komisija i organa koje formira i imenuje Općinsko vijeće, Općinskom načelniku i članovima kabineta Općinskog načelnika, medijima, a javnim ustanovama i javnim preduzećima, drugim organima i tijelima i pojedincima zavisno od ukazane potrebe i materijala koji se razmatra ili je isti neophodan za rad Općinskog vijeća ili njegovih radnih tijela i komisija.
Član 4.

Ovlašteni predlagači iz Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija materijale koje upućuju Općinskom vijeću, upućuju ih istovremeno:
1. u jednom primjerku u pisanoj formi na papiru i
2. u drugom primjerku u elektronskoj formi putem službene elektronske adrese Općinskog vijeća: eopcinskovijece@kalesija.ba

Materijal koji se dostavlja u pisanoj formi na papiru sadrži dokumente ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog predlagača te dokumente koji služe kao obrazloženje akata koji se predlažu ili upućuju Općinskom vijeću na razmatranje.

Materijal koji se dostavlja u elektronskoj formi sadrži tekst dokumenta u pdf i tekstualnom formatu (doc, docx, xls, xlsx, odt, ods) i potpisan oznakom „svojeručan potpis – s.r.” bez potpisa i pečata ovlaštenog predlagača, odnosno, da budu potpisani elektronskim potpisom kada to bude moguće.

Ukoliko se akt primljen elektronskim putem, iz tehničkih razloga, ne može otvoriti i pročitati o tome će se putem elektronske pošte na adresu s koje je materijal upućen, sa adrese eopcinskovijece@kalesija.ba, obavijestiti pošiljalac akta, koji je dužan ponovo poslati akt u ispravnom elektronskom obliku.
Član 5.

Ovlašteni predlagači materijala pripremaju i dostavljaju materijale Općinskom vijeću u rokovima utvrđenim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća i na način utvrđen u članu 4. ove Odluke.
Materijal se smatra dostavljenim kada je dostavljen posljednji dokument koji čini sastavni dio određenog materijala (pisani na papiru ili u elektronskoj formi).
Za materijale koji ne dođu u utvrđenom roku, primijenit će se odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Član 6.

Stručna služba Općinskog vijeća poziv i sve potrebne materijale za sjednice Općinskog vijeća, radnih tijela, organa, komisija i drugih tijela dostavlja putem službene elektronske adrese Općinskog vijeća eopcinskovijece@kalesija.ba
Za svakog općinskog vijećnika, i po potrebi drugog člana odnosno pripadnika organa i tijela Općinskog vijeća koji se poziva na sjednicu Općinskog vijeća, će biti napravljena elektronska adresa u formatu ime.prezime@kalesija.ba
Izuzetno, u slučaju zastoja sistema, a po odluci Predsjedavajućeg Općinskog vijeća ili u njegovoj spriječenosti zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, materijal će se dostavljati putem kurira ili na drugi adekvatan način..

Član 7.

Do početka primjene ove Odluke vijećnicima i drugim učesnicima u elektronskoj komunikaciji, za koje se ukaže opravdana potreba, obezbijediti će se informatička edukacija i odgovarajući uređaji za elektronsku komunikaciju, a materijali dostavljati u pisanoj formi na papiru.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Kalesija“, a primjenjivat će se od 01.04.2018. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
Broj: 01-05-2-15/18 specijalista opšte hirurgije, s.r.
Datum, 03.01.2018. godine