Općinski načelnik uputio pismo kalesijskim privrednicima vezano za izgradnju pretovarne stanice u Kalesiji Gornjoj

Poštovani,

U vezi sa Vašim pismom koje ste uputili na adresu Općinskog načelnika dana 07.06.2019. godine, a koje se odnosi na izražavanje negodovanja zabog planirane tačke dnevnog reda na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija, koja je održana 07.06.2019. godine “Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada”, obavještavam Vas o sljedećem.

Svako savremeno društvo suočeno je s mnogobrojnim pitanjima održivog upravljanja otpadom jer su ta pitanja važna za očuvanje života na Zemlji.

Tendencija je da otpad ne bude zagađivač okoliša, nego materijal za novu proizvodnju, ovisno o vrsti otpada. Propisi EU određuju i prate upravljanje otpadom i razvijaju strategije zaštite okoliša.

Ulaganjem finansijskih sredstava u izgradnju odgovarajućih pogona za zbrinjavanje i recikliranje otpada, općina Kalesija kao lokalna zajednice mora pokazati razvijen nivo ekološke svijesti u svrhu zaštite ljudi i okoliša.

Jedna od osnovnih zadaća u procesu upravljanja otpadom je proces razvrstavanja i recikliranja otpada. Kako bi ponovno mogli koristiti materijal iz otpada, treba ga nakon sakupljanja preraditi da bi se izradili novi proizvodi ili dobili novi materijali. Razvrstavanje je proces kojim ispunjavamo prvi uvjet za recikliranje nekog proizvoda, a podrazumijeva izdvajanje različitih komponenti otpada.

Upravo iz tog razloga potrebno je ulagati u izgradnju postrojenja za razvrstavanje otpada, zajedno s infrastrukturom prikupljanja koja će djelovati kao filter u lancu zbrinjavanja otpada te izdvajati iz prikupljenog otpada više ili manje kvalitetne sortirane frakcije materijala. One se izravno mogu preusmjeriti u ponovnu proizvodnju ili prodaju kao proizvod na lokalnom ili globalnom tržištu, a osim ostvarivanja ekonomske korisnosti smanjuju količinu otpada za konačno odlaganje.

U ekološki osviještenim zemljama Europske unije izgrađuju se automatizirani pogoni za recikliranje s udjelom razvrstavanja i iskoristivosti otpada do 96 %, za razliku od naše zemlje gdje se otpad uopšte ne razvratava ili se razvrstava najčešće ručno.

Mojim dolaskom na funkciju Općinskog načelnika zatekao sam dosta neuređeno stanje u oblasti komunalnih djelatnosti. Otpad je još uvijek odvožen na nelegalnu deponiju “Vis”, a čim su se za to stvorili uslovi, naredio sam da se počne sa odvozom otpada na Regionalnu deponiju “Crni vrh”, iako je odluka o osnivanju Javnog preduzeća i prihvatanje cijene deponovanja komunalnog otpada donesena za vrijeme mandata ranijeg Općinskog načelnika Rasima Omerovića i njegove vijećničke većine, a što je u samom startu bilo nepovoljno i štetno za općinu Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija.

Preuzimanjem funkcije Općinskog načelnika pozvao sam direktora KP “Komunalac” d.d. Kalesija da zajedno sa Komunalnim inspektorom obiđe sve mjesne zajednice na području općine Kalesija kako bi što veći broj građana zaključio ugovore o odvozu otpada.

Po ugovoru o korištenju Regionalne deponije KP “Komunalac” d.d. Kalesija se obavezalo da će dnevno odvoziti 14 tona i plaćanje deponovanja od 45,83 KM/t.

Mi danas odvozimo 22 tone dnevno i umjesto da za to budemo stimulisani, mi i na te dodatne količine plaćamo istu cijenu deponovanja.

Ja i menadžment KP “Komunalac” d.d. Kalesija smo uložili ogromne napore da se broj korisnika komunalnih usluga poveća, a cijena usluga ostane ista.

Do mog dolaska na funkciju Općinskog načelnika, bilo je 2.440 registrovanih korisnika usluga – fizičkih lica i 384 pravna lica.

Danas, tj. na dan 09.07.2019. godine ima 6.964 registrovanih korisnika usluga – fizičkih lica i 387 pravnih lica, a cijena je ostala ista.

Promet KP “Komunalac” d.d. Kalesija u 2016. godini bio je 545.000,00 KM, a 2018. godine, 952.000,00 KM, što ukazuje da se prihod povećao za 100%, a zbog nerentabilnog ugovora sa JP “Regionalna deponija” Zvornik firma grca u gubicima, kao i JP “Regionalna deponija” Zvornik koja je u gubitku cca. 340.000,00 KM.

Svojim dolaskom na funkciju Općinskog načelnika, naslijedio sam projekat deponije “Crni vrh”, za koji nisu bili stvoreni preduslovi, kako bi isti bio održiv. Sam ugovor o osnivanju deponije nije rentabilan.

Na osnovu dužeg perioda korištenja usluga JP “Regionalna deponija” Zvornik, u praksi se pokazalo da se na Regionalnu deponiju “Crni vrh” Zvornik, odvozi kruti otpad, kojeg isti nakon selekcije prodaju kao sekundarnu sirovinu, a uz to KP “Komunalac” Kalesija, po osnovu Ugovora koji su potpisali sa JP “Regionalna deponija” Zvornik, plaća visoku cijenu deponovanja u iznosu od 45,83 KM/toni.

KP “Komunalac” Kalesija, po osnovu deponovanja krutog otpada trenutno duguje 213.068,81 KM sa tendencijom povećanja duga.

Po osnovu Osnivačkog ugovora o osnivanju JP “Regional deponija” Zvornik, općina Kalesija je od svih općina suosnivača, svrstana na drugo mjesto, te je po istom izdala garancije (mjenice) u iznosu od 1.404.866,00 KM, od čega smo do sada već uplatili iznos od 175.075,87 KM.

Zbog svega toga sam procijenio da je na lokaciji na području općine Kalesija, potrebno izvršiti prethodnu selekciju krutog otpada, koji se može plasirati kao sekundarna sirovina, a ostatak voziti na Sanitarnu deponiju i time smanjiti troškove koje KP “Komunalac” Kalesija plaća na ime deponovanja otpada.

Cijeli projekat Regionalne deponije “Crni vrh” je greška ranijeg Načelnika Rasima Omerovića i saziva Općinskog vijeća, istih onih ljudi koji danas dižu bespotrebne tenzije o pretovarnoj stanici otpada.

U ovom slučaju imao sam najbolju namjeru smanjiti troškove KP “Komunalac” d.d. Kalesija, a ujedno ostvariti finansijsku korist od prodaje sekundarne sirovine, tj. smanjiti rashode, a povećati prihode.

Ja, kao Općinski načelnik, učinio sam ogromne napore da se zatvori privremena deponija “Vis” za koju smo se svi složili da nije bila održiva sa ekološkog aspekta, ali ulazak u aranžman osnivanja Regionalne deponije Zvornik, je pored obaveza općine Kalesija, kao suosnivača, značajno povećao troškove KP “Komunalac” dd. Kalesija (udaljenost deponije i plaćanje deponovanja).

KP “Komunalac” d.d. Kalesija je u nekoliko navrata tražio povećanje cijena odvoza otpada, što mi nismo odobrili, a sve u interesu očuvanja ionako lošeg standarda života građana.

Općinsko vijeće Kalesija je na svojoj redovnoj sjednici od 07.06.2019. godine, razmatrajući ovu tačku dnevnog reda usvojilo slijedeći Zaključak:

“Zadužuje se Općinski načelnik da izradi Studiju o ekonomskoj opravdanosti za izgradnju objekta za selekciju komunalnog otpada sa prijedlogom lokacije, te posle izrade iste ponudi Općinskom vijeću Kalesija prijedlog Odluke na razmatranje i usvajanje”.

Od tada do danas nadležna Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu je preduzela određene radnje i aktivnosti na izradi Studije, ali još uvijek bez jasno definisane lokacije.

Ja, kao Općinski načelnik ne prejudiciram rješenje moguće lokacije, niti izborom lokacije želim ugroziti bilo koga, građane ili privredne subjekte.

Na poslednjoj Skupštini JP “Regionalna deponija” Zvornik, koja je održana 02.07.2019. godine, menadžment preduzeća ponudio je Skupštini novu Odluku o visini naknade za deponovanje krutog komunalnog otpada, kojom su planirali da povećaju cijenu sa 39,00 KM/toni na 61,50 KM/toni bez uračunatog PDV-ea na ovu cijenu.

Ja, kao Općinski načelnik, ispred osnivača, nisam dao saglasnost na navedenu cijenu, te ista nije ni usvojena.

Ovo sve navedeno ukazuje na stanje u kojem se nalazi JP “Regionalna deponija” Zvornik i način poslovanja ovog preduzeća.

Prema tome, privredni subjekti u Poslovnoj zoni Kalesija Gornja i svi drugi, kao i građani, prilikom izbora prijedloga lokacije, biti će pravovremeno upoznati, prije samog razmatranja prijedloga na sjednici Općinskog vijeća.

Ja, kao Općinski načelnik, legalno izabran od strane građana općine Kalesija, nikad neću donijeti odluku na štetu mojih građana i u svom mandatu trudit ću se da stvorim bolje uslove za život građana općine Kalesija.

S poštovanjem.

Općinski načelnik
Sead Džafić