Komisija za mlade

U Komisiju za mlade izabrani i imenovani su:

1. Karić Armin, za predsjednika,
2. Gojčić Nevzet, za člana,
3. Alić Azra, za člana,
4. Zulić Narcis, za člana,
5. Ramić Admira, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– razmatra sve akte upućene vijeću koji se odnose na problematiku mladih,

– podstiče uključivanje i saradnju mladih sa ustanovama obrazovanja, nauke, kulture, sporta te predstavnicima,

– daje prijedloge za unapređenje učešća mladih u javnom životu,

– ostvaruje suradnju sa organizacijama mladih radi unapređenja pozicija mladih u javnom životu i o naprijed navedenom izvještava Vijeće.