Prava i obaveze općinskih vijećnika

Vijećnik je predstavnik građana u OV, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i obavezama utvrđenim u ustavu, zakonu i Statutu.

U ostvarivanju svojih prava i obaveza vijećnik, naročito:
a) prisustvuje sjednicama OV i radnih tijela OV čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju;
b) podnosi nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti OV;
c) pokreće raspravu o sprovođenju utvrđene politike OV i daje inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti OV, te za unapređenje rada OV i njegovih radnih tijela;
d) postavlja vijećnička pitanja koja se odnose na rad općinskog načelnika i općinskog organa uprave u izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata OV, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja;
e) predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad OV, njegovih radnih tijela, općinskog načelnika i službi za upravu, kao i na rad institucija koja imaju javna ovlaštenja;
f) učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u OV, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koje ga uputi OV;
g) redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije;
h) izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga, povjeri OV ili radno tijelo čiji je član.

Na traženje vijećnika stručna služba za poslove OV, odnosno općinske službe za upravu u okviru svog djelokruga, dužni su da mu obezbijede i prezentiraju potrebne informacije i stručnu pomoć iz nadležnosti navedenih službi.

Vijećnik ima pravo da bude redovno i blagovremeno obaviješten o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja dužnosti, a naročito:
a) o radu OV i njegovih radnih tijela;
b) o radu općinskog načelnika i općinskog organa uprave;
c) o provođenju politike koje je utvrdilo OV;
d) o izvršavanju propisa OV.

Vijećnik ima pravo da podnese ostavku i da je obrazloži. Ostavka se podnosi pismeno predsjedavajućem Općinskog vijeća, o podnesenoj ostavci predsjedavajući obavještava Općinsko vijeće i Centralnu izbornu komisiju BiH. Vijećniku, koji je podnio ostavku prestaje mandat Odlukom Centralne izborne komisije BiH u skladu sa Izbornim zakonom.

Vijećnik ima pravo na naknadu za rad i naknadu troškova i izgubljene zarade nastalih vršenjem dužnosti vijećnika, što se, u skladu sa zakonom, utvrđuje posebnom odlukom OV.

Vijećnici se educiraju po planu koji donosi OV.

Vijećnici su dužni čuvati državnu, službenu, vojnu i poslovnu tajnu, te lične podatke drugih lica do kojih mogu doći u svom radu, u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Vijećnici odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koja OV donosi u okviru svojih nadležnosti.

Vijećnik koji je spriječen prisustvovati sjednici OV ili njenog radnog tijela, dužan je o tome blagovremeno obavijestiti predsedavajućeg OV, odnosno predsjednika radnog tijela, i sekretara OV.

Vijećnicima se izdaje vijećnička iskaznica. Oblik i sadržaj vijećničke iskaznice utvrđuje OV posebnom odlukom. Sekretar OV stara se o izdavanju i evidenciji izdanih vijećničkih iskaznica.