Javni pozivi

U petak počinje javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2021.godinu

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 25/18), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija («Sl. glasnik općine Kalesija» br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-04-689/21 od 19.02.2021. godine, Općinski načelnik upućuje :

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2021. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija, da prisusustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i daju svoj doprinos što kvalitetnijoj izradi ovog značajnog dokumenta.

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

Red.br.Mjesna  zajednica       DatumVrijemeProstorija
  1MEMIĆI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  2BRDA26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  3BULATOVCI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  4ZUKIĆI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  5JAJIĆI26.02.2021 petak16,00Dom kulture Memići
  6TOJŠIĆI02.03.2021 utorak16,00JU OŠ Tojšići
  7JEGINOV LUG02.03.2021 utorak16,00JU OŠ Tojšići
  8KIKAČI02.03.2021.utorak16,00JU OŠ Tojšići
  9PETROVICE GORNJE02.03.2021.utorak16,00JU OŠ Tojšići
10VUKOVIJE DONJE03.03.2021.srijeda16,00MZ Vukovije D.
11VUKOVIJE GORNJE03.03.2021.srijeda16,00MZ Vukovije D.
12RAINCI GORNJI04.03.2021.četvrtak16,00Dom kulture Rainci G.
13SARAČI-LIPOVICE04.03.2021.četvratk16,00Dom kulture Rainci G
14KALESIJA CENTAR05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
15DUBNICA05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
16PRNJAVOR05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
17MILJANOVCI05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
18KALESIJA GORNJA05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
19GOJČIN -JELOVO BRDO05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
20HRASNO GORNJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
21HRASNO DONJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
22SELJUBLJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
23RAINCI DONJI09.03.2021.utorak16,00Čitaonica Rainci D
24ZATES09.03.2021.utorak16,00Čitaonica Rainci D.

Svoje prijedloge ,mišljenja i sugestije sva  zaintersovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2021.godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 10.03.2021.godine putem pošte, e-mailom na opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.Potreban materijal zainteresovana lica mogu preuzeti kod Sektara u Kalesija. Radi adekvatne organizacije, a u cilju poštivanja higijensko-epidemoloških mjera pozivaju se sva zainteresovana prava i fizička lica da svoje prisustvo na javnim raspravama blagovremeno prijave uredu sekretara Vijeća Mz na broj tel.035-631-957 .Broj učesnika će biti ograničen na 30 (po jednoj javnoj raspravi) uz obavezno nošenje maski i održavanje fizičke distance.

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                          

      TUZLANSKI KANTON

        OPĆINA KALESIJA

       OPĆINSKO VIJEĆE 

Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i

   4 (četiri) člana Općinske izborne komisije                                                         

Broj: 01-04-705/21

Datum, 19.02.2021. godine

            Na osnovu člana 2.12. stav 5. Izbornog Zakona BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju, razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 26/18 i 36/19), člana 2. Odluke o  o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i četiri člana Općinske izborne komisije Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija”, broj 2/21), Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije Kalesija (u daljem tekstu “Konkursna komisija”) , r a s p i s u j e

J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

 1. Raspisuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne

           komisije.

 1. Članove Općinske Izborne komisije Kalesija imenuje Općinsko vijeće Kalesija, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

         Općinsko  vijeće  imenuje  predsjednika iz reda imenovanih članova Općinske izborne    komisije, uz saglasnost Centralne  izborne komisije Bosne i Hercegovine.

 1. Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

        Opći uslovi:

 • da ima pravo glasa;
  • da ima odgovarajuću stručnost i iskustvo u provođenju izbora;

        Posebni uslovi:

 • da ima prebivalište u općini Kalesija;
  • da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS i
  • da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

            Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

 • članstvo u Izbornoj komisiji,
  • članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Izuzetno, od odredbe navedene pod oznakom III alineje jedan posebnih uslova član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata, sa prebivalištem u općini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.

      Izuzetno, od odredbe navedene pod oznakom III alineje tri posebnih uslova član izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.

 1. Član Općinske izborne komisije može biti:

predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave ili druga lica, ako ispunjavaju uslove iz člana 2.2. Izbornog zakona, a nemaju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona.

 1. Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:
 2. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;
 3. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 4. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. poglavlje II Izbornog zakona BiH;
 5. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
 6. kojem je izrečena kazna za  radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorno, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke;
 7. koje je zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže,
 8. lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine.
 1. Sastav općinske izborne komisije je multietičan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

        U sastavu općinske izborne komisije nastojat će se osigurati da broj članova manjeg zastupljenog spola bude najmanje 40% od ukupnog broja članova.

 1. Uz prijavu na ovaj Javni oglas potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
 1. kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u službi);
 2. ovjerena fotokopija diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
 3. dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (uvjerenje općinske izborne komisije, rješenje o imenovanju ili neki drugi dokaz) koji mora sadržavati –  podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno, vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost – original ili ovjerena kopija,
 4. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH,
 5. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz odredbe navedene pod oznakom V tačka od 1. do 5.
 6. svojeručno potpisana i od strane nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz odredbe navedene pod oznakom V tačka 6. i 7.
 7. Obrazac PBA – 3 o prebivalištu kandidata na području općine Kalesija izdata od strane CIPS – a (ne starije od 3 (tri) mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog organa) – original ili ovjerena kopija.

NAPOMENA:   –   Obrazac izjave pod tačkom 5. može se preuzeti u Stručnoj službi

                               Općinskog  vijeća Kalesija ili web stranici Centralne izborne komisije BiH,

 • Obrazac izjave pod tačkom 4. i 6. može se preuzeti u Stručnoj službi

Općinskog vijeća.

            Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i one koji ne ispunjavaju te uslove.

            Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju,  nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

            Općinsko vijeće Kalesija će, cijeneći položaj kandidata na rang listi, izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

            Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom:

“JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I 4 (ČETIRI) ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE NE OTVARAJ” lično u pisarnicu općine Kalesija ili putem pošte na sledeću adresu:

Komisija za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije”,

Ul. Patriotske lige br. 15, 75260 Kalesija.

.

Za Komisiju za izbor i imenovanje predsjednika i 4 (četiri) člana Općinske izborne komisije

Halil Aščić

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za usmeno nadmetanje za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),Općinski načelnik  Kalesije, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE
za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Lokacije za postavljanje kioska u gradu Kalesija i to:

 1. Lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije u ulici Patriotske lige ispod autobuskog stajališta prema Tuzli iza Robne kuće ”Bingo” na zemljištu označenom sa k.č.br. 279/1 zv. “Ulica Patriotske lige” u površini od 7335 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad po novom premjeru, a po zemljišnim knjigama označena sa k.č.br. 279/1 KO Kalesija Grad.
 2. Lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije na parkingu sa južne strane NLB Banke, označena sa k.č.br. 279/1 Zv. “Kalesija grad” u površini od 7335 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad po novom premjeru, a po zemljišnim knjigama označena sa k.č.br. 279/1 KO Kalesija Grad.

PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 12,00 KM/m2 mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta, a ne manje od 1.000,00 KM.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

 • Karakter objekta je privremeni.
 • Spratnost: prizemna.
 • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
 • Namjena: trgovinsko-uslužna.
 • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
 • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 26.02.2021. godine sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 07,00 do 15,30 sati.

Ovaj Oglas je objavljen na web portalu i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

         Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

          Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

      OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-630/21.

Datum: 21.01.2021. godine

            Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine TK”, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 56. Statuta općine Kalesija – prečišćeni tekst  (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina,

izgrađenih na području općine Kalesija

I

              Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina,  izgrađenih na području općine Kalesija, i to sljedećih struka :

           –  arhitekture 

           –  građevine 

           –  elektrotehnike (jaka ili slaba struja) 

           –  mašinstva 

           –  geologije 

           –  geodezije 

           –  zaštite od požara i eksplozija 

           –  zaštite na radu

           –  zaštite okoline

           –  tehnologije

           – saobraćajne

           – sanitarne zaštite

II

              Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje VSS, diplomirani inženjeri, iz struka navedenih u tačci I javnog poziva sa najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

III

            U radu komisije ne mogu sudjelovati službene osobe koje su učestvovale u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

IV

            Uz potpisanu prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona/mobitela i e-mail adresom, potrebno je priložiti, original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • biografija
 • diploma o završenom fakultetu
 • dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome iz tačke I javnog poziva
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • ovjerenu Izjavu kojom podnosilac prijave izjavljuje da će blagovremeno pisanim putem obavijestiti Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, radi izuzeća u radu Komisije, u slučaju da je u srodstvu sa investitorom građevine koja je predmet tehničkog pregleda ili zbog razloga  navedenih u tačci III javnog poziva.
 • dokaz o radnom iskustvu u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

V

            Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva, utvrđena lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina, biti će istaknuta na oglasnoj ploči Općine Kalesija i ista će se objaviti u “Službenom glasniku općine Kalesija”  i ista će važiti dvije godine od dana utvrđivanja.

            Lica sa utvrđene liste kvalifiovanih stručnjaka, bit će povremeno, bez zasnivanja radnog odnosa angažovani u Komisiji za tehnički pregled po određenim specijalnostima.

            Članovi Komisije za tehnički pregled, imaju pravo na naknadu koja je regulisana posebnom Odlukom.

VI

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

            Prijave se mogu podnijeti putem pisarnice Općine Kalesija ili poštom na adresu:

Općina Kalesija

Patriotske lige broj 15

75260 Kalesija,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za učešće u radu komisijaza tehnički pregled građevina – NE OTVARAJ”

            Na koverti obavezno naznačiti: ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

VII

            Javni poziv bit će objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Općine Kalesija.

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Dokumentacija predata uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za poticanje jesene sjetve

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-1789-3/20

Datum, 17.12.2020.godine

Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje jesenje sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, objavljenog 25.09.2020.godine u Dnevnom listu “Oslobođenj” i WEB stranici FMPVŠ i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine FBiH”, broj 24/20 i 27/20), te Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine TK”, broj 6/20), Načelnik Općine Kalesija, raspisuje:

JAVNI POZIV

za poticanje jesenje sjetve

Predmet Javnog poziva je dostava dokumentacije za poticanje jesenje sjetve (pšenice, raži i ječma) poljoprivrednih proizvođača sa područja Općine Kalesija za 2020.godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koji ispunjavaju slijedeće opće uslove:

– Da se nalaze na preliminarnoj listi korisnika dostavljenoj Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

– Da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba Općine Kalesija,

– Da su izvršili nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu (pšenice, raži ili ječma) u 2020. godini

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za jesenju sjetvu po ovom pozivu će biti:

Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma

Visina podrške za program poticanja jesenje sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku, ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Način utroška sredstava, kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije imenovane rješenjem Općinskog načelnika.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poljoprivredni proizvođači treba da dostave sljedeće:

1. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama izdatim od Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje (original ili ovjerena fotokopija)

2. Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

3. Original fiskalne račune (ili ovjerene kopiije) ili ovjerene kopije faktura sa dokazom o izvršenom plaćanju (sjeme, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava),

4. Po dvije neovjerene kopije svakog dokaza iz tačke 4. (kopije fiskalnih računa ili faktura)

IV PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika će izvršiti odabir kandidata za dodjelu sredstava.

Zadatak Komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje liste korisnika koji ispunjavaju uslove na koju saglasnost daje Općinski načelnik.

Lista korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Kalesija i službenoj web stranici Općine Kalesija. Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste. O načinu i vremenu isplate posticaja za jesenju sjetvu korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Ovaj Javni poziv bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kalesija, službenoj web stranici Općine Kalesija i putem Radija Feral. Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana poslednjeg objavljivanja.

Dokumentaciju u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Općine Kalesija ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Patriotske lige br. 15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:“Ne otvarati – po Javnom pozivu za poticanje jesenje sjetve “

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

Permalink

Javni pozivi

STALNI JAVNI POZIV Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Broj: 02/3-1-36-1900/20                                                                    

Datum: 26.10.2020. godine

Na osnovu člana 15 stav 1 Zakona o mladima Federacije BiH (Službene novine FBiH broj:36/10) i člana 4,5,6 i 7 Pravilnika o vođenju spiska omladinskih udruženja na području općine Kalesija, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija objavljuje:

STALNI JAVNI POZIV

Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

I

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registrovan ured na području općine Kalesija da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija.

II

“Omladinsko udruženje“ prema Zakonu označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrovano. Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrovana i u Bosni i Hercegovini.

III

Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih Općine Kalesija dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja Općine.

IV

Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija, Stručnom saradniku za društvene djelatnosti, mlade i NVO  nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravde.

Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja.

Zahtjev se prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela i to:

a) podaci o omladinskom udruženju

b) podaci o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje       

c) podaci o upravnom odboru i skupštini.

Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se odnose.

Uz zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja prilažu se:

   a) rješenje o registraciji

   b) osnivački akt

   c) statut

   d) ovjerena i potpisana izjava kojom se potvrđuje da rukovodeći organi i predstavnici omladinskih udruženja nisu članovi upravnih i drugih odbora političkih stranaka i da neće slijediti upute političkih stranaka.

Prilozi se podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Obrazac 1. se popunjava na računaru i može se preuzeti na web stranici Općine Kalesija: www.kalesija.ba

Zahtjev i propisanu dokumentaciju dostaviti na pisarnicu Općine Kalesija ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija

Ulica Patriotske lige br.15.

75260 Kalesija

sa naznakom

JAVNI POZIV

omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Općine Kalesija

“NE OTVARATI”

VI

Ovaj Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija i stalnog je karaktera.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija, direktno u kancelariji br.25 Stručni saradnik za društvene djelatnosti, mlade i NVO – Elvira Mehmedović ili putem e-maila  elvira.mehmedovic@kalesija.ba i br.telefona 035/367-722.

Pomoćnik Općinskog načelnika

Hata Mujčinović

Obrazac 1

Permalink

Javni oglasi

Poništenje dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-04-2-4869/20
Datum:21.10.2020. godine

Na osnovu Odluke o poništenju dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme br.02-04-2-4869/20 od 21.10.2020.godine, Općinski načelnik objavljuje

                                                               P O N I Š T E NJ E

dijela javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Poništava se Javni oglas za prijem namejštenika u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” dana 12/13.2020.godine i na službenoj stranici Općine Kalesija dana 17.09.2020.godine u dijelu koji se odnosi na slijedeće radno mjesto:

 • ” 01.Referent-vozač”.

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje neizmijenjen.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

Javni oglasi

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 71., čl. 74.,75. i čl.76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13), čl. 33.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija (“Službeni glasnik Općine Kalesija”br.6/19 i 2/20), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Općine Kalesija br. 02-04-1528/20 od 18.08.2020.godine i Odluke br.02-04-2-4869/20 od 11.09.2020.godine Općinski načelnik, raspisuje

 J A V N I  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

01.Referent-vozač…………………………………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

02.Referent za sanitarne poslove……………………………………….1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

03.Viši referent za praćenje plaćanja obaveza stranaka……..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

04.Viši referent za provjeru podataka u matičnim evidencijama,evidencijama BIZ-a i izdavanje uvjerenja…………………………………………………………………………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Za poziciju 01:

 • Rukuje i upravlja svim vozilima i pumpama u akcijama gašenju i drugim interventnim situacijama
 • Vrši pranje, podmazivanje i čiščenje vozila
 • Brine o ispravnosti te obavlja registracije vozila i poslove osnovnog održavanja vozila
 • Vrši kontrolu ispravnosti vozila i opreme u toku primopredaje, angažujući se i na održavanju ispravnosti čistoće vozila poslije svake intervencije
 • Vodi evidenciju o vatrogasnim vozilim
 • Po upustvu automehaničara otklanja nedostatke na vozilima i pumpama
 • Dežura u objektu i učestvuje u akcijama ekipa za obezbjeđenje važnijih objekata
 • Radi na održavanju cistoće spremišta, kruga i radionice
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Komandira i Pomoćnika načelnika

Za poziciju 02:

 • Pomaže Inspektoru za sanitarne poslove u obavljanju inspekcijskog nadzora
 • Prikuplja informacije za izradu materijala iz oblasti nadzora sanitarne inspekcije, te iste dostavlja inspektoru za sanitarne poslove
 • Vodi evidenciju o izdatim Rješenjima iz nadležnosti sanitarne inspekcije
 • Prikuplja podatke koji služe za pokretanje i vođenje postupka inspekcijskog nadzora
 • Vodi evidenciju o utrošku potrošnog materijala, sredstava i opreme iz Odsjeka
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka

Za poziciju 03:

 • Plaćanje svih ulaznih faktura
 • Plaćanje po osnovu odluka i drugih akata općinskog načelnika
 • Prima sva interna i eksterna knjigovodstvena dokumenta općine i općinskih službi
 • Vrši fakturisanje općinskih zakupnina
 • Vodi knjigu izlaznih faktura
 • Vrši naplatu naknada za građevinsko zemljište i rentu na poseban račun
 • Prati naplatu prihoda po osnovu izdatih rješenja iz nadleznosti općine
 • Učestvuje u  pripremi izjave o kompenzaciji, ugovore o cesiji, ugovore o preuzimanju duga i drugim aktima na osnovu kojih se vršiti naplata potraživanja, odnosno izmirenje obaveza
 • Vrši prijem i tacno, blagovremeno i potpuno evidentiranje prispjelih faktura i dr. finansijskih dokumenata u knjige KUF-a, vrši sva fakturisanja
 • Kompletira dnevne evidencije o platnim transakcijama i blagovremeno predaje na dalju obradu
 • Sačinjava zahtjeve, dopise, zapisnike, protokole i druge pojedinacne akte vezane za naplatu ili isplatu sredstava ili druge vrste poslovne korespodencije
 • Kontaktira neposredno, telefonom ili pismeno sa poslovnim partnerima (banke, viši nivoi vlasti,ustanove, pravna i fizicka lica) kao i sa službenicima opcinskih službi u cilju tacnog i blagovremenog obavljanja svojih poslova
 • Sačinjava informacije po potrebi
 • Aktom izvješćuje partnere o uvezu uplate (ako se plaća više računa) i proslijeđuje na knjiženje
 • Obavlja poslove fakturiranja i izdaje fakture prema dostavljenim ugovorima i rješenjima nadležnih službi (zakupe poslovnog prostora, javne površine, zakupe građevnog zemljišta)
 • Vodi registar naplaćenih naknada
 • Daje informacije strankama iz oblasti naplate javnih prihoda
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

Za poziciju 04:

 • Vrši poslove provjere podataka u bazama matičnih podataka i dostavlja ih agenciji za identifikaciju dokumenata i razmjenu podataka
 • Sarađuje sa Agencijom za identifikaciju dokumenata i drugim nadležnim organima vezano za dostavljanje podataka iz matičnih evidencija u svrhu izdavanja biometrijskih dokumenata
 • Izdaje uvjerenja iz evidencije po službenoj dužnosti za ustanove i organizacije
 • Obavezno vodi računa o tajnosti podataka do kojih dođe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka
 • Vodi evidenciju ostvarivanja prava korisnika BIZ-a, te nastalim promjenama
 • Izdaje sve vrste uvjerenja i drugih isprava na zahtjev stranki iz djelokruga rada BIZ-a,po ovlaštenju neposrednog rukovodioca
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 •  Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a (za sve pozicije):

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

Za poziciju 01:

 • SSS/ najmanje III stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV radnik tehničkog smjera,
 • položen vozački ispit za C kategoriju
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 02:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Medicinska ili Veterinarska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 03:

 • SSS/IV stepen stručne spreme- Ekonomska škola,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

Za poziciju 04:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Upravna škola ili Gimnazija,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz Prijavu na javni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz (vozačka dozvola) o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju (samo za poziciju 01)

Izabrani kandidati dužni su prije donošenja rješenja o postavljenju dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Javni oglas će biti objavljen na službenoj stranici Općine Kalesija i dnevnim novinama “Nezavisne novine”.

Roka za prijavu kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Nezavisne novine”.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnicu Općine ili putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenike s tim da je kandidat ukoliko bude primljen u radni odnos dužan položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, a u skladu sa čl.81.Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18).

Po ovlaštenju

OPĆINSKOG NAČELNIKA

Permalink

Javni pozivi

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića putem sufinansiranja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-1045-11/20                                                                 

Datum: 17.08.2020.godine                                                           

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” međunarodne organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, a na osnovu Sporazuma o sufinansiranju broj: WVI-AREA TZ-20/345 zaključenog između Općine Kalesija i World Vision International u Bosni i Hercegovini, od 15.07.2020. godine, i na osnovu utvrđenih uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu brojler pilića u projektu “Ekonomsko osnaživanje najranjivijih porodica” kojim su osigurana sredstva u cilju nabavke i dodjele brojler pilića, organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općina Kalesija-Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića putem sufinansiranja

            World Vision International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Kalesija, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu brojler pilića na području općine Kalesija. Projekat sufinansiraju Općina Kalesija u iznosu od 50% i međunarodna organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini u iznosu od 50 % od ukupne vrijednosti projekta. 77 korisnika će biti podržano kroz dodjeljivanje paketa od 55 brojler pilića i neophodne stočne hrane za sve tri faze uzgoja/tova.

            I- PRAVO UČEŠĆA

            Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Kalesija, koje posjeduju parcele o zemljište  na kojem je izgrađendodatni objekat ili zatvoreni prostor pogodan za uzgoj/tov pilića. Prioritet se daje porodicama sa djecom registrovanom u programu organizacije World Vision.

            Pravo na učešće imaju osobe koje u svom posjedu imaju zatvoreni prostor ili dodatni objekat površine najmanje  6 m2 na području općine Kalesija koji je pogodan za uzgoj/tov pilića (zatvoren, ograđen prostor sa pristupom električnoj energiji).

            Pravo na dodjelu brojler pilića nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 5 godina.

            Pravo učešća nemaju lica koja u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju brojler piliće.

            Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika organizacije World Vision International u Bosni i Hercegovini i Općine Kalesija.

            II – USLOVI

            Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće osnovne i dopunske kriterije:

IIa. OSNOVNI KRITERIJI

            1. Domaćinstvo sa pet i više članova,

            2. Domaćinstvo sa najmanje dvoje maloljetne djece,

            3. Domaćinstvo bez stalnih mjesečnih prihoda,

            4. Domaćinstvo sa stalnim mjesečnim prihodima po članu ispod 400,00 KM

            5. Domaćinstvo čiji su mjesečni prihodi socijalni prihodi, 

            6. Domaćinstvo čiji je jedini izvor mjesečnih prihoda poljoprivreda,

            7. Domaćinstvo čiji je nosilac žena,

            8. Domaćinstvo čiji je nosilac ili član osoba sa invaliditetom (neratni invalidi i civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi I i II kategorije), dijete i/ili osoba sa smetnjama u razvoju, nezaposlena mlada osoba (do 35 godina starosti), nezaposleni roditelj maloljetnog djeteta, samohrani roditelj i/ili žrtva nasilja u porodici.

IIb. DOPUNSKI KRITERIJI

 1. Djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program,

            Ispunjavanje najmanje prva dva od navedenih osnovnih kriterija (tačka IIa. 1. i IIa. 2) je obavezujuće za sve potencijalne korisnike prilikom administrativne provjere. Administrativna provjera će podrazumijevati direktnu posjetu korisnicima s ciljem utvrđivanja tačnosti podataka navedenih u prijavnom obrascu/zahtjevu za prijavu. U slučaju izjednačenosti tokom procesa bodovanja potencijalnih korisnika, prednost će se dati aplikantima čija su djeca iz domaćinstva uključeni u World Vision program (tačka IIb. 1).

            III POTREBNA DOKUMENTACIJA

            Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Dokaz o prebivalištu,
 3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 4. Kućna lista,
 5. Dokaz o primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva,
 6. Uvjerenje JU Centar za socijalni rad o statusu – primanjima,
 7. Dokaz o invaliditetu nosioca domaćinstva,
 8. Izjava o izvorima pihoda iz poljoprivrede (ovjerena od strane nadležnog organa),
 9. Izjava o posjedovanju zatvorenog prostora ili dodatnog objekta minimalne površine 6 m2,
 10. Izjava da ne posjeduju brojler piliće, da nisu dobili ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija u poslednjih 5 godina i da nisu članovi uže porodice zaposlenika Općine Kalesija iili World Vision International u Bosni Hercegovini.

            IV- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

            Općina Kalesija će oformiti Komisiju za selekciju korisnika za donaciju brojler pilića u sastavu predstavnik Općine, predstavnik Grupe za dobrobit djece Kalesija – Centar za socijalni rad Kalesija, predstavnik WVI u BiH i izvršiti selekciju 77 korisnika.

            Zadatak Komisije za dodjelu brojler pilića je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostaviti Općinskom načelniku.
 • Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje gore navedena komisija.
 • Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

            NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu brojler pilića obavezni su prisustvovati edukaciji o uzgoju/tovu pilića.

            Obrasci prijavnog obrasca/zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Šalter sali Općine Kalesija. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter sali Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu brojler pilića WVI u BiH“, a rok za podnošenje zahtjeva je 7 radnih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba, te oglasnoj ploči općine Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Stručnoj službi općinskog načelnika, ili na broj telefona 035 367 700 svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati, te na broj telefona 063 776 715 – World Vision International.

Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović

Prijavni obrazac

Permalink