Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima

Broj: 01-05-2-1415-8/17.

Datum: 22.03.2017. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/03) člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 42. Statuta općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 7. Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 9/15 i 3/16) i člana 2 Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br. 1/17), Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima,

PONIŠTAVA DJELIMIČNO JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova

i javnih preduzeća, čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija

I – Poništava se djelimično javni oglas za izbor kandidata za imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija, objavljen 10.02.2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i 17.02.2017. godine u „Službenim novinama FBiH“ br. 12/17, i to:

 1. Upravni odbor

1.1. JU BKC„Alija Izetbegović“ Kalesija

– predsjednik …………………………………………… 1

– član – iz reda osnivača…………………………….. 1

– član – iz reda stručnih radnika ustanove ….. 1

 1. Nadzorni odbor

2.1.JP „Veterinarska stanica Kalesija“ Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– predsjednik ………………………………………….. 1

– član – iz reda osnivača……………………………. 1

– član – iz reda stručnih radnika preduzeća…. 1

2.2. KP „Komunalac“ DD Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– član – predstavnik državnog kapitala ………. 3

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Emina Ramić-Omerović

Emina Ramić-Omerović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za izbor na pozicije u

reguliranim organima

Broj: 01-05-2-1415-9/17.

Datum: 22.03.2017. godina

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH«, broj 12/03, 34/03 i 65/03) člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 42. Statuta općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 7. Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” 9/15 i 3/16) i člana 2 Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija („Sl. glasnik općine Kalesija“ br. 1/17), Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima, objavljuje

PONOVNI JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova

i javnih preduzeća, čiji je osnivač općina Kalesija i KP „Komunalac“ dd Kalesija

I – Objavljuje se Ponovni javni oglas za izbor kandidata za imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Kalesija, i KP „Komunalac“ dd Kalesija i to:

 1. Upravni odbor

1.2. JU BKC„Alija Izetbegović“ Kalesija

– predsjednik …………………………………………… 1

– član – iz reda osnivača…………………………….. 1

– član – iz reda stručnih radnika ustanove ….. 1

 1. Nadzorni odbor

2.1.JP „Veterinarska stanica Kalesija“ Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– predsjednik ………………………………………….. 1

– član – iz reda osnivača……………………………. 1

– član – iz reda stručnih radnika preduzeća….. 1

2.3. KP „Komunalac“ DD Kalesija

Prijedlog kandidata za:

– član – predstavnik državnog kapitala ………. 3

Predsjednik Upravnih odbora svih ustanova/preduzeća se bira iz reda osnivača.

Kandidati su dužni u prijavi naznačiti u ime koga se kandidiraju (u ime osnivača ili u ime uposlenih)

II – OPIS POZICIJE

Predsjednik upravnog odbora javne ustanove/preduzeća rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i o izvršavanju akata upravnog odbora i obaveza prema Općini Kalesija, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, pravilima ustanove/preduzeća i drugim aktima ustanove.

Član upravnog odbora prisustvuje sjednicama upravnog odbora, učestvuje u radu i donošenju odluka upravnog odbora i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, pravilima ustanove/preduzeća i drugim propisima.

Mandat predsjednika i članova upravnog odbora je 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Konačno imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u upravnom odboru u skladu sa zakonom i uslovima utvrđenim općim aktom ustanove/preduzeća.

III – KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI

SLIJEDEĆE USLOVE

 1. OPĆI USLOVI
 2. da su državljani BiH;
 3. da su stariji od 18 godina;
 4. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od 3 godine prije objavljivanja javnog oglasa;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 6. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. f) da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Boane i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/03);
 8. g) da nemaju smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 70/08)
 1. POSEBNI USLOVI
 2. da imaju visoku stučnu spremu, I ciklus visokog obrazovanja najmanje 180 ETCS kredita, odnosno stručnu spremu iz oblasti koja je ista ili srodna osnovnoj djelatnosti preduzeća/ustanove;
 3. da imaju najmanje 1 godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme;
 4. da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa općine Kalesija, a ukoliko jeste član drugog upravnog ili nadzorngo odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti od pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja;
 5. da posjeduju sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obnašanje pozicije (dokaz: ocjena sa intervjua)
 6. da nisu dioničari sa 50% ili više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću;

IV – Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće, posebne uslove i kriterije ovog javnog oglasa, u postupku sačinjavanja konačne rang liste, uzet će se u obzir slijedeći kriteriji:

 • iskustvo na rukovodećim poslovima ili poslovima organa upravljanja;
 • iskustvo u najsloženijim poslovima i poslovima organizacione prirode;
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • minimum znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa;
 • da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao sklonost timskom radu;
 • rezultati rada tokom poslovne karijere;

V – POTREBNI DOKUMENTI

Pismene prijave kandidata treba da sadrže adresu stana i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. Uz pismenu prijavu treba dostaviti:

 • kraću biografiju;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci);
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS obrasca
 • ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III A oglasa pod c) e) f) i na okolnosti iz III B oglasa pod c) e).

VI – Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo i oglasnoj ploči općine Kalesija, računajući od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnici Općine Kalesija (prizemlje zgrade Općine Kalesija) ili preporučenom poštom u zatvorenim kovertama sa naznakom Javne ustanove/preduzeća za čiji upravni – nadzorni odbor se vrši kandidovanje na slijedeću adresu: Općina Kalesija – Općinski načelnik, Ul. Patriotske lige bb 75260 Kalesija, sa naznakom „Za oglas – ne otvarati“.

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandiduju i u koju ustanovu ili preduzeće.

Prijava se može podnijeti samo za poziciju u upravnom – nadzornom odboru jedne ustanove/preduzeća.

Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat će Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima koju imenuje Općinsko vijeće.

Komisija za izbor u okviru svojih nadležnosti vrši pregled prijava kandidata i sastavlja rang-listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju uslove.

Svi kandidati koji su ušli u uži izbor, pozivaju se na intervju.

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Kandidati sa kojima se nije stupilo u kontakt, kao i kandidati koji su uredno pozvani a nisu se pojavili na intervjuu smatra se da su odustali od kandidature.

Nakon provedenog intervjua sa prijavljenim kandidatima, Komisija za izbor će Općinskom vijeću putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje,

utvrditi prijedloge odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih odbora JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, na konačno imenovanje, te prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP „Veterinarska stanica“ Kalesija i Skupštini KP „Komunalac“ DD Kalesija za imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora.

Na odluku o konačnom imenovanju, a u slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni Zakonom ili da postupci, standardi i kriteriji nisu ispoštovani, zainteresovana stranka, može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

Prigovor se podnosi Općinskom vijeću u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontakt telefon. 035/367-700 i fax: 035/631-286.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Emina Ramić-Omerović