Rang lista aplikanata koji (ne)-ispunjavaju uslove ponovljenog Javnog poziva za raspodjelu sredstava iz budžeta općine Kalesija koja su dodijeljena od strane Federalnog štaba civilne zaštite za pomoć privrednim subjektima i sportskim društvima nastradalim od prirodne nesreće poplava od 27.07.2018 godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

Broj: 02-05-21066/19-1
Datum: 27.06.2019. godine
Mjesto: Kalesija

U skladu sa Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-05-2-1066/19 od 09.04.2019 godine Komisija za sprovođenje javnog poziva u sastavu:

  • Almedin Đedović,-predsjednik
  • Senaid Tupajić, član
  • Rasim Avdibašić,član

sačinila je:

RANG LISTU

aplikanata koji (ne)-ispunjavaju uslove ponovljenog Javnog poziva za raspodjelu sredstava iz budžeta općine Kalesija koja su dodijeljena od strane Federalnog štaba civilne zaštite za pomoć privrednim subjektima i sportskim društvima nastradalim od prirodne nesreće poplava od 27.07.2018 godine.

Aplikanti koji ispunjavaju uslove Javnog poziva:

  1. DOO „FEAL PLASTIK“ Vukovije Gornje b.b. Kalesija
  2. DOO “TEHNOSTAN“ Babajići b.b. Kalesija
  3. OR „DUNLOP-2“ Vukovije Gornje, Kalesija
  4. TR „GRIBAJA“ Tojšići b.b. Kalesija
  5. FK „SLOGA“ Tojšići, Kalesija

Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove po navedenim tačkama predmeta Javnog poziva:
1. FK „MLADOST“ Kikači b.b., – tačka 4. Predmeta Javnog poziva

Prigovor na rang listu se može izjaviti drugostepenoj komisiji za upravno rješavanje, putem prvostepenog organa u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Kalesija.

Općinska komisija za sprovođenje Javnog poziva u sastavu:
1. Almedin Đedović,-predsjednik
2. Senaid Tupajić, član
3. Rasim Avdibašić,član