Poziv za sjednicu Kolegija općinskog vijeća 12.04.2019. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-1225/19

Datum, 09.04.2019.godine

            Na osnovu člana 30. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, 6/08, 10/11 i 9/16), s a z i v a m

SJEDNICU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

             koja će se održati dana 12.04.2019. godine (PETAK) sa početkom u 15:00 sati u prostorijama zgrade Općine (kancelarija Predsjedavajućeg Općinskog vijeća) za koju predlažem slijedeći                                             

D n e v n i   r e d

  1. Utvrđivanje datuma za nastavak 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.
  2. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda za 23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.
  3. Razno.

            Molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete.