Interni oglas za prijem namještenika

Na osnovu člana 71. i čl. 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13) i Odluke br. 02/3-1-30-2-1613/20 od 22.04.2020.godine, Općinski načelnik, raspisuje

INTERNI  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

Viši referent za poslove prijemne kancelarije i protokola………………1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Prima, razvrstava, klasificira i zavodi službenu poštu
 • Ulaže predmete u rokovnik
 • Čuva pečate  i razna pomagala
 • Signira  poštu i određuje klasifikacione oznake
 • Odvaja predmete upravnog postupka i ostalih akata
 • Zavodi i signira poštu u knjigu evidencije
 • Stavlja otiske prijemnog štambilja i ostalih oznaka na aktima
 • Ulaže akte u omot i upisuje predmet, odnosno naziva akata, popunjava otisak prijemnog štambilja i vrši upisivanje svih priloga koji se nalaze u omotu
 • Vrši združivanje akata koji se odnose na iste predmete
 • Vrši upisivanje predmeta i akata u interne dostavne knjige i dostavljenje u rad organizacionim jedinicama
 • Vrši unošenje podataka u računar
 • Sastavlja izvještaje
 • Vrši ovjeru potpisanih dokumenata
 • Sastavlja  i prima podneske za ostvarivanje prava i obaveza
 • Daje upute i pruža stručnu pomoć u vezi sa podnošenjem podnesaka
 • Daje informacije od interesa za ostvarivanje i izvršavanje obaveza građana, preduzeća i drugih pravnih lica u upravnom postupku
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Ekonomska, Upravna škola ili Gimnazija,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz Prijavu na interni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe  u Tuzlanskom kantonu

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Interni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Kalesija i web-stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba).

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Internog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti-ne otvaraj”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: Pravo prijavljivanja na ovaj interni oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.