Interni oglas za prijem namještenika

Na osnovu člana 71. i čl. 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Sl. Novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), čl.56. Statuta Općine Kalesija (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.10/07,7/08,10/11,3/12 i 6/13) i Odluke br. 02/3-1-30-2-1613/20 od 22.04.2020.godine, Općinski načelnik, raspisuje

INTERNI  O G L A S

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti

1.NAZIV RADNOG  MJESTA

Viši referent za poslove prijemne kancelarije i protokola………………1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

2.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Prima, razvrstava, klasificira i zavodi službenu poštu
 • Ulaže predmete u rokovnik
 • Čuva pečate  i razna pomagala
 • Signira  poštu i određuje klasifikacione oznake
 • Odvaja predmete upravnog postupka i ostalih akata
 • Zavodi i signira poštu u knjigu evidencije
 • Stavlja otiske prijemnog štambilja i ostalih oznaka na aktima
 • Ulaže akte u omot i upisuje predmet, odnosno naziva akata, popunjava otisak prijemnog štambilja i vrši upisivanje svih priloga koji se nalaze u omotu
 • Vrši združivanje akata koji se odnose na iste predmete
 • Vrši upisivanje predmeta i akata u interne dostavne knjige i dostavljenje u rad organizacionim jedinicama
 • Vrši unošenje podataka u računar
 • Sastavlja izvještaje
 • Vrši ovjeru potpisanih dokumenata
 • Sastavlja  i prima podneske za ostvarivanje prava i obaveza
 • Daje upute i pruža stručnu pomoć u vezi sa podnošenjem podnesaka
 • Daje informacije od interesa za ostvarivanje i izvršavanje obaveza građana, preduzeća i drugih pravnih lica u upravnom postupku
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika načelnika

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

     a) Opći uslovi utvrđeni odredbama člana 76. Zakona o državnoj službi u TK-a:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH

      b) Posebni  uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi i to:

 • SSS/IV stepen stručne spreme-Ekonomska, Upravna škola ili Gimnazija,
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

4.SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Uz Prijavu na interni oglas dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izjava kandidata da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava BiH,ovjerena od strane nadležnog organa
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o položenom stručnom ispitu za namještenike
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci
 • Dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe  u Tuzlanskom kantonu

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova utvrđenih za gore navedeno radno mjesto.

Interni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Kalesija i web-stranici Općine Kalesija (www.kalesija.ba).

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte na adresu: Općina Kalesija -Ul. Patriotske lige br.15, 75 260 Kalesija sa naznakom “Komisija za provođenje Internog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti-ne otvaraj”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: Pravo prijavljivanja na ovaj interni oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Permalink

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru “Challange to Change” projekta

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla organizira info dan na kojem će biti predstavljen 5.javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Challenge to Change projekta.

Prezentacija 5. Javnog poziva će se održati u utorak (03.03.2020.) godine u 11 sati u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, Trg slobode bb (III sprat).

Poziv je usmjeren prema svim privrednim subjektima koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koje mogu dovesti do povećanja konkuretnosti, smanjenja nezaposlenosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Maksimalan iznos grant sredstava dostupan za start-up iznosi 10.000,00 EUR, a za mikro, mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih 30.000,00 EUR, s tim da moraju obezbjediti i vlastito učešće u iznosu od minimalno 50%.

Grant sredstva obezbjeđena su kroz “Challenge to Change”-C2C program koji provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija RS, a finansijski podržava Švedskaagencija za međunarodni razvoj i saradnju- Sida/Ambaada Švedske u BiH.

Molimo da vaše prisustvo potvrdite na mail info@c2c.ba

Permalink

Javno nadmetanje za dodjelu u zakup kompleksa kasarne “Masle”

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 4. Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/16), Općinski  načelnik  Kalesija,   o b j a v lj u j e

 USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup kompleksa kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama

PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Kompleks kasarne “Masle” u Gornjim Vukovijama u općini Kalesija sa dijelom pripadajućeg zemljišta u površini od 14.000 m2 od parcele označene sa k.č.br. 1379 zv. “Dubrave” u naravi ostalo neplodno zemljište ukupne površine 28216 m2 upisano u PL br 263 KO Vukovije, po novom premjeru.

PERIOD ZAKUPA: 10 godina.

POČETNA CIJENA: Početna cijena zakupa nekretnine koja je predmet ovog javnog poziva utvrđena je na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka i iznosi 980,00 KM mjesečno.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

USLOVI I NAČIN DODJELE: Kompleks kasarne “Masle” se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima za obavljanje djelatnosti iz oblasti: proizvodno-privredne, poljoprivrede, zanatstva, kulture, sporta i drugih djelatnosti.

Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik, a isto će se održati 28.02.2020. godine (petak) sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Općine Kalesija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-700 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

Ovaj oglas je objavljen u elektronskim medijima i na web stranici Općine Kalesija.

Permalink

Javni poziv za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Kalesija” broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Oduke o budžetu Općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 9/19) Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine

Pomoć privrednim subjektima sa područja općine Kalesija, koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće poplava, od 27.07.2018. godine, a koja je proglašena Odlukom o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.9/18 i 10/18).

Obavezna dokumentacija za učešće na Javnom pozivu:

 1. Dokaz o nastanku štete prouzrokovane u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće od poplava na dan 27.07.2018. godine (Zapisnik Općinske komisije za procjenu štete ili Uvjerenje nadležne Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu).
 2. Rješenje o registraciji privrednog subjekta, odnosno Poslovne jedinice na području općine Kalesija, izdato najkasnije do dana proglašenja prirodne nesreće 27.07.2018. godine.
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

Raspoloživa sredstva:

Sredstava iz predmeta javnog poziva, obezbjeđena su u budžetu općine Kalesija za 2020. godinu na Ekonomskom kodu 613729 – Izdaci za provođenje mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća, u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM, koja će se dodijeliti privrednim subjektima.

Sredstva će se dijeliti u skladu sa procentom procijenjene štete od strane nadležne komisije i visine odobrenih sredstava.

Namjena sredstava:

Sredstva koja se dodjeljuju privrednim subjektima namijenjena su za saniranje štete od posljedica prirodne nesreće poplava od 27.07.2018.godine.

Da bi korisnici ostvarili pravo na raspodjelu sredstava iz ovog Javnog poziva, moraju biti evidentirani na zakonom propisan način.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

1) Iznos dodijeljenih sredstava će se računati u skladu sa procentom procijenjene štete, pojedinačno u odnosu prema ukupno procijenjenoj šteti privrednih subjekata, srazmjerno prema iznosu raspoloživih sredstava za ove namjene.

Komisija za razmatranje prijava za raspodjelu sredstava:

Radi sprovođenja javnog konkursa, Općinski načelnik će formirati komisiju, koja ima predsjednika i dva člana različitih struka.
Na osnovu pristiglih prijava komisija će po potrebi izlaziti na teren i provjeravati navode podnositelja zahtjeva.
Po okončanju provjere i kompletiranja dokumentacije iz predhodnog stava ovog člana Komisija vrednuje prijave o čemu sačinjava zapisnik i rang listu korisnika sa pojedinačnim iznosom novčane pomoći.

Rangiranje prijava kandidata:

Rang listu kandidata Komisija objavljuje na web stranici općine Kalesija, oglasnoj ploči i dostavlja svim učesnicima javnog konkursa.
Općinski načelnik razmatra nacrt i usvaja Odluku o odabiru korisnika sa iznosom dodijeljenih sredstava.

Namjenski utrošak i izvještavanje:

Sa korisnicima sredstava Općinki načelnik će potpisati ugovor. Dodijeljena sredstva korisnik je dužan iskoristiti za utvrđenu namjenu što će se precizirati ugovorom.
Nakon realizacije sredstava iz ugovora korisnici su dužni dostaviti općini Kalesija dokumentaciju o namjenskom utrošku sredstava.

Način isplate i monitoring korištenja sredstava:

Isplata sredstava će se vršiti putem nadležne općinske službe za privredu i budžet, a na račun korisnika sredstava otvoren kod komercijalnih banaka.

Kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će Služba za privredu i budžet općine Kalesija i Općinska komisija za procjenu štete, svako u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ovlaštenjima, a po potrebi moguće je formiranje zasebne komisije za ove namjene.

Objava javnog poziva i rok prijave:

Javni poziv za raspodjelu sredstava privrednim subjektima i sportskim društvima koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine će se objaviti u dnevnim novinama, oglasnoj ploči općine Kalesija i web stranici općine Kalesija.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u dnevnom listu.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu:
Općina Kalesija, Općinski načelnik, 75260 Kalesija, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za pomoć privrednim subjektima nastradalim usljed prirodne nesreće poplava od 27.07.2018. godine”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Permalink

Javni POZIV za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

          Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

      OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-22/20.

Datum: 06.01.2020. godine

            Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine TK”, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 56. Statuta općine Kalesija – prečišćeni tekst  (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

I

              Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina,  izgrađenih na području općine Kalesija, i to sljedećih struka :

           –  arhitekture 

           –  građevine 

           –  elektrotehnike (jaka ili slaba struja) 

           –  mašinstva 

           –  geologije 

           –  geodezije 

           –  zaštite od požara i eksplozija 

           –  zaštite na radu

           –  zaštite okoline

           –  tehnologije

           – saobraćajne

           – sanitarne zaštite

II

              Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje VSS, diplomirani inženjeri, iz struka navedenih u tačci I javnog poziva sa najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

III

            U radu komisije ne mogu sudjelovati službene osobe koje su učestvovale u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom.

IV

            Uz potpisanu prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona/mobitela i e-mail adresom, potrebno je priložiti, original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • biografija
 • diploma o završenom fakultetu
 • dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome iz tačke I javnog poziva
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • ovjerenu Izjavu kojom podnosilac prijave izjavljuje da će blagovremeno pisanim putem obavijestiti Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, radi izuzeća u radu Komisije, u slučaju da je u srodstvu sa investitorom građevine koja je predmet tehničkog pregleda ili zbog razloga  navedenih u tačci III javnog poziva.
 • dokaz o radnom iskustvu u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

V

            Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva, utvrđena lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina, biti će istaknuta na oglasnoj ploči Općine Kalesija i ista će se objaviti u “Službenom glasniku općine Kalesija” i ista će važiti dvije godine od dana utvrđivanja.

            Lica sa utvrđene liste kvalifiovanih stručnjaka, bit će povremeno, bez zasnivanja radnog odnosa angažovani u Komisiji za tehnički pregled po određenim specijalnostima.

            Članovi Komisije za tehnički pregled, imaju pravo na naknadu koja je regulisana posebnom Odlukom.

VI

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

            Prijave se mogu podnijeti putem pisarnice Općine Kalesija ili poštom na adresu:

Općina Kalesija

Patriotske lige broj 15

75260 Kalesija,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za učešće u radu komisijaza tehnički pregled građevina – NE OTVARAJ”

            Na koverti obavezno naznačiti: ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

VII

            Javni poziv bit će objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Općine Kalesija.

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Dokumentacija predata uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

PONOVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

           Tuzlanski kanton

       OPĆINA KALESIJA

    OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-1696-6/19

Datum: 06.12.2019. godine

            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13)  i Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br.1/19) Općinski načelnik, dana 06.12.2019. godine, o b j a v lj u j e

PONOVNI  OGLAS

za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

            I. Korisnici prava:

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć imaju socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Kalesija, odnosno lica čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

            II. Uslovi i kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć pripada licu pod uslovom da:

           a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Kalesija,

           b) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

 • posjeduje valjanu dokumentaciju propisanu ovim Oglasom za učešće u postupku.

            d)  rješava stambene potrebe na području općine Kalesija.

            (2) Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđuje se prema broju bodova koje licu pripada prema slijedećim kriterijima:

            1. stambena situacija

            2. broj članova porodičnog domaćinstva,

            3. zdravstveno stanje lica i njegovog porodičnog domaćinstva,

            4. imovinski cenzus lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

            III. Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć nema lice:

      a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

            b) koje je vlasnik ili posjednik kuće ili stana ili takav stan ili zgradu koji zadovoljavaju stambene potrebe, posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,

            c) koje je ranije ostvarilo pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju po ranijim redovnim programima Kantona ili Općine Kalesija.

 • koje je dobilo donaciju od općine, kantona, Federacije ili humanitarne organizacije za stambeno zbrinjavanje.

             e) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine utvrđene članom 6. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2019. godini.

       (2) Izuzetno od prethodnog stava, pravo na novu jednokratnu pomoć po ovom Oglasu, ima lice pod uslovom da je objekat devastiran, uništen ili oštećen usljed prirodnih nepogoda izazvanih katastrofama, odnosno ljudskim djelovanjem, a nakon ostvarivanja ranijeg prava na jednokratnu pomoć.

            IV. Namjena jednokratne pomoći

            (1)Finansijska sredstva za jednokratnu pomoć mogu se odobriti za nabavku građevinskog materijala u svrhu rekonstrukcije, adaptacije, izgradnje ili sanacije stambenog objekta (u daljem tekstu: objekat) koji je devastiran, uništen ili oštećen, kao i izgradnju novih objekata za lica koja koriste nužni smještaj i druge situacije zbog kojih može doći ili je već nastupila šteta sa posljedicama koje dalje ugrožavaju zdravlje, odnosno stambenu situaciju socijalno ugroženih kategorija.

            (2) Pod objektom koji je devastiran, uništen ili oštećen smatra se objekat kod kojeg je potrebno izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu uticati na stabilnost tog objekta ili njegovih pojedinih dijelova, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova na oštećenom objektu kojima će se isti dovesti u stanje sa minimalnim uslovima za življenje.

            (3) Novoizgrađeni objekat koji nije pokriven, a isto podrazumijeva objekat pod pločom i bez krovne konstrukcije,

            (4) Objekat sa urađenim grubim radovima a isto podrazumijeva pokriven objekat bez ostalih unutrašnjih završnih i instalaterskih radova kojima se neuseljivi dio objekta dovodi u funkciju sa minimalnim uslovima stanovanja.

           (5) Priključak na električnu ili drugu komunalnu mrežu uz prilaganje odgovarajućeg predračuna o visini potrebnih sredstava za navedene namjene a isto podrazumijeva objekat kod kojeg nije izvršeno priključivanje na električlnu ili drugu komunalnu mrežu.    

          V. Visina jednokratne pomoći                                                                     

                                                                                                                                                                                          Iznos sredstava koji se po ovom Oglasu može odobriti, u direktnoj je vezi sa zapisnikom  Komisije za razmatranje prijava i može se odobriti u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM (slovima:trihiljade KM).

           VI. Ugovor

            (1) Na osnovu konačne rang liste Općinski načelnik zaključuje ugovor sa licem kojem su odobrena sredstva.

            (2) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć licu se mogu isplatiti tek kada potpiše ugovor kojim se obavezuje da će ista utrošiti namjenski za stambeno zbrinjavanje prema podneseom zahtjevu i u skladu sa sačinjenim zapisnikom Komisije.

            VII. Način isplate sredstava

     (1) Odobrena sredstva za jednokratnu pomoć, realizuju se plaćanjem (pro) faktura za trebovani građevinski materijal, dobavljaču po izboru korisnika sredstava.

            VIII. Postupak za ostvarivanje prava

 • Lice je uz jednoobrazan zahtjev, obavezno je priložiti svu dokumentaciju koja je propisana u Pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2019. godini, i to:

            1.  kućna lista podnosioca zahtjeva,

            2. dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda (tri poslednje platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini tri poslednje plate – original ili ovjerena kopija),

            3. za penzionere poslednji ček od penzije,

            4. za sve nezaposlene članove porodice (uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz Ispostave porezne uprave – original ili ovjerena kopija),

            5. dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija).

            6. za korisnike prava putem BIZ-a ili Centra za socijalni rad, Uvjerenje od BIZ-a ili Centra za socijalni rad.

 • Zahtjev za jednokratnu pomoć predaje se u Šalter sali Općine Kalesija, a najkasnije u roku od 3. dana od dana oglašavanja i objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Kalesija.
 • Podnosioci zahtjeva po poništenom Oglasu, dužni su podnijeti samo novu prijavu, a dokumentacija koja je priložena će se uvažiti u Ponovnom oglasu.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc

https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Prilozi-oglas-socijalno-ugrozeni-2019.doc

Permalink

Odluka o poništenju Oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

           Tuzlanski kanton

       OPĆINA KALESIJA

    OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-1696-4/19

Datum:04.12.2019. godine

            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13)  i Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br.1/19) Općinski načelnik, dana 04.12.2019. godine, d o n o s i

O D L U K U

o poništenju Oglasa

za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

Član 1.

            Poništava se Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija, objavljen na web portalu Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija dana 15.07.2019. godine.

Član 2.

            Odluku objaviti na web portalu Općine Kalesija i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc.

Permalink

Poništenje konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za razvoj općine Kalesija

-+-Agencija za razvoj općine Kalesija

 d.o.o. Kalesija

Ul. Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Tel/Fax: 035/367-707

e-mail: agencija@kalesija.ba

JIB: 4210283120006

Broj: 61/19

Datum: 04.11 .2019.godine

            Na osnovu odredbi Statuta “Agencije za razvoj općine Kalesija” d.o.o. Kalesija  i Odluke Nadzornog odbora o poništenju Konkursa za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija broj:60/19 od 04.11.2019. godine Nadzorni odbor „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija, dana 04.11.2019. objavljuje: 

P O N I Š T E NJ E

Konkursa za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija „ d.o.o. Kalesija

 Poništava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija broj: 44/19 od 23.09.2019. godine, objavljen dana 25.09.2019.godine u Dnevnim novinama “Oslobođenje”, „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“prvi put dana 27.09.2019.godine i drugi put dana 4.10.2019. godine, web stranici općine Kalesija dana 30.09.2019. godine  i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona-Biro Kalesija dana 25.09.2019. godine, iz formalno-pravnih i tehničkih razloga.

Predsjednik Nadzornog odbora

Amina Gutić

Permalink

JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

        Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski kanton

         OPĆINA KALESIJA

       OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-4106/19.

Datum: 03.10.2019. godine

            Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7 i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova  („Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i člana 4. i 11. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14), Općinski načelnik Kalesija,  o b j a v lj u j e

 JAVNI OGLAS

 za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

putem javnog nadmetanja-licitacije

            I. PREDMET PRODAJE

            Predmet ovog javnog oglasa je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta namijenjenog za izgradnju poslovnog objekta u Proizvodno-poslovnoj zoni “Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”

 1. Parcela označen sa k.č.br. 1270/1 zvana “Lugovi” Oranica  površine  7320 m2,  upisana u ZK uložak br 38 KO Prnjavor, odnosno upisana u PL br. 706 KO Prnjavor (u daljem tekstu: predmetno zemljište), nositelj prava  vlasništva i posjeda Općina Kalesija.

            II. POČETNA CIJENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 1. Početna cijena građevinskog zemljišta koje je predmet licitacije iznosi 22,00 KM/m2 tj. ukupno 161.040,00 KM za površinu od 7320  m2,  procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

            III. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

            Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo građenja na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

            Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

            Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“ br. 17/14).

            Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 8,00-15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa.      

            IV. NAČIN POLAGANJA KAPARE

            Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta iz tačke 2. ovog oglasa koje je predmet javnog nadmetanja i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija br. 338-650-2246644295, vrsta prihoda: 722431, općina: 044.

            Dokaz o uplati kapare je potrebno predati Komisiji za provođenje javnog nadmetanja prije početka licitacije. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30. Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

            Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

            V. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

            Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

            VI. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED

            Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

            VII. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

     1.    Sadržaj prijave:

            Prijava za učešće u javnom nadmetanju podnosi se u pismenoj formi i mora sadržavati sledeće:

           -Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona, naziv i  k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

         -Za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica, naziv i k.č.br. nekretnine za koju se podnosi prijava

 1. Prilozi uz prijavu:

            Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sledeće:

 1. Dokaz o uplaćenoj kapari od 10% (primjerak uplatnice),
  1. Ovjerene fotokopije rješenja/izvod iz sudskog registra za pravna lica,
  1. Ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja  samostalnu djelatnost /obrt.

            VIII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA

           JAVNOG NADMETANJA

            Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u sali za sjednice Općinskog vijeća u Kalesiji, dana 23.10.2019. godine u 14,00 sati.

            Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

            IX. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

            Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa a računa se od posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu.

            Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol šalter sale zgrade općine Kalesija ili putem preporučene poštanske pošiljke u na adresu: Općina Kalesija, Patriotske lige br. 15 sa naznakom:         

Općina Kalesija

“Komisija za provođenje postupka prodaje nepokretnosti u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije”

            Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

            Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke 6 ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

            Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

            U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi  da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

            Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

            OBJAVA OGLASA

            Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele FBiH, i Web stranici Općine Kalesija.

            DODATNE INFORMACIJE        

            Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom  od 8,00 do 16,00 sati ili na broj telefona broj: 035-367-709, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                     Sead Džafić dipl.ecc.

Permalink

KONKURS za izbor i imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

Agencija za razvoj općine Kalesija d.o.o. Kalesija

Ul. Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Tel/Fax: 035/367-708

e-mail: agencija@kalesija.ba

JIB: 4210283120006

Broj:44/19
Datum: 24.09.2019. godine

        Na osnovu odredbi Statuta društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija i Zakona o radu „Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18 i člana 6.i člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu „Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19,  Nadzorni odbor društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija na svojoj XI sjednici donio je Odluku broj:43/19 dana 23.09.2019. godine kojom raspisuje:

KONKURS
za izbor i  imenovanje direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

       Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora „ Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija na određeno vrijeme bez zasnivanja radnog odnosa.

I. KRAĆI OPIS POZICIJE DIREKTORA „AGENCIJE ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA

– organizuje i rukovodi radom Društva, zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima i odgovoran je za zakonit rad Društva,

– poduzima mjere i aktivnosti za efikasno   obavljanje djelatnosti radi koje je Društvo osnovano;

– predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva program rada i plan razvoja Društva,

– izvršava Odluke Nadzornog odbora;

– podnosi Nadzornom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, te poduzima mjere za efikasno   obavljanje djelatnosti radi koje je Društvo osnovano;

– pronalazi potencijalne izvore finansiranja Agencije i organizuje praćenje javnih poziva i vanjskih izvora finansiranja

– vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

NAPOMENA: Za radno mjesto direktor „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija nije predviđen probni rad.

Kandidati za imenovanje na poziciju direktora Društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

II.OPĆI UVJETI

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da je stariji od 18 godina;

–  da posjeduje univerzitetsku diplomu,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta,

– da nije otpušten od strane poslodavca kao rezulatat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa;

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

III.POSEBNI UVJETI

– VSS/VII stepen stručne spreme (ekonomskog, tehničkog ili društvenog smjera),

– najmanje 5 godina radnog  iskustva na rukovodećim poslovima ili poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računaru;

– vozačka dozvola B kategorije;

– da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje na rukovodnu funkciju,

– da se protiv lica koje konkuriše na poziciju direktora „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija ne vodi krivični postupak;

– da lice koje konkuriše na poziciju direktora „ Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija nije osuđivano za krivično djelo ili za privredni prestup pet godina od dana pravosnažnosti presude

IV.POTREBNI DOKUMENTI

Uz  PRIJAVNI OBRAZAC na Konkurs kandidati su dužni dostaviti:

– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

– ovjerenu fotokopiju lične karte,

– ovjerenu fotokopiju diplome,

– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima ili poslovima pripreme, izrade i implementacije projekata,

– dokaz o poznavanju engleskog jezika,

– dokaz o poznavanju rada na računaru,

– ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije,

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nije otpušten od strane poslodavca kao rezulatat disciplinske mjere, bilo na nivou države ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa;

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

– uvjerenje da kandidat u poslednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili za privredni prestup za radnje ne spojive sa obavljenjem rukovodne funkcije odnosno poslova direktora.

PRIJAVNI OBRAZAC se može preuzeti  lično u prostorijama „Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija.

Prilikom ocjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata u obzir će biti uzeto sljedeće:
– organizacijske i rukovodne sposobnosti,
– iskustvo na pripremi izradi i implementaciji projekata
– poznavanje zakonodavnih propisa iz oblasti poslova iz djelokruga Agencije,
– poznavanje lokalnog ekonomskog razvoja i strateškog planiranja općine

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

Samo izabrani kandidat bit će obavezan u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj Konkurs.

Konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama“Oslobođenje“.

Prijave sa potpunom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu „Agencija za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija  Ulica Patriotske lige broj 15, 75260 Kalesija

sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA

„AGENCIJE   ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA“ D.O.O. KALESIJA NE-OTVARATI “

Predsjednik Nadzornog odbora

„Agencije za razvoj općine Kalesija“ d.o.o. Kalesija

Amina Gutić

Permalink

USMENO JAVNO NADMETANJE za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

       Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

           Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

     OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-3988/19.

Datum: 25.09.2019. godine

            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),  Općinski  načelnik  Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

            PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

            Lokacije za postavljanje  kioska u gradu Kalesija i to:

 1. 2 lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije u ulici Patriotske lige ispod autobuskog stajališta prema Tuzli iza Robne kuće ”Bingo” na zemljištu označenom sa k.č.br. 279/1 zv. “Zemljište uz privrednu zgradu” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad po novom premjeru, a po zemljišnim knjigama označena sa k.č.br. 279/1 KO Kalesija Grad.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

            CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 10,00 KM/m2 mjesečno.

            PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

            USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

 • Karakter objekta je privremeni.
 • Spratnost: prizemna.
 • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
 • Namjena: trgovinsko-uslužna.
 • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
 • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

            Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 23.10.2019. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

            Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kalesija i web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba .

             Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13)  i Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br.1/19) Općinski načelnik, dana 25.06.2019. godine, o b j a v lj u j e

O G L A S

za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

            I Korisnici prava:

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć imaju socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Kalesija, odnosno lica čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

            II Uslovi i kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć pripada licu pod uslovom da:

           a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Kalesija,

           b) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

 • posjeduje valjanu dokumentaciju propisanu ovim Oglasom za učešće u postupku.

           d) rješava stambene potrebe na području općine Kalesija.

            (1) Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđuje se prema broju bodova koje licu pripada prema slijedećim kriterijima:

            1. stambena situacija

            2. broj članova porodičnog domaćinstva,

            3. zdravstveno stanje lica i njegovog porodičnog domaćinstva,

            4. imovinski cenzus lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

            III Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć nema lice:

      a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

                        b) koje je vlasnik ili posjednik kuće ili stana ili takav stan ili zgradu koji zadovoljavaju stambene potrebe, posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,

                        c) koje je ranije ostvarilo pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju po ranijim redovnim programima Kantona ili Općine Kalesija.

 • koje je dobilo donaciju od općine, kantona, Federacije ili humanitarne organizacije za stambeno zbrinjavanje.

             e) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine utvrđene članom 6. ovog Pravilnika.

       (2) Izuzetno od prethodnog stava, pravo na novu jednokratnu pomoć po ovom Oglasu, ima lice pod uslovom da je objekat devastiran, uništen ili oštećen usljed prirodnih nepogoda izazvanih katastrofama, odnosno ljudskim djelovanjem, a nakon ostvarivanja ranijeg prava na jednokratnu pomoć.

            IV Namjena jednokratne pomoći

            (1)Finansijska sredstva za jednokratnu pomoć mogu se odobriti za nabavku građevinskog materijala u svrhu rekonstrukcije, adaptacije, izgradnje ili sanacije stambenog objekta (u daljem tekstu: objekat) koji je devastiran, uništen ili oštećen, kao i izgradnju novih objekata za lica koja koriste nužni smještaj i druge situacije zbog kojih može doći ili je već nastupila šteta sa posljedicama koje dalje ugrožavaju zdravlje, odnosno stambenu situaciju socijalno ugroženih kategorija.

            (2) Pod objektom koji je devastiran, uništen ili oštećen smatra se objekat kod kojeg je potrebno izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu uticati na stabilnost tog objekta ili njegovih pojedinih dijelova, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova na oštećenom objektu kojima će se isti dovesti u stanje sa minimalnim uslovima za življenje.

            (3) Novoizgrađeni objekat koji nije pokriven, a isto podrazumijeva objekat pod pločom i bez krovne konstrukcije,

            (4) Objekat sa urađenim grubim radovima a isto podrazumijeva pokriven objekat bez ostalih unutrašnjih završnih i instalaterskih radova kojima se neuseljivi dio objekta dovodi u funkciju sa minimalnim uslovima stanovanja.

           (5) Priključak na električnu ili drugu komunalnu mrežu uz prilaganje odgovarajućeg predračuna o visini potrebnih sredstava za navedene namjene a isto podrazumijeva objekat kod kojeg nije izvršeno priključivanje na električlnu ili drugu komunalnu mrežu.    

          V Visina jednokratne pomoći                                                                     

                                                                                                                                                                                          Iznos sredstava koji se po ovom Oglasu može odobriti, u direktnoj je vezi sa zapisnikom  Komisije za razmatranje prijava i može se odobriti u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM (slovima:trihiljade KM).

           VI Ugovor

            (1) Na osnovu konačne rang liste Općinski načelnik zaključuje ugovor sa licem kojem su odobrena sredstva.

            (2) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć licu se mogu isplatiti tek kada potpiše ugovor kojim se obavezuje da će ista utrošiti namjenski za stambeno zbrinjavanje prema podneseom zahtjevu i u skladu sa sačinjenim zapisnikom Komisije.

                                                                                                                                                                                    VII Način isplate sredstava

     (1) Odobrena sredstva za jednokratnu pomoć, realizuju se plaćanjem (pro) faktura za trebovani građevinski materijal, dobavljaču po izboru korisnika sredstava.

            VIII Postupak za ostvarivanje prava

 • Lice je uz jednoobrazan zahtjev, obavezno je priložiti svu dokumentaciju koja je propisana u Pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2019. godini, i to:

            – kućna lista podnosioca zahtjeva,

            – dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji,

            – dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda (tri poslednje platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini tri poslednje plate – original ili ovjerena kopija),

            – za penzionere poslednji ček od penzije,

            – za sve nezaposlene članove porodice (uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz Ispostave porezne uprave – original ili ovjerena kopija),

            – uvjerenje o posjedovanju/neposjedovanju stana/kuće za punoljetne članove uže porodice (original ili ovjerena kopija),

            – dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija).

 • Zahtjev za jednokratnu pomoć predaje se u Šalter sali Općine Kalesija, a najkasnije u roku od 15. dana od dana oglašavanja i objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Kalesija.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Permalink