Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Općina Kalesija organizuje doček Nove godine na otvorenom, imenovan Organizacioni odbor

Datum: 10.11.2017. 10:43

Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine FBiH” br. 49/06), člana 56.Statuta općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), i Zaključka Kolegija općinskog načelnika br. 02-05-2-6312/17 od 07.11.2017.godine, Općinski načelnik Kalesija, donosi:

R J E Š E NJ E
o imenovanju Organizacionog odbora za doček Nove 2018.godine na otvorenom u Kalesiji

U Organizacioni obor za doček Nove 2018.godine na otvorenom u Kalesiji imenuju se:

  1. Hata Mujčinović – predsjednica
  2. Ramo Abidović – član
  3. Mujo Tosunbegović – član
  4. Naza Hadžić – član
  5. Edis Mešić – direktor KP “Komunalac” Kalesija – član
  6. Fahrudin Sinanović  – vd direktora JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija – član
  7. Izet Bukvarević –  predsjednik Vijeća MZ Kalesija centar – član 

Zadatak Organizacionog odbora je da blagovremeno izvrši sve potrebne pripreme (bina, muzika, uređenje prostora, dekoracija ulica, protokol, prijava skuoa, redarstvo, hitna služba, vatrogasci i vatromet) i da sačine Program obilježavanja dočeka Nove 2018.godine i isti dostave Općinskom načelniku. 

Općinski načelnik
     Sead Džafić

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map