Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 74. i čl.75. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:02-3/1-30-2-1624 od 23.04.2020. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.6/19) i čl.11.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija broj: 02-05-1508/19 od 20.03.2020. godine Općinski načelnik, raspisuje:


J A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I. NAZIV RADNOG MJESTA

  1. “Viši referent za prikupljanje i obradu podataka” u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu – “Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo – Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) ……………1 (jedan) izvršilac
  2. “Higijeničar” u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti ……1 (jedan izvršilac)

II. OPIS POSLOVA
a) Opis poslova za radno mjesto “Viši referent za prikupljanje i obradu podataka”:
• Prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, te vrši dostavu obrađenih podataka resorno nadležnim organima
• Vodi i ažurira bazu podataka informacionog sistema iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva
• Osigurava neprikidan prijem i protok informacija za potrebe vatrogasne jedinice
• Vrši prijem dojava o opasnostima iz nadležnosti vatrogasne jedinice
• Održava stalnu radio vezu sa pripadnicima jedinice na intervenciji
• Obavještava komandira o nastalim požarima i intervencijama, te postupa po posebnim upustvima Komandira u slučaju većih požara i nesreća
• Vodi brigu o stalnoj ispravnosti sistema veza i telekomunikacionih uređaja i instalacija
• Obavlja i sve druge poslove za koje je osposobljen, a po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

b) Opis poslova za radno mjesto “Higijeničar”:

• Vrši održavanje, čišćenje poslovnih prostorija u zgradi Općine i općinskih službi
• Vrši čišćenje opreme, inventara i stolarije
• Vrši pranje zavjesa
• Vodi brigu o zelenilu u zgradi općine
• Prijavljuje nastalu štetu na objektima i inventaru
• Odgovara za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
• Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

III. OPĆI USLOVI Svi kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas za obje pozicije moraju ispunjavati opće uslove utvrđene odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

• da je državljanin BiH
• da je stariji od 18 godina
• da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto
• da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
• da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
• da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH.

IV. POSEBNI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI: a) Posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija broj: 02-05-1508/19 od 20.03.2020. godine za radno mjesto “Viši referent za prikupljanje i obradu podataka”:

• SSS/IV stepen stručne spreme – Elektrotehnička škola odnosno VKV radnik tehničkog smjera
• Poznavanje rada na računaru
• Položen stručni ispit
• Najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci.

b) Posebni uslov utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih za radno mjesto “Higijeničar” je završena osnovna škola.

V. SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA a) Za radno mjesto “Viši referent za prikupljanje i obradu podataka” uz potpisanu prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenta:

• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
• izvod iz matične knjige rođenih
• izjava kandidata, da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
• izjava kandidata, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
• diploma o završenoj traženoj stručnoj spremi
• certifikat ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru
• dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
• uvjerenje/potvrda o radnom stažu u struci
Napomena: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike, s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18).
b) Za radno mjesto “Higijeničar” uz potpisanu prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
• izvod iz matične knjige rođenih
• izjava kandidata, da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
• izjava kandidata, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
• diploma/svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.
Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedena radna mjesta.
Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu:

Općina Kalesija, Ul.Patriotske lige br.15,75260 Kalesija sa naznakom: “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu ” i “Službi za opću upravu i društvene djelatnosti”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK