Javni oglas za prijem namještenika u Stručnoj službi Općinskog načelnika

Na osnovu čl. 71, čl. 74., čl. 75. i čl. 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), čl. 56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), čl. 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 6/19, 2/20, 5/20, 6/21 i 1/22) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 02-30-2-1537 od 15.02.2022.godine , Općinski načelnik r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog načelnika

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Viši referent za poslovnu saradnju sa dijasporom……………………………………………………..1 (jedan) izvršilac

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Ostvaruje saradnju sa nadležnim institucijama u vezi prikupljanja i razmjene podataka o dijaspori
 • Ostvaruje saradnju sa predstavnicima dijaspore
 • Prikuplja podatke i vodi evidenciju o udruženjima dijaspore
 • Prima zahtjeve udruženja dijaspore
 • Daje informacije dijaspori u vezi sa ostvarivanjem određenih prava ili obaveza
 • Izrađuje informacije u vezi sa zahtjevima dijaspore
 • Obavlja razgovor sa dijasporom i prikuplja informacije od zainteresovanih članova dijaspore u vezi investiranja na području općine Kalesija i o svemu obavještava Šefa Odsjeka
 • Vodi evidenciju o obavljenim razgovorima sa dijasporom
 • U saradnji sa Višim stručnim saradnikom za upravljanje ekonomskim razvojem daje informacije dijaspori u vezi potrebne dokumentacije za upravljanje ekonomskim razvojem daje informacije dijaspori u vezi potrebne dokumentacije za investiranje na području općine Kalesija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka.

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

   b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi, i to:

 • SSS/IV stepen stručne spreme – Ekonomska ili Upravna škola
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža u struci
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje njemačkog jezika
 • poznavanje rada na računaru

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

            Uz potpisanu prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o poznavanju engleskog jezika
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o poznavanju njemačkog jezika
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda)  o poznavanju rada na računaru

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu:

                            Općina Kalesija, Ul. Patriotske lige br.15, 75260 Kalesija

                                                             sa naznakom

 “ Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Općinskog načelnika – ne otvaraj“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: U razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike, s tim da je kandidat, ukoliko bude primljen u radni odnos, dužan položiti stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine TK-a” br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21). 

                                                                                                             PO OVLAŠTENJU

                                                                                                         OPĆINSKOG NAČELNIKA