Općina Kalesija preuzela projekat o uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrola

Općinski načelnik Sead Džafić i direktorica Sevoi grupe Zikreta Tubić potpisali su zapisnik o preuzimanju projekta uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola.

Finansijsko upravljanje i kontrola (eng. FMC — Financial Management and Control) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno.

Interne finansijske kontrole u javnom sektoru (eng. PIFC — Public Internal Finance Control) predstavljaju cjelokupan sistem finansijskih i drugih kontrola koji uspostavlja rukovodilac korisnika javnih sredstava s ciljem da osigura zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima kao i da se osigura njihova kontrola.

Sistem internih finansijskih kontrola sastoji se od tri elementa: finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i centralna harmonizacijska jedinica.

Finansijsko upravljanje i kontrola se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije, a naročito općih ciljeva kao što su: usklađenost poslovanja sa propisima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama, obavljanje aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, zaštita imovine, obaveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, to zaštita od nepravilnosti, zloupotrebe i prevara, pouzdano, potpuno i blagovremeno finansijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.

Finansijsko upravljanje i kontrola prožima cijelu organizacionu strukturu, obuhvata cjelokupno poslovanje i sve poslovne transakcije, a posebno one koje se odnose na: prihode i primitke, rashode i izdatke, procese javnih nabavki i ugovaranje, povrate neopravdano i nezakonito utrošenih budžetskih sredstava i imovinu i obaveze.

Upravo u ovim područjima (stanju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, imovine, obaveza, ugovora, potpisanih i zatim stavljenih u realizaciju) su vidljive krajnje posljedice finansijskih učinaka poslovanja, odnosno preduzetih ili nepreduzetih aktivnosti, realizovanih odluka, provedenih investicionih projekata i slično. Iz tog razloga su za finansijsko upravljanje i kontrolu posebno važna područja koja su vezana za planiranje i izvršavanje budžeta, računovodstvo, izvještavanje i javne nabavke. Nabrojana područja su ujedno i ključna područja za fiskalnu odgovornost. Važno je istaći da za finansijsko upravljanje i kontrolu nisu i ne mogu biti zadužene samo organizacione jedinice za finansije, već je to sastavni dio upravljačke odgovornosti na svim nivoima upravljanja i u svim organizacionim jedinicama.

FUK se sprovodi u skladu sa Standardima interne kontrole koji su podijeljeni u sljedećih pet međusobno povezanih komponenti i to: kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacija, praćenja i procjene sistema.