Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti

Na osnovu čl. 71. čl. 74. čl. 75 i čl.76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Sl. Glasnik Općine Kalesija br.8/17, 11/17, 4/18, 6/18, 7/18, 8/18 ,1/19, 6/19 ), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija br: 02-05-1508/19 od 20.03.2020. godine, čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke br. 02/3-1-30-2-1613/20 od 22.04.2020.godine, Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti

1.NAZIV RADNOG MJESTA

Viši referent za poslove prijemne kancelarije i protokola………………1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

• Prima, razvrstava, klasificira i zavodi službenu poštu
• Ulaže predmete u rokovnik
• Čuva pečate i razna pomagala
• Signira poštu i određuje klasifikacione oznake
• Odvaja predmete upravnog postupka i ostalih akata
• Zavodi i signira poštu u knjigu evidencije
• Stavlja otiske prijemnog štambilja i ostalih oznaka na aktima
• Ulaže akte u omot i upisuje predmet, odnosno naziva akata, popunjava otisak prijemnog štambilja i vrši upisivanje svih priloga koji se nalaze u omotu
• Vrši združivanje akata koji se odnose na iste predmete
• Vrši upisivanje predmeta i akata u interne dostavne knjige i dostavljenje u rad organizacionim jedinicama
• Vrši unošenje podataka u računar
• Sastavlja izvještaje
• Vrši ovjeru potpisanih dokumenata
• Sastavlja i prima podneske za ostvarivanje prava i obaveza
• Daje upute i pruža stručnu pomoć u vezi sa podnošenjem podnesaka
• Daje informacije od interesa za ostvarivanje i izvršavanje obaveza građana, preduzeća i drugih pravnih lica u upravnom postupku
• Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
• Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

  1. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA: a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

• da je državljanin BiH
• da je stariji od 18 godina
• da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
• da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
• da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
• da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

b) Posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

• SSS/IV stepen stručne spreme-Ekonomska, Upravna škola ili Gimnazija,
• položen stručni ispit
• najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz potpisanu Prijavu na Javni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

• Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerena od strane nadležnog organa
• Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
• Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
• Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
• Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedena radna mjesta.
Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Rok za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu:

Općina Kalesija, Ul.Patriotske lige br.15,75260 Kalesija sa naznakom: “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u “Službi za opću upravu i društvene djelatnosti”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike, s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18).