Općina Kalesija organizuje doček Nove godine na otvorenom, imenovan Organizacioni odbor

Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine FBiH” br. 49/06), člana 56.Statuta općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), i Zaključka Kolegija općinskog načelnika br. 02-05-2-6312/17 od 07.11.2017.godine, Općinski načelnik Kalesija, donosi:

R J E Š E NJ E
o imenovanju Organizacionog odbora za doček Nove 2018.godine na otvorenom u Kalesiji

U Organizacioni obor za doček Nove 2018.godine na otvorenom u Kalesiji imenuju se:

  1. Hata Mujčinović – predsjednica
  2. Ramo Abidović – član
  3. Mujo Tosunbegović – član
  4. Naza Hadžić – član
  5. Edis Mešić – direktor KP “Komunalac” Kalesija – član
  6. Fahrudin Sinanović – vd direktora JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija – član
  7. Izet Bukvarević – predsjednik Vijeća MZ Kalesija centar – član

Zadatak Organizacionog odbora je da blagovremeno izvrši sve potrebne pripreme (bina, muzika, uređenje prostora, dekoracija ulica, protokol, prijava skuoa, redarstvo, hitna služba, vatrogasci i vatromet) i da sačine Program obilježavanja dočeka Nove 2018.godine i isti dostave Općinskom načelniku.

Općinski načelnik
Sead Džafić