Poziv za 24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 07.06.2019.godine (PETAK) sa početkom u 14:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu zaključenja ugovora o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta između općine Kalesija i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta KSF6 10(20)/0,4 kV Dubnica 3 sa priključnim srednjenaponskim vodovima na lokaciji Dubnica, općina Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju elektrodistributivne mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede u 2019. godini na području općine Kalesija.
 7. Razmatranje i prihvatanje Informacije iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasilju u porodici, stanju bezbijednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2018. godini.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničkog prestupništva na području općine Kalesija.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije – analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2018.godinu.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2017/2018.godine.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije