Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove

 

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za 2017 godinu

Dopisom od Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Tuzlanskog kantona, obaviješteni smo da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u srijedu,15. marta 2017.godine, objavilo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu – Grant 2017 i Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu “Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta” za 2017 godinu – Kreditna sredstva 2017.

  1. Predmet Javnog konkursa Grant 2017 je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava po sljedećim projektima:

-Projekt br.1: Izgradnja poduzetničkih zona

Korisnici sredstava: Općine i gradovi u Federaciji BiH

-Projekt br.2 :Poticaji inovatorima-pojedincima

Korisnici sredstava:Inovatori-pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH

-Projekt br.3 :Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Korisnici sredstava:Poduzetničke potporne institucije s područja FBiH (poduzetnički inkubatori,tehnološki parkovi,klasteri i poduzetnički centri)koje imaju najmanje 1(jednog)zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.4 : Poticaj udruženjima,komorama i obrazovnim institucijama

Korisnici sredstava: Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u FBiH i imaju najmanje 1(jednog)zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.5 : Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata

Korisnici sredstava:Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (“Sl.novine FBiH “,br.66/09;38/10 i 16/12) i posluju najmanje 12 mjeseci.

Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području FBiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.6 : Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

Korisnici sredstava: Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima(“Sl.novine FBiH “,br.66/09 ;62/10: i 16/12),pripadaju područjima C i F ,G/45.20 i S/95 vezanih obrta i području F posebnih obrta ,propisanom ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjseci.Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području FBiH ,nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme

-Projekt br.7 : Poticaji novoosnovanim subjektima

Korisnici sredstava: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području FbiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH,te najmanje 1(jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.05.2016.godine.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog Javnog konkursa.

  1. Predmet Javnog konkursa Kreditna sredstva 2017 je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade FBiH-Fedaralno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Razvojne banke s rokom povrata sredstava do 7 godina, Grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5 %.

Potrebna dokumentacija za uključivanje u konkurs i smjernice za podnosioce prijava mogu se preuzeti na web stranici federalnog ministrstva razvoja, poduzetništva i obrta: http://www.fmrpo.gov.ba.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, za Javni natječaj Grant 2017 na e-mail adresi :grant2017@fmrpo.gov.ba i za Javni natječaj Kreditna sredstva 2017 na e-mail adresi :kredit2017@fmrpo.gov.ba.

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relavantni i za ostale podnosioce prijava bit će objavljeni na Internet stranici ministrastva.

Zainteresovana pravna i fizička lica registrovana na području općine Kalesija mogu se za pomoć obratiti u Službu za poljoprivredu budžet i inspekcijske poslove općine Kalesija.

Sve prijave se dostavljaju zaključno sa 14.04.2017. godine.

 

 

 

S poštovanjem POMOĆNIK NAČELNIKA

Gutić Abdulah, dipl.ecc.