Održana 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Danas je održana 9.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, na kojoj se raspravljalo o 20 tačaka dnevnog reda.

Vijećnicu su usvojili Odluku o određivanju lokacije zaizgradnju porodične ambulante u Tojšićima, Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Ćive, MZ Vukovije Gornje, Odluku o određivanju i označavanju naseljenih mjesta, zaseoka, naziva ulica i trgova i određivanje kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevia na području općine Kalesija.

Također vijećnici su podržali i Odluku o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, Odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnihstambenih rješenja”.

Podršku su dobile i Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, Odluka o prihvatanju inicijative za osnivanje nove MZ Petrovice, Odluka o prihvatanju inicijative za izdvajanje dijela MZ Prnjavor i pripajanje MZ Kalesija centar, Odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017-2025.godina, Nacrt Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2017-2025.godina.

Vijećnici u Općinskom vijeću Kalesija podržali su Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija, kao i Izvještaj revizije specijalne namjene utroška budžetskih sredstava za period 01.01.2014.godine do 31.10.2016.godine i Izvještaj o radu i poslovanju KP “Komunalac” d.d. Komunalac za 2016.godinu.

Usvojeni su i Izvještaji o cjelokupnom radu i poslovanju za period 01.01.-30.09.2017.godine za JU Centar za socijalni rad Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija i JZU Dom zdravlja Kalesija.

Izvještaji o radu Upravnih odbora za period 01.01.-30.09.2017. godine u JU Centar za socijalni rad, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija i JZU Dom zdravlja Kalesija nisu dobili potrebnu većinu, odnosno nisu usvojeni.

Podržani su Izvještaji o radu i poslovanju za period 01.01.-30.09.2017.godine u JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” doo Kalesija, JP “Veterinarska stanica” doo Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija.

Izvještaji o radu Nadzornih odbora za period 01.01.-30.09.2017. u ovim javnim preduzećima nisu dobili potrebnu većinu, odnosno nisu usvojeni od strane OV Kalesija.

Informacija o izgradnji sportske dvorane dobila je potrebnu većinu kao i Informacija o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2017.godini.

Općinski vijećnici su podržali i Informaciju o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2017.godini.

Također, vijećnici su usvojili i Nacrt Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona uz određene zaključke i primjedbe.