Poništenje Javnog oglasa za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2-1335-3/19
Datum:20.05.2019. godine


Na osnovu čl. 41.st. 4. u vezi sa čl.84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Sl. Novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o poništenju Javnog oglasa br.02-05-2-1335-2/19 od dana 20.05.2019.godine, Općinski načelnik, objavljuje

P O N I Š T E NJ E

Javnog oglasa za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine

Kalesija

Poništava se Javni oglas za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija br.02-05-2-1335/19 od 10.04.2019.godine, objavljen dana 21.04.2019.godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na internet stranici Općine Kalesija dana 25.04.2019.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić,dipl.ecc.