Javni oglas za prijem namještenika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02/3-1-30-2-4090-2 /21

Datum. 06.08.2021. godine

Na osnovu člana 71., čl. 74.,75. i čl.76. a u vezi sa čl.73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18, 14/18 i 8/21), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), čl. 33.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 6/19,2/20, 5/20 i 6/21), i Odluke br. 02/3-1-30-2-4090/21 od 06.08.2021.godine Općinski načelnik, raspisuje

 J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Referent-vozač…………………………………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

02.Viši referent za prikupljanje i obradu podataka……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

03.Viši referent za administratvno-tehničke poslove…………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

04.Viši referent za povratak izbjeglih i raseljenih lica…………………………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

05.Referent za sanitarne poslove……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Za poziciju 01:

 • Rukuje i upravlja svim vozilima i pumpama u akcijama gašenju i drugim interventnim situacijama
 • Vrši pranje, podmazivanje i čiščenje vozila
 • Brine o ispravnosti te obavlja registracije vozila i poslove osnovnog održavanja vozila
 • Vrši kontrolu ispravnosti vozila i opreme u toku primopredaje, angažujući se i na održavanju ispravnosti čistoće vozila poslije svake intervencije
 • Vodi evidenciju o vatrogasnim vozilim
 • Po upustvu automehaničara otklanja nedostatke na vozilima i pumpama
 • Dežura u objektu i učestvuje u akcijama ekipa za obezbjeđenje važnijih objekata
 • Radi na održavanju cistoće spremišta, kruga i radionice
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 02:

 • Prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, te vrši dostavu obrađenih podataka resorno nadležnim organima
 • Vodi i ažurira bazu podataka informacionog sistema iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva
 • Osigurava neprekidan prijem i protok informacija za potrebe vatrogasne jedinice
 • Vrši prijem dojava o opasnostima iz nadležnosti vatrogasne jedinice
 • Održava stalnu radio vezu sa pripadnicima jedinice na intervenciji
 • Obavještava Komandira o nastalim požarima i intervencijama, te postupa po posebnim uputstvima Komandira u slučaju većih požara i nesreća
 • Vodi brigu o stalnoj ispravnosti sistema veza i telekomunikacionih uređaja i instalacija
 • Obavlja i sve druge poslove za koje je osposobljen a po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 03:

 • Prima poštu za Općinskog načelnika i po nalogu istog vrši njeno raspoređivanje
 • Vrši prijem, interno zavođenje i dostavljanje na rješavanje, te otpremu službene pošte iz nadležnosti Općinskog načelnika
 • Odgovoran je za dostavu zaključaka i drugih akata na realizaciju prema izvršiocima
 • Vodi evidenciju protokola i interne dostavne knjige
 • Čuva sve vrste službene dokumentacije i drugih materijala, te istu dostavlja na arhiviranje
 • Vrši prepis materijala i izvoda iz Zapisnika sa sastanaka Kolegija Općinskog načelnika
 • Odgovara za tajnost materijala sa sjednica Kolegija i nadležnosti Općinskog načelnika
 • Obavlja stručnu računarsku obradu dokumenata za potrebe Općinskog načelnika
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca stručne službe Općinskog načelnika

Za poziciju 04:

 • Vodi aktivnosti oko planiranja i realizacije povratka raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama,
 • Vodi evidenciju o povratnicima, kako iz inostranstva, tako i iz drugih područja BiH
 • Ostvaruje saradnju sa federalnim, kantonalnim, općinskim organima, vladinim, nevladinim i humanitarnim organizacijama po pitanjima iz svog djelokruga
 • Kontaktira sa udruženjima građana koja okupljaju raseljena lica i izbjeglice
 • Kontaktira sa nadležnim Ministarstvima koja se bave pitanjima povratka i humanitarnim organizacijama uz saglasnost Šefa
 • Vrši stručno-operativne poslove u procesu povratka izbjeglih i raseljenih lica
 • Vodi brigu oko povratka na područje općine Kalesija i pruža pomoć u stvaranju uslova za održiv povratak
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

Za poziciju 05:

 • Pomaže Inspektoru za sanitarne poslove u obavljanju inspekcijskog nadzora
 • Prikuplja informacije za izradu materijala iz oblasti nadzora sanitarne inspekcije, te iste dostavlja inspektoru za sanitarne poslove
 • Vodi evidenciju o izdatim Rješenjima iz nadležnosti sanitarne inspekcije
 • Prikuplja podatke koji služe za pokretanje i vođenje postupka inspekcijskog nadzora
 • Vodi evidenciju o utrošku potrošnog materijala, sredstava i opreme iz Odsjeka
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a (za sve pozicije):

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

Za poziciju 01:

 • SSS/ najmanje III stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV radnik tehničkog smjera,
 • položen vozački ispit za C kategoriju
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 02:

 • SSS/IV stepen stručne spreme Elektrotehnička škola ili Saobraćajna odnosno VKV radnik – tehničkog smjera
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen stručni ispit i
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 03:

 • SSS/IV stepen stručne spreme, Upravna, Ekonomska škola ili Gimnazija ,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 04:

 • SSS/IV stepen stručne spreme- Ekonomska, Upravna škola, Gimnazija 
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 05:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Medicinska ili Veterinarska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz  potpisanu Prijavu na javni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru-certifikat ili uvjerenje  (samo za poziciju 02)
 • Dokaz (vozačka dozvola) o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju (samo za poziciju 01)

Izabrani kandidati dužni su prije donošenja rješenja o postavljenju dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Roka za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81.Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18, 14/18 i 8/21).

OPĆINSKI NAČELNIK Sead Džafić,dipl.ecc.