Javni oglasi

Poništenje dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-04-2-4869/20
Datum:21.10.2020. godine

Na osnovu Odluke o poništenju dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme br.02-04-2-4869/20 od 21.10.2020.godine, Općinski načelnik objavljuje

                                                               P O N I Š T E NJ E

dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Poništava se Javni oglas za prijem namejštenika u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” dana 12/13.2020.godine i na službenoj stranici Općine Kalesija dana 17.09.2020.godine u dijelu koji se odnosi na slijedeće radno mjesto:

 • ” 01.Referent-vozač”.

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje neizmijenjen.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 71., čl. 74.,75. i čl.76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), čl. 33.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija”br.6/19 i 2/20), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija br. 02-04-1528/20 od 18.08.2020.godine i Odluke br.02-04-2-4869/20 od 11.09.2020.godine Općinski načelnik, raspisuje

 J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Referent-vozač…………………………………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

02.Referent za sanitarne poslove……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

03.Viši referent za praćenje plaćanja obaveza stranaka……..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

04.Viši referent za provjeru podataka u matičnim evidencijama,evidencijama BIZ-a i izdavanje uvjerenja…………………………………………………………………………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Za poziciju 01:

 • Rukuje i upravlja svim vozilima i pumpama u akcijama gašenju i drugim interventnim situacijama
 • Vrši pranje, podmazivanje i čiščenje vozila
 • Brine o ispravnosti te obavlja registracije vozila i poslove osnovnog održavanja vozila
 • Vrši kontrolu ispravnosti vozila i opreme u toku primopredaje, angažujući se i na održavanju ispravnosti čistoće vozila poslije svake intervencije
 • Vodi evidenciju o vatrogasnim vozilim
 • Po upustvu automehaničara otklanja nedostatke na vozilima i pumpama
 • Dežura u objektu i učestvuje u akcijama ekipa za obezbjeđenje važnijih objekata
 • Radi na održavanju cistoće spremišta, kruga i radionice
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 02:

 • Pomaže Inspektoru za sanitarne poslove u obavljanju inspekcijskog nadzora
 • Prikuplja informacije za izradu materijala iz oblasti nadzora sanitarne inspekcije, te iste dostavlja inspektoru za sanitarne poslove
 • Vodi evidenciju o izdatim Rješenjima iz nadležnosti sanitarne inspekcije
 • Prikuplja podatke koji služe za pokretanje i vođenje postupka inspekcijskog nadzora
 • Vodi evidenciju o utrošku potrošnog materijala, sredstava i opreme iz Odsjeka
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka

Za poziciju 03:

 • Plaćanje svih ulaznih faktura
 • Plaćanje po osnovu odluka i drugih akata općinskog načelnika
 • Prima sva interna i eksterna knjigovodstvena dokumenta općine i općinskih službi
 • Vrši fakturisanje općinskih zakupnina
 • Vodi knjigu izlaznih faktura
 • Vrši naplatu naknada za građevinsko zemljište i rentu na poseban račun
 • Prati naplatu prihoda po osnovu izdatih rješenja iz nadleznosti općine
 • Učestvuje u  pripremi izjave o kompenzaciji, ugovore o cesiji, ugovore o preuzimanju duga i drugim aktima na osnovu kojih se vršiti naplata potraživanja, odnosno izmirenje obaveza
 • Vrši prijem i tacno, blagovremeno i potpuno evidentiranje prispjelih faktura i dr. finansijskih dokumenata u knjige KUF-a, vrši sva fakturisanja
 • Kompletira dnevne evidencije o platnim transakcijama i blagovremeno predaje na dalju obradu
 • Sačinjava zahtjeve, dopise, zapisnike, protokole i druge pojedinacne akte vezane za naplatu ili isplatu sredstava ili druge vrste poslovne korespodencije
 • Kontaktira neposredno, telefonom ili pismeno sa poslovnim partnerima (banke, viši nivoi vlasti,ustanove, pravna i fizicka lica) kao i sa službenicima opcinskih službi u cilju tacnog i blagovremenog obavljanja svojih poslova
 • Sačinjava informacije po potrebi
 • Aktom izvješćuje partnere o uvezu uplate (ako se plaća više računa) i proslijeđuje na knjiženje
 • Obavlja poslove fakturiranja i izdaje fakture prema dostavljenim ugovorima i rješenjima nadležnih službi (zakupe poslovnog prostora, javne površine, zakupe građevnog zemljišta)
 • Vodi registar naplaćenih naknada
 • Daje informacije strankama iz oblasti naplate javnih prihoda
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

Za poziciju 04:

 • Vrši poslove provjere podataka u bazama matičnih podataka i dostavlja ih agenciji za identifikaciju dokumenata i razmjenu podataka
 • Sarađuje sa Agencijom za identifikaciju dokumenata i drugim nadležnim organima vezano za dostavljanje podataka iz matičnih evidencija u svrhu izdavanja biometrijskih dokumenata
 • Izdaje uvjerenja iz evidencije po službenoj dužnosti za ustanove i organizacije
 • Obavezno vodi računa o tajnosti podataka do kojih dođe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka
 • Vodi evidenciju ostvarivanja prava korisnika BIZ-a, te nastalim promjenama
 • Izdaje sve vrste uvjerenja i drugih isprava na zahtjev stranki iz djelokruga rada BIZ-a,po ovlaštenju neposrednog rukovodioca
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 •  Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a (za sve pozicije):

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

Za poziciju 01:

 • SSS/ najmanje III stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV radnik tehničkog smjera,
 • položen vozački ispit za C kategoriju
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 02:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Medicinska ili Veterinarska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 03:

 • SSS/IV stepen stručne spreme- Ekonomska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 04:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Upravna škola ili Gimnazija,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz Prijavu na javni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz (vozačka dozvola) o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju (samo za poziciju 01)

Izabrani kandidati dužni su prije donošenja rješenja o postavljenju dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Nezavisne novine”.

Roka za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Nezavisne novine”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81.Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18).

Po ovlaštenju

OPĆINSKOG NAČELNIKA

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića putem sufinansiranja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1045-11/20                                                                 

Datum: 17.08.2020.godine                                                           

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” međunarodne organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, a na osnovu Sporazuma o sufinansiranju broj: WVI-AREA TZ-20/345 zaključenog između Općine Kalesija i World Vision International u Bosni i Hercegovini, od 15.07.2020. godine, i na osnovu utvrđenih uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu brojler pilića u projektu “Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” kojim su osigurana sredstva u cilju nabavke i dodjele brojler pilića, organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općina Kalesija-Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića putem sufinansiranja

            World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića na području općine Kalesija. Projekat sufinansiraju Općina Kalesija u iznosu od 50% i međunarodna organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini u iznosu od 50 % od ukupne vrijednosti projekta. 77 korisnika će biti podržano kroz dodjeljivanje paketa od 55 brojler pilića i neophodne stočne hrane za sve tri faze uzgoja/tova.

            I- PRAVO UČEŠĆA

            Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Kalesija, koje posjeduju parcele o zemljište  na kojem je izgrađendodatni objekat ili zatvoreni prostor pogodan za uzgoj/tov pilića. Prioritet se daje porodicama sa djecom registrovanom u programu organizacije World Vision.

            Pravo na učešće imaju osobe koje u svom posjedu imaju zatvoreni prostor ili dodatni objekat površine najmanje  6 m2 na području općine Kalesija koji je pogodan za uzgoj/tov pilića (zatvoren, ograđen prostor sa pristupom električnoj energiji).

            Pravo na dodjelu brojler pilića nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 5 godina.

            Pravo učešća nemaju lica koja u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju brojler piliće.

            Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općine Kalesija.

            II – USLOVI

            Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće osnovne i dopunske kriterije:

IIa. OSNOVNI KRITERIJI

            1. Domaćinstvo sa pet i više članova,

            2. Domaćinstvo sa najmanje dvoje maloljetne djece,

            3. Domaćinstvo bez stalnih mjesečnih prihoda,

            4. Domaćinstvo sa stalnim mjesečnim prihodima po članu ispod 400,00 KM

            5. Domaćinstvo čiji su mjesečni prihodi socijalni prihodi, 

            6. Domaćinstvo čiji je jedini izvor mjesečnih prihoda poljoprivreda,

            7. Domaćinstvo čiji je nosilac žena,

            8. Domaćinstvo čiji je nosilac ili član osoba sa invaliditetom (neratni invalidi i civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi I i II kategorije), dijete i/ili osoba sa smetnjama u razvoju, nezaposlena mlada osoba (do 35 godina starosti), nezaposleni roditelj maloljetnog djeteta, samohrani roditelj i/ili žrtva nasilja u porodici.

IIb. DOPUNSKI KRITERIJI

 1. Djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program,

            Ispunjavanje najmanje prva dva od navedenih osnovnih kriterija (tačka IIa. 1. i IIa. 2) je obavezujuće za sve potencijalne korisnike prilikom administrativne provjere. Administrativna provjera će podrazumijevati direktnu posjetu korisnicima s ciljem utvrđivanja tačnosti podataka navedenih u prijavnom obrascu/zahtjevu za prijavu. U slučaju izjednačenosti tokom procesa bodovanja potencijalnih korisnika, prednost će se dati aplikantima čija su djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program (tačka IIb. 1).

            III POTREBNA DOKUMENTACIJA

            Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Dokaz o prebivalištu,
 3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. Kućna lista,
 5. Dokaz o primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva,
 6. Uvjerenje JU Centar za socijalni rad o statusu – primanjima,
 7. Dokaz o invaliditetu nosioca domaćinstva,
 8. Izjava o izvorima pihoda iz poljoprivrede (ovjerena od strane nadležnog organa),
 9. Izjava o posjedovanju zatvorenog prostora ili dodatnog objekta minimalne površine 6 m2,
 10. Izjava da ne posjeduju brojler piliće, da nisu dobili ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u poslednjih 5 godina i da nisu članovi uže porodice zaposlenika Općine Kalesija iili World Vision International u Bosni Hercegovini.

            IV- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

            Općina Kalesija će oformiti Komisiju za selekciju korisnika za donaciju brojler pilića u sastavu predstavnik Općine, predstavnik Grupe za dobrobit djece Kalesija – Centar za socijalni rad Kalesija, predstavnik WVI u BiH i izvršiti selekciju 77 korisnika.

            Zadatak Komisije za dodjelu brojler pilića je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostaviti Općinskom načelniku.
 • Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje gore navedena komisija.
 • Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

            NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu brojler pilića obavezni su prisustvovati edukaciji o uzgoju/tovu pilića.

            Obrasci prijavnog obrasca/zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Šalter sali Općine Kalesija. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter sali Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu brojler pilića WVI u BiH“, a rok za podnošenje zahtjeva je 7 radnih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba, te oglasnoj ploči općine Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Stručnoj službi općinskog načelnika, ili na broj telefona 035 367 700 svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati, te na broj telefona 063 776 715 – World Vision International.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika putem sufinansiranja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1045-10/20.                                                                  

Datum: 13.08.2020.godine                                                                   

            U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” međunarodne organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, a na osnovu Sporazuma o sufinansiranju broj: WVI-AREA TZ-20/346 zaključenog između Općine Kalesija i World Vision International u Bosni i Hercegovini, od 11.07.2020. godine, i na osnovu utvrđenih uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu “Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” kojim su osigurana sredstva u cilju nabavke i dodjele plastenika, organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općina Kalesija-Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika putem sufinansiranja

World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika na području općine Kalesija. Projekat sufinansiraju Općina Kalesija u iznosu od 40%, međunarodna organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini u iznosu od 40 % i krajnji korisnik u iznosu od 20% od ukupne vrijednosti plastenika. 15 korisnika će biti podržano kroz dodjeljivanje plastenika od 50m2 sa sistemom za navodnjavanje.

I- PRAVO UČEŠĆA

 • Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Kalesija, koje posjeduju zemljište i parcele za postavljanje plastenika. Prioritet se daje porodicama sa djecom registrovanom u programu organizacije World Vision.
 • Pravo na učešće imaju osobe koje u svom posjedu imaju najmanje 0,2 ha zemljišta na području općine Kalesija koje je pogodno za postavljanje plastenika i sa pristupom vodi.
 • Pravo na učešće imaju osobe  koje su u mogućnosti obezbijediti vlastito učešće u iznosu 20% od ukupne vrijednosti plastenika (250 KM učešća u vidu pripreme zemljišta, pripreme za postavljanje plastenika – nabavka šljunka i cementa).
 • Pravo na dodjelu plastenika nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 5 godina.
 • Pravo učešća nemaju lica koja u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju plastenik.
 • Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općine Kalesija.

II – USLOVI

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće osnovne i dopunske kriterije:

IIa. OSNOVNI KRITERIJI

 1. Domaćinstvo sa pet i više članova
 2. Domaćinstvo sa najmanje dvoje maloljetne djece,
 3. Domaćinstvo bez stalnih mjesečnih prihoda,
 4. Domaćinstvo sa stalnim mjesečnim prihodima po članu ispod 400,00 KM
 5. Domaćinstvo čiji su mjesečni prihodi socijalni prihodi, 
 6. Domaćinstvo čiji je jedini izvor mjesečnih prihoda poljoprivreda,
 7. Domaćinstvo čiji je nosilac žena,
 8. Domaćinstvo čiji je nosilac ili član osoba sa invaliditetom (neratni invalidi i civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi I i II kategorije), dijete i/ili osoba sa smetnjama u razvoju, nezaposlena mlada osoba (do 35 godina starosti), nezaposleni roditelj maloljetnog djeteta, samohrani roditelj i/ili žrtva nasilja u porodici.

IIb. DOPUNSKI KRITERIJI

 1. Djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program,
 2. Iskustvo u  proizvodnji povrća.

Ispunjavanje najmanje prva dva od navedenih osnovnih kriterija (tačka IIa. 1. i IIa. 2) je obavezujuće za sve potencijalne korisnike prilikom administrativne provjere. Administrativna provjera će podrazumijevati direktnu posjetu korisnicima s ciljem utvrđivanja tačnosti podataka navedenih u prijavnom obrascu/zahtjevu za prijavu. U slučaju izjednačenosti tokom procesa bodovanja potencijalnih korisnika, prednost će se dati aplikantima čija su djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program (tačka IIb. 1).

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Dokaz o prebivalištu,
 3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. Dokaz o posjedovanju zemljišta,
 5. Kućna lista,
 6. Dokaz o primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva,
 7. Uvjerenje JU Centar za socijalni rad o statusu – primanjima,
 8. Izjava o izvorima pihoda iz poljoprivrede (ovjerena od strane nadležnog organa),
 9. Dokaz o invaliditetu nosioca domaćinstva,
 10. Izjava da ne posjeduje plastenik, da nisu dobili ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u poslednjih 5 godina i da nisu članovi uže porodice zaposlenika Općine Kalesija iili World Vision International u Bosni Hercegovini.

IV- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Općina Kalesija će oformiti Komisiju za selekciju korisnika za donaciju plastenika u sastavu predstavnik Općine, predstavnik Grupe za dobrobit djece općine Kalesija – Centar za socijalni rad Kalesija, predstavnik WVI u BiH i izvršiti selekciju 15 korisnika.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • Pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostaviti Općinskom načelniku.
 • Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje gore navedena komisija.
  • Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji o plasteničkoj proizvodnji.
 • Obrasci prijavnog obrasca/zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Šalter sali Općine Kalesija. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter sali Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika WVI u BiH“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba, te oglasnoj ploči općine Kalesija.
 • Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Stručnoj službi općinskog načelnika, ili na broj telefona 035 367 700 svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati, te na broj telefona 063 776 715 – World Vision International.

 Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

Produzenje roka za javni poziv za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava općine Kalesija)

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

            Tuzlanski kanton                                                                                   

          OPĆINA KALESIJA                                                                                    

       OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1533-17/20                                                                                                 

Datum: 17.07.2020. godina

                Na osnovu člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški, po modelu ostalih vrsta podrški i Odluke o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu, koju je donijelo Općinsko vijeće Kalesija, načelnik Općine Kalesija o b j a v lj u j e: 

 PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU NA

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava općine Kalesija)

            Rok za podnošenje prijava:

       Rok za podnošenje prijava produžava se za 7 dana i javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.07.2020. godine (petak) do kraja radnog dana.

Po ovlaštenju

                                                                                                                          Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Permalink

Javni pozivi

Produženje roka javnog poziva za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona)

          Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

           Tuzlanski kanton                                                                                   

         OPĆINA KALESIJA                                                                                    

     OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1533-16/20                                                                                                 

Datum: 17.07.2020. godina

                Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za podsticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo broj: 01-04/2-549/2020 objavljenog 11.04.2020. godine u Dnevnom listu – Oslobođenje i WEB stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa podsticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Općine Kalesija, načelnik Općine Kalesija dana 17.07.2020. godine, o b a v lj u j e

PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU NA

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona)

            Rok za podnošenje prijava:

       Rok za podnošenje prijava produžava se za 7 dana i javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.07.2020. godine (petak) do kraja radnog dana.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Permalink

Javni pozivi

Produženje roka javnog poziva za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

       Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

          Tuzlanski kanton                                                                                   

       OPĆINA KALESIJA                                                                                    

   OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2965/20                                                                                                 

Datum: 17.07.2020. godina

            Na osnovu člana 15. Zakona o prinicpima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 5.  Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19), broj: 02-04-1391/20 od 01.07.2020. godine, Općinski načelnik, dana 17.07.2020. godine, objavljuje:

PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU NA

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

            Rok za podnošenje prijava:

       Rok za podnošenje prijava produžava se za 7 dana i javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.07.2020. godine (petak) do kraja radnog dana.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Permalink

Javni oglasi

JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

        Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski kanton

         OPĆINA KALESIJA

       OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2767/20.

Datum:01.07.2020. godine

            Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7 i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova  („Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i člana 4. i 11. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14), Općinski načelnik Kalesija,  o b j a v lj u j e

 JAVNI OGLAS

 za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

            I. PREDMET PRODAJE

            Predmet ovog javnog oglasa je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta i to:

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1246/26 zv. “Lugovi” ostalo neplodno zemljište površine 867 m2 upisana u PL br. 706 KO Prnjavor.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 30,00 KM/m2 tj. ukupno 26.010,00 KM za površinu od 867       m2,  procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1288/13 zv.  “Lugovi” Oranica/njiva 5. klase površine 553 m2, upisana u PL br. 706 KO Prnjavor.

            – Početna cijena zemjišta iznosi 22,00 KM/m2 tj. ukupno 12.166,00 KM za površinu od 553        m2, procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1030/2 zv. “Aero klub” Pašnjak 4. klase površine 2117 m2  upisana u PL br. 201 KO Rainci Donji. 

             – Početna cijena zemljišta iznosi 12,00 KM/m2 tj. ukupno 25.404,00 KM za površinu od 2.117   m2,, procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 400/18 zv. “Mramorje” Pašnjak 5 klase površine 748 m2, upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 7.480,00 KM za površinu od 748,00 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 400/19 zv. “Mramorje” Pašnjak 5. klase, površine 282 m2, , upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.
  1. Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 2.820,00 KM za površinu od 282 m2.
 2. Parcela označena sa k.č.br. 400/20 zv. “Mramorje” Pašnjak 5. klase, površine 536 m2, , upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 5.360,00 KM za površinu od 536 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 1946/2 zv. Pašnjak 4. klase, površine 200 m2 zv. “Do” pašnjak 4. klase upisana u PL br. 145 KO Miljanovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m2 tj. 2.000,00 KM za površinu od 200 m2.

 1. Parcela označena sa k.č.br. 2005/4 zv. “Tetkina voda” pašnjak 5. klase površine 727 m2 upisana u PL br. 228 KO Lipovice .

            – Početna cijena zemljišta iznosi 6,00 KM/mtj. 4.362,00 KM za površinu od 727 m2.                                                                                                                                               

      9. Parcela označena sa k.č.br. 588/92  zv. “Okrugla” pašnjak 2 klase površine 23 m2 upisana u           PL broj 113 KO Tojšići.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 KM m2 tj. 1.150,00 KM za površinu od 23 m2.

     10. Parcela označena sa k.č.br. 588/93  zv. “Okrugla” pašnjak 2 klase površine 23 m2 upisana u          PL broj 113 KO Tojšići.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 KM/m2 tj. 1.150,00 KM za površinu od 23 m2.

       11. Parcela označena sa k.č.br. 2462/36 zv. “Memićki lugovi” oranica/njiva 6 klase površine             500 mupisana u PL br. 225 KO Memići.

            -Početna cijena zemljišta iznosi 25,00 KM/m2, tj. 12.500,00 KM za ukupnu površinu od 500       m2,  procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

       12. Parcela označena sa k.č.br. 2461/36 zv. “Memićki lugovi” oranica/njiva 6 klase, površine            493 m2, , upisana u PL br. 225 KO Memići,  17 KO Bulatovci.

            – Početna cijena zemljišta iznosi 20,00 KM/m2 tj. 9.860,00 KM za površinu od 493 m2.

            II. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

            Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

            Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

            Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“ br. 17/14).

            Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 8,00-15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa.      

            III. NAČIN POLAGANJA KAPARE

            Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta za svaku parcelu označenu u tački I ovog oglasa koja je predmet javnog nadmetanja, s tim što taj iznos ne može biti  niži od 1.000,00 KM i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija br. 338-650-2246644295, vrsta prihoda: 722431, općina: 044.

            Dokaz o uplati kapare je potrebno predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja prije početka licitacije. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

            Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

            IV. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

            Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

            V. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED

            Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

            VI. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

     1.    Sadržaj prijave:

            Prijava za učešće u javnom nadmetanju podnosi se u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

           -Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona, naziv i  k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

         -Za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica, naziv i k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

 1. Prilozi uz prijavu:

            Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sledeće:

 1. Dokaz o uplaćenoj kapari od 10% (primjerak uplatnice),
  1. Ovjerene fotokopije rješenja/izvod iz sudskog registra za pravna lica,
  1. Ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja  samostalnu djelatnost /obrt.

            VII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA

           JAVNOG NADMETANJA

            Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u prostorijama Općine Kalesija, dana 20.07.2020. godine u 11,00 sati.

            Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

            VIII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

            Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa a računa se od posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu.

            Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol šalter sale u zgradi općine Kalesija u vremenu od 08,00 do 16,30 sati. sa naznakom:         

Općina Kalesija

“Komisija za provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije”

            Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

            Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

            Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

            U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi  da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

            Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

            IX. OBJAVA OGLASA

            Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele FBiH,  Web stranici Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

            DODATNE INFORMACIJE        

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na broj telefona broj: 035-367-709, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave. OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

       Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

          Tuzlanski kanton                                                                                   

       OPĆINA KALESIJA                                                                                    

   OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2965/20                                                                                                 

Datum: 06.07.2020. godina

            Na osnovu člana 15. Zakona o prinicpima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 5.  Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19), broj: 02-04-1391/20 od 01.07.2020. godine, Općinski načelnik, dana 06.07.2020. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

            I  Predmet javnog poziva

            Predmet javnog poziva je raspodjela sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtničkim radnje čije je sjedište na području općine Kalesija a kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona zabranjen ili obustavljen rad zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) i lica čije je mjesto prebivališta na području općine Kalesija te da prebivalište nije mijenjano od 29.02.2020.  godine do dana raspisivanja javnog poziva, a kojima je prestao radni odnos odnosno koji su dobili otkaz usljed proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19).

            II  Korisnici koji imaju pravo učešća i uslovi za ostvarivanje novčane pomoći:

            Privredni subjekti i obrtničke radnje, da bi ostvarili pravo na novčanu pomoć trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

            a) da im je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona zabranjen ili obustavljen rad zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19

            b) da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na plaću  zaključno sa 29.02.2020.godine

            c) da su registrovani kod nadležnog suda ili općinskog organa prije dana dana 29.02.2020.godine

            d) da broj prijavljenih radnika na dan objavljivanja javnog poziva nije manji u odnosu na broj radnika prijavljenih na dan 29.02.2020. godine (ne računajući radnike kojima je istekao ugovor o radu, prestao radni odnos zbog sporazumnog raskida ugovora o radu ili prestao radni odnos zbog odlaska u penziju radnika)

            e) da imaju šifru djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti koja pripada grupi zabranjenih djelatnosti  propisanih od strane štabova civilne zaštite.

            Lica kojima je prestao radni odnos usljed otkaza od strane poslodavca da bi ostvarili pravo na novčanu pomoć trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

            a) da se nalaze na evidenciji zavoda za zapošljavanje kao nezaposleno lice a nezaposlenost je uslijedila kao posljedica otkaza od strane poslodavca a koji je prouzrokovan pandemijom koronavirusa (COVID – 19)

            b) da im je mjesto prebivališta na području općine Kalesija, te da isto nije mijenjano od 29.02.2020.godine do dana raspisivanja javnog poziva

            c) da ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodnoj godini.

           III Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavni obrazac:

            Privredni subjekti i obrtničke radnje uz prijavni obrazac na javni poziv dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

            a) Rješenje o registraciji kod nadležnog suda ili rješenje o obavljanju djelatnosti izdato od strane nadležnog općinskog organa

            b) Obavještenje o razvrstavanju subjekata prema klasifikaciji djelatnosti

            c) Uvjerenje Poreske uprave da su ispunjene obaveze po osnovu poreza na dohodak i uplati doprinosa na plaću zaključno sa 29.02.2020.godine

            d) Spisak, izdat od strane Poreske uprave, prijavljenih radnika na dan 29.02.2020.godine i na dan raspisivanja javnog poziva

            e) izjava, ovjerena od strane nadležnog organa, u slučaju da je broj radnika na dan objavljivanja javnog poziv manji u odnosu na dan 29.02.2020.godine zbog isteka ugovora o radu i/ili sporazumnog prekida radnog odnosa ili prestanka radnog odnosa zbog odlaska u penziju, sa dokumentima (Ugovor o radu ili Odluka o sporazumnom prekidu radnog odnosa ili Rješenje/Odluke o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju).

            Lica kojima je prestao radni odnos usljed otkaza od strane poslodavca uz prijavni obrazac na javni poziv dužna su dostaviti slijedeću dokumenataciju: 

            a) Prijava mjesta prebivališta za period od 29.02.2020.godine do dana raspisivanja javnog poziva

            b) dokaz da je radni odnos prestao otkazom od strane poslodavca prouzrokovan pandemijom koronavirusa (COVID – 19) -Otkaz ugovora o radu

            c) uvjerenje biroa za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica

            d) kućnu listu

            e) dokaz o mjesečnim primanjima članova domaćinstva, a ukoliko nema dokaza o primanjima dostaviti dokaz da se član domaćinstva nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje.

            Svi traženi dokumenti moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj kopiji.

            Prijavni obrazac može se preuzeti u šalter sali Općine Kalesija ili internet stranici Općine Kalesija.

          IV Mjesto i rok za dostavu dokumentacije:

            Prijave na Javni poziv na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine Kalesija ili preporučeno putem pošte na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Stručna služba Općinskog načelnika

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa naznakom:

„ Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava na ime pomoći privrednim subjektima i obrtima kojima je zabranjen rad i  licima kojima je prestao radni odnos kao posljedica proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID – 19)”

            Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti uzete u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava općine Kalesija)

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                     

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1533/20                                                                                                 

Datum: 06.07.2020. godina

                Na osnovu člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški, po modelu ostalih vrsta podrški i Odluke o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu, koju je donijelo Općinsko vijeće Kalesija, načelnik Općine Kalesija raspisuje: 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava općine Kalesija)

PREDMET JAVNOG POZIVA

                Prikupljanje prijava (zahtjeva) za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

                PRAVO UČEŠĆA

                Pravo na podnošenje prijave (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna i fizička lica) koji ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 • da su obavili proljetnu sjetvu na području Općine Kalesija uz 2020. godini,
 • da nisu upisani u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) ili Registar klijenata (RK) koji vodi nadležna Služba,
 • da imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljišta ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

                PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

                Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:

troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju, silažnog i merkantilnog kukuruza, heljde, povrće (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli i crni, zelena salata, krompir i sl.) nastali u 2020. godini.

Visina podrške za program podsticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 500,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko zbir iznosa obračunate novčane podrške za sve pojedinačne zahtjeve bude veći od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

                Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave:

 • Zahtjev,
 • Kopiju važećeg žiro računa,
 • Orginal fakturu ili fiskalne račune (ili ovjerene kopije) za nabavljeni materijal (sjeme, mineralna đubriva i zaštitna sredstva),
 • Posjedovni list za obradivo poljoprivredno zemljište ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta

PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

                Općinski načelnik imenuje Komisiju za odabir korisnika za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je pregled prispjelih prijava, evidencija korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obračun iznosa podsticaja i sačinjavanje rang liste. Ukoliko Komisija posumnja u ispravnost i istinitost pojedinih prijava izvršit će se pregled zasijanih površina na licu mjesta. Saglasnost na predloženu rang listu daje Općinski načelnik.

                Rang lista odabranih korisnika se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Isplata sredstava korisnicima izvršit će se na dostavljene žiro račune korisnika nakon konačnosti rang liste.

                Ovaj Javni poziv će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija, kao i putem Radio Ferala.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

                Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Općine Kalesija ili na web stranici Općine Kalesija www.kalesija.ba.

                Prijava na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, podnosi se (u zatvorenoj koverti sa napomoneom sredstva Općine Kalesija) direktno na pisarnici Općine Kalesija.

NAPOMENA: Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u obzir.

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________

Sead Džafić, dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona)

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

Tuzlanski kanton                                                                                   

OPĆINA KALESIJA                                                                                     

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1533/20                                                                                                 

Datum: 06.07.2020. godina

                Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za podsticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo broj: 01-04/2-549/2020 objavljenog 11.04.2020. godine u Dnevnom listu – Oslobođenje i WEB stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa podsticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Općine Kalesija, načelnik Općine Kalesija raspisuje: 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava (iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona)

PREDMET JAVNOG POZIVA

                Prikupljanje prijava (zahtjeva) za podsticanje proljetne sjetve na području Općine Kalesija za 2020. godinu kroz sufinasiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

                PRAVO UČEŠĆA

                Pravo na podnošenje prijave (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna i fizička lica) koji ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 • da se bave poljoprivrednim djelatnošću sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Kalesija,
 • da su upisani u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) ili Registar klijenata (RK) koji vodi nadležna Služba,
 • da imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljišta ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta,
 • da su izmirili porezne obaveze.

                PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

                Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:

troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju, silažnog i merkantilnog kukuruza, heljde, povrće (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli i crni, zelena salata, krompir i sl.) nastali u 2020. godini.

Visina podrške za program podsticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko zbir iznosa obračunate novčane podrške za sve pojedinačne zahtjeve bude veći od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

                Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave:

 • Zahtjev,
 • Kopiju važećeg žiro računa,
 • Orginal fakturu ili fiskalne račune (ili ovjerene kopije) za nabavljeni materijal (sjeme, mineralna đubriva i zaštitna sredstva),
 • Posjedovni list za obradivo poljoprivredno zemljište ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta
 • Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama.

Provjera statusa upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili registru klijenata vršit će se po službenoj dužnosti.

PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

                Općinski načelnik imenuje Komisiju za odabir korisnika za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je pregled prispjelih prijava, evidencija korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obračun iznosa podsticaja i sačinjavanje rang liste. Ukoliko Komisija posumnja u ispravnost i istinitost pojedinih prijava izvršit će se pregled zasijanih površina na licu mjesta. Saglasnost na predloženu rang listu daje Općinski načelnik.

                Rang lista odabranih korisnika se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Isplata sredstava korisnicima izvršit će se na dostavljene žiro račune korisnika nakon konačnosti rang liste.

                Ovaj Javni poziv će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija, kao i putem Radio Ferala.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

                Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Općine Kalesija ili na web stranici Općine Kalesija www.kalesija.ba.

                Prijava na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, podnosi se (u zatvorenoj koverti sa napomoneom sredstva Ministarstava) direktno na pisarnici Općine Kalesija.

NAPOMENA: Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u obzir.

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________

Sead Džafić, dipl.ecc.

Prijavni obrazac

Permalink