KONKURS za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

Agencija za razvoj općine Kalesija d.o.o. Kalesija

Ul. Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Tel/Fax: 035/367-708

e-mail: agencija@kalesija.ba

JIB: 4210283120006

Broj:44/19
Datum: 24.09.2019. godine

        Na osnovu odredbi Statuta društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija i Zakona o radu „Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18 i člana 6.i člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu „Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19,  Nadzorni odbor društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija na svojoj XI sjednici donio je Odluku broj:43/19 dana 23.09.2019. godine kojom raspisuje:

KONKURS
za izbor i  imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

       Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora „ Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija na određeno vrijeme bez zasnivanja radnog odnosa.

I. KRAĆI OPIS POZICIJE DIREKTORA „AGENCIJE ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA

– organizuje i rukovodi radom Društva, zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima i odgovoran je za zakonit rad Društva,

– poduzima mjere i aktivnosti za efikasno   obavljanje djelatnosti radi koje je Društvo osnovano;

– predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva program rada i plan razvoja Društva,

– izvršava Odluke Nadzornog odbora;

– podnosi Nadzornom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, te poduzima mjere za efikasno   obavljanje djelatnosti radi koje je Društvo osnovano;

– pronalazi potencijalne izvore finansiranja Agencije i organizuje praćenje javnih poziva i vanjskih izvora finansiranja

– vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

NAPOMENA: Za radno mjesto direktor „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija nije predviđen probni rad.

Kandidati za imenovanje na poziciju direktora Društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

II.OPĆI UVJETI

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da je stariji od 18 godina;

–  da posjeduje univerzitetsku diplomu,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta,

– da nije otpušten od strane poslodavca kao rezulatat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa;

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

III.POSEBNI UVJETI

– VSS/VII stepen stručne spreme (ekonomskog, tehničkog ili društvenog smjera),

– najmanje 5 godina radnog  iskustva na rukovodećim poslovima ili poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računaru;

– vozačka dozvola B kategorije;

– da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje na rukovodnu funkciju,

– da se protiv lica koje konkuriše na poziciju direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija ne vodi krivični postupak;

– da lice koje konkuriše na poziciju direktora „ Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija nije osuđivano za krivično djelo ili za privredni prestup pet godina od dana pravosnažnosti presude

IV.POTREBNI DOKUMENTI

Uz  PRIJAVNI OBRAZAC na Konkurs kandidati su dužni dostaviti:

– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

– ovjerenu fotokopiju lične karte,

– ovjerenu fotokopiju diplome,

– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima ili poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata,

– dokaz o poznavanju engleskog jezika,

– dokaz o poznavanju rada na računaru,

– ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije,

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nije otpušten od strane poslodavca kao rezulatat disciplinske mjere, bilo na nivou države ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa;

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

– uvjerenje da kandidat u poslednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili za privredni prestup za radnje ne spojive sa obavljenjem rukovodne funkcije odnosno poslova direktora.

PRIJAVNI OBRAZAC se može preuzeti  lično u prostorijama „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija.

Prilikom ocjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata u obzir će biti uzeto sljedeće:
– organizacijske i rukovodne sposobnosti,
– iskustvo na pripremi izradi i implementaciji projekata
– poznavanje zakonodavnih propisa iz oblasti poslova iz djelokruga Agencije,
– poznavanje lokalnog ekonomskog razvoja i strateškog planiranja općine

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

Samo izabrani kandidat bit će obavezan u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj Konkurs.

Konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama“Oslobođenje“.

Prijave sa potpunom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija  Ulica Patriotske lige broj 15, 75260 Kalesija

sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA

„AGENCIJE   ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA NE-OTVARATI “

Predsjednik Nadzornog odbora

„Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

Amina Gutić