Javni poziv za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Kalesija” broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Oduke o budžetu Općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 9/19) Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine

Pomoć privrednim subjektima sa područja općine Kalesija, koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće poplava, od 27.07.2018. godine, a koja je proglašena Odlukom o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.9/18 i 10/18).

Obavezna dokumentacija za učešće na Javnom pozivu:

  1. Dokaz o nastanku štete prouzrokovane u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće od poplava na dan 27.07.2018. godine (Zapisnik Općinske komisije za procjenu štete ili Uvjerenje nadležne Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu).
  2. Rješenje o registraciji privrednog subjekta, odnosno Poslovne jedinice na području općine Kalesija, izdato najkasnije do dana proglašenja prirodne nesreće 27.07.2018. godine.
  3. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

Raspoloživa sredstva:

Sredstava iz predmeta javnog poziva, obezbjeđena su u budžetu općine Kalesija za 2020. godinu na Ekonomskom kodu 613729 – Izdaci za provođenje mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća, u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM, koja će se dodijeliti privrednim subjektima.

Sredstva će se dijeliti u skladu sa procentom procijenjene štete od strane nadležne komisije i visine odobrenih sredstava.

Namjena sredstava:

Sredstva koja se dodjeljuju privrednim subjektima namijenjena su za saniranje štete od posljedica prirodne nesreće poplava od 27.07.2018.godine.

Da bi korisnici ostvarili pravo na raspodjelu sredstava iz ovog Javnog poziva, moraju biti evidentirani na zakonom propisan način.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

1) Iznos dodijeljenih sredstava će se računati u skladu sa procentom procijenjene štete, pojedinačno u odnosu prema ukupno procijenjenoj šteti privrednih subjekata, srazmjerno prema iznosu raspoloživih sredstava za ove namjene.

Komisija za razmatranje prijava za raspodjelu sredstava:

Radi sprovođenja javnog konkursa, Općinski načelnik će formirati komisiju, koja ima predsjednika i dva člana različitih struka.
Na osnovu pristiglih prijava komisija će po potrebi izlaziti na teren i provjeravati navode podnositelja zahtjeva.
Po okončanju provjere i kompletiranja dokumentacije iz predhodnog stava ovog člana Komisija vrednuje prijave o čemu sačinjava zapisnik i rang listu korisnika sa pojedinačnim iznosom novčane pomoći.

Rangiranje prijava kandidata:

Rang listu kandidata Komisija objavljuje na web stranici općine Kalesija, oglasnoj ploči i dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.
Općinski načelnik razmatra nacrt i usvaja Odluku o odabiru korisnika sa iznosom dodijeljenih sredstava.

Namjenski utrošak i izvještavanje:

Sa korisnicima sredstava Općinki načelnik će potpisati ugovor. Dodijeljena sredstva korisnik je dužan iskoristiti za utvrđenu namjenu što će se precizirati ugovorom.
Nakon realizacije sredstava iz ugovora korisnici su dužni dostaviti općini Kalesija dokumentaciju o namjenskom utrošku sredstava.

Način isplate i monitoring korištenja sredstava:

Isplata sredstava će se vršiti putem nadležne općinske službe za privredu i budžet, a na račun korisnika sredstava otvoren kod komercijalnih banaka.

Kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će Služba za privredu i budžet općine Kalesija i Općinska komisija za procjenu štete, svako u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ovlaštenjima, a po potrebi moguće je formiranje zasebne komisije za ove namjene.

Objava javnog poziva i rok prijave:

Javni poziv za raspodjelu sredstava privrednim subjektima i sportskim društvima koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine će se objaviti u dnevnim novinama, oglasnoj ploči općine Kalesija i web stranici općine Kalesija.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u dnevnom listu.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu:
Općina Kalesija, Općinski načelnik, 75260 Kalesija, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.