Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2022. godinu

Broj: 02- 11-6502 /21
Datum: 01.12.2021.godine

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 25/18), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija”br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-04-2451/21 od 01.12.2021. godine, Općinski načelnik upućuje:

JAVNI POZIV

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2022. godinu.

Općina Kalesija poziva korisnike iz oblasti kulture, sporta, pitanja mladih, socijalne zaštite i druge neprofitne organizacije korisnike Budžeta Općine Kalesija da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o Budžeta Općine Kalesija za 2022. godinu.

Javna rasprava traje od 01.11.2021. godine do 10.12.2021. godine a sve primjedbe, prijedlozi i sugestije na navedene dokumente mogu se dostaviti pismenim putem na protokol Općine Kalesija ili na mail adresu finansije@kalesija.ba, kao i putem pošte.

Dodatna pojašnjenja i konsultacije korisnici mogu dobiti u Službi za privredu i budžet uz prethodnu najavu putem telefona: 035 367 726 ili 035 367 700.

Nacrt Odluke Budžeta Općine Kalesija za 2022. godinu bit će objavljen na web stranici i Oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Povlaštenju
Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović